eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Stok › Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty StokOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164164

1.5.8.) Numer faksu: 748164133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e233ca53-900e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026023/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
Szczegółowe zasady zostały określone w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został określony w Rozdziale XXXVII SWZ - Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w Rozdziale XXXVII SWZ - Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RL.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”. Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
2. Zaprojektowanie robót budowlanych nastąpi w oparciu o Programy Funkcjonal-no-Użytkowe pn.:
1) Przebudowa ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku
2) Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku


3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
- województwo: dolnośląskie,
- powiat: ząbkowicki,
- gmina: Złoty Stok,
- obręb ewidencyjny: Zloty Stok,
- numery ewidencyjne działek: 503/1, 468/2, 982/6, 917/2, 917/3, 466, 468/9, 467, 463, 464, 982/7 (Wąska, Krzy-wa, Orłowicza)
677 , 693/10, 736 (Plac Kościelny)

4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zawarty jest w rozdz. V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 (50%). Zamówienia te oraz warunki na jakich zostaną one udzielone zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, są zgodne z przedmiotem zamówienia wskazanym w niniejszej SWZ, a całkowita wartość tego zamówienia (podobnego) została uwzględnio-na przy obliczaniu jego wartości.
Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
1) Wszczęcie postępowania poprzez przekazanie Wykonawcy zamówienia podsta-wowego zaproszenia do negocjacji. Zaproszenie do negocjacji zawiera informa-cje niezbędne do przeprowadzenia postępowania – w tym zakres zamówienia, opis zamówienia, proponowany termin realizacji. Zaproszenie zawiera także projektowane postanowienia przyszłej umowy.
2) Zamawiający żąda od Wykonawcy – nie później niż wraz z zawarciem umowy - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w zakresie wykluczenia analogicznie jak w przedmiotowym postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych.
3) Zamawiający prowadzi z Wykonawcą negocjacje w zakresie treści przyszłej umowy, zwłaszcza w kwestii dotyczącej wynagrodzenia. Wykonawca wycenia roboty budowlane w oparciu o otrzymane informacje i na podstawie stawek Sekocenbudu obowiązujących w danym okresie dla województwa dolnoślą-skiego. Zamawiający sprawdza wycenę i akceptuje ją albo wnosi uwagi. Pozo-stałe kwestie uzgadniane są analogicznie.
4) Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
5) Strony zawierają umowę, a Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o jej zawarciu.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, zostaną określone w projektowanych postanowieniach umowy – analo-gicznie, jak w załączniku nr 5 SWZ – Projektowane postanowienia umowy do przedmiotowego postępowania.
Przewidywany zakres zamówienia podobnego obejmować będzie:
• Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
• Podbudowy ulic, placów, chodników
• Nawierzchnie ulic, placów, chodników
• Roboty w zakresie sieci deszczowych, kanalizacyjnych, wodociągowych
• Roboty w zakresie budowy oświetlenia drogowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w swz kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo
powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku
postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.). Dokument
musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu w którym upływa termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl., oddział Złoty Stok, nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004 z adnotacją „Wadium w postępowaniu nr RL.271.1.2023”
Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidło-wy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowią-zany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubez-pieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środ-ków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf),
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia, z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).,
c) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
d) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmian postanowień umowy.Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 – ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) Pozostały rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.