eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki RzeszowskiejOgłoszenie z dnia 2021-06-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00075797 z dnia 2021-06-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Warszawy 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0-178653535

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kaczork@prz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.e-ProPublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


uczelnia wyższa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18ad380a-a98d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

POWR.NK .18.001.01 - ŚCIEŻKA 2 - Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NA/P/60/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 35710,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej:
1. Szkolenie pn. Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego z zastosowaniem automatycznego gromadzenia danych
2. Szkolenie pn. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1
3. Szkolenie pn. System wizualizacyjny Wonderware InTouch, część I
4. Szkolenie pn. System wizualizacyjny Wonderware InTouch, część II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta została odrzucona. Brak ważnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33990

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33990

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

2021-06-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.