eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STANISŁAWA STASZICA W DZIELNICY BIELANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000284380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-874

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bibliotekabielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fda4c121-a25b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029238/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynków Biblioteki Publicznej im.Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fda4c121-a25b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fda4c121-a25b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452),
zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych”, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i
przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XII SWZ.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI (i przekazuje się jako załącznik)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy Dyrektor Biblioteki – kontakt: siedziba
Biblioteki przy ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19 w Warszawie. Administrator wyzna-czył pracownika Michała Tuz do pełnienia
funkcji Inspektora Ochrony Danych - kontakt do inspektora: iod@bibliotekabielany.waw.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-niona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym
podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z któ-rymi administrator zawarł umowy w związku z realizacją usług
na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, wykonującym serwis systemów),
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, zwią-zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO, 7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo-wych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skut-kować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mo-wa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzy-stania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycz-nej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Euro-pejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RO-DO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych oso-bowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Jednocześnie przypominam o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wy-nikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zo-staną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawia-jący
pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023/RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył energii elektrycznej do budynków Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Bielany w Warszawie.
3. W zakres kompleksowej dostawy wchodzi codzienna dostawa i dystrybucja (przesył) energii elektrycznej do budynków
Biblioteki zlokalizowanych przy:
ul. Romaszewskiego 19, ul. Perzyńskiego 3, ul. Petofiego 3,
ul. Bogusławskiego 6A, ul. Rudzkiej 12/14, ul. Reymonta 6, ul. Wrzeciono 48, Al. Zjednoczenia 19, ul. Szegedyńskiej 13A w
Warszawie.
4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarcie przez Wykonawcę umowy dystrybucyjnej z
dystrybutorem energii elektrycznej, dzięki której będzie możliwa dostawa energii elektrycznej do budynków zamawiającego.
5. Sprzedaż energii elektrycznej, przesył, dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.), Regulaminie świadczenia dostawy
energii elektrycznej danego Wykonawcy w zakresie nie sprzecznym
z postanowieniami SWZ i ofertą Wykonawcy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, do której sieci podłączone
są obiekty Zamawiającego oraz ustawy Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców,
określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Wykonawca winien dostarczać energię elektryczną o
napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji
Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich
Norm, w szczególności energii przeznaczonej do: oświetlenia budynków i terenu wokół, zasilania urządzeń zainstalowanych
w budynkach Zamawiającego, w szczególności biurowych.
6. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej do budynków Biblioteki określa
załącznik nr 1a - do niniejszej SWZ.
7. Podane w załączniku ilości energii elektrycznej są prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego objętym
niniejszym postępowaniem. Wskazanie tych ilości nie stanowi zobowiązania zamawiającego do ich zużycia
i zakupu. Zostały one podane w celu oszacowania przez wykonawców skali zapotrzebowania zamawiającego i wyceny
oferty. Niewykorzystanie wskazanego wolumenu nie może stanowić podstawy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli
dotyczy;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru – załącznik nr 4
do SWZ) - jeżeli dotyczy;
6) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;
7) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG) - jeżeli dotyczy;
8) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy –
jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych pla-nach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i 1572),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wartości umowy w przypadku zmiany kosztów i
cen wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, zmiany innych opłat związanych z energią elektryczną lub zmiany
przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na ceny energii
elektrycznej albo spadkiem cen energii elektrycznej i innych kosztów mających wpływ na obniżenie ceny.
3. W takich przypadkach Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym
uzasadnionym wnioskiem, wskazując propozycję zmiany cen, termin od którego ma nastąpić zmiana, uzasadnienie zmiany,
przeliczenie wartości umowy w oparciu
o wskaźnik wskazany w ust. 13. Nowe ceny dostawy lub dystrybucji energii elek-trycznej będą obowiązujące dla
Wykonawcy i Zamawiającego od daty wskazanej w pisemnym aneksie do umowy, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy
od daty ob-owiązywania umowy.
4. Waloryzacja wartości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie ze zmianą
średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie
zwiększeniu w okresie 6 kolejnych miesięcy
realizacji umowy.
5. Poziom zmiany cen i kosztów wpływających na ceny dostawy lub dystrybucji energii elektrycznej, uprawniający strony do
żądania zmiany wynagrodzenia nie może być
niższy niż 3% od cen określonych w formularzu cenowym. Jeżeli ceny wzrosną poni-żej tego poziomu stronom nie
przysługuje możliwość zmiany ceny. Zwiększenie wy-nagrodzenia może nastąpić nie więcej niż o 10% wartości umowy
wynikającej z for-mularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
6. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która
występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia
i uzasadnienia wniosku o taką zmianę, Zmiany nie mogą naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.