eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach GórnychOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmiu@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25cd8d67-a135-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork
2. Szczegółowe informacje określono w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork
2. Szczegółowe informacje określono w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418- 14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Pan Maciej Tomaszczyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretarz@kluczbork.pl
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.271.3.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych.

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania i etapy:
Zadanie nr 1 : Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gotartowie, Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych.;
Zadanie nr 2 : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi:
ETAP I : Gotartów, Kujakowice Dolne;
ETAP II : Kujakowice Górne – nie stanowi zakresu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”, w tym w szczególności:
a. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych obejmującym:
 projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 projekt architektoniczno-budowlany;
 projekt techniczny;
 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty jak m.in. pozwolenie na budowę, oraz w zależności od potrzeb oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
b. przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
2.2. Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej we właściwym organie, dotyczącej szczegółowej lokalizacji elementów urządzeń inżynieryjnych zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji.
2.3. Dokonywanie wszelkich czynności Zamawiającego związanych z postępowaniami administracyjnymi i występowania przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń związanych z projektowaniem tej inwestycji.
2.4. Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
2.5. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, sieciowych pompowni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków (wraz z rurociągami tłocznymi) – zadanie nr 2, etap I w Gotartowie i Kujakowicach Dolnych.
2.6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zakończenie budowy – zadanie nr 2, etap I w Gotartowie i Kujakowicach Dolnych.
2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla przedmiotowego zadania do czasu faktycznego zakończenia budowy oraz rozliczenia końcowego umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych – Zadanie nr 2 Etap I.
2.8. Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

3. W ramach przedmiotu opracowania, zakres zamówienia obejmuje następujące zadania i etapy:

Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi

Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 24,2 km (długość orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym:
 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 19,9 km (w tym sięgacze do posesji do ok. 2,2 km), w zakresie średnic: DN160-315mm,
 kanalizacja tłoczna: do ok. 1,2 km, w zakresie średnic: DN110-160mm,
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 3,1 km, w zakresie średnic: DN63-75mm.

Zaprojektowanie pompowni:
 sieciowych: do ok. 6 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około Qmax=78 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
 przydomowych: do ok. 51 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego.
Średnia przewidywana głębokość studni kanalizacyjnych wynosi około 2,74 m ppt.
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie około 1 541 osób (około 382 szt. przyłączy), w tym do:
 kanalizacji grawitacyjnej: ok. 1 322 osób (ok. 331 szt. przyłączy),
 kanalizacji ciśnieniowej: ok. 219 osób (ok. 51 szt. przyłączy).
Miejsce włączenia do istniejącego systemu: rurociąg tłoczny ścieków PE 110mm na wysokości składowiska odpadów.
Zakres zamówienia obejmuje również włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Miejsce włączenia do istniejącego systemu: rurociąg tłoczny ścieków PE 110mm na wysokości składowiska odpadów. Dane dotyczące rurociągu tłocznego (profil, plan zagospodarowania) oraz przepompowni ścieków ze składowiska w Gotartowie znajdują się w Załączniku nr 12 do PFU.

Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi

W ramach zadania nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi wyodrębniono następujące etapy prac budowlano-montażowych:

Etap I – Gotartów, Kujakowice Dolne

W ramach etapu I przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 11,32 km (długość orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym:
 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 8,97 km (w tym sięgacze do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie średnic: DN160-315mm,
 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie średnic: DN110-160mm,
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie średnic: DN63-75mm.

Planuje się ponadto budowę pompowni:
 sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
 przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego.

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w programie funkcjonalno-użytkowym opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji.

4. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 5 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
5. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji.
6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie
przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt =1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km w ramach 1 zadania,
- oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km w ramach 1 zadania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zał. nr 5 do SWZ zawierający:
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km w ramach 1 zadania,
- oraz co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- oraz co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- oraz co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- oraz co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- oraz co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zgodnie z zał. nr 6 do SWZ zawierający co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km w ramach 1 zadania.
3. Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania). Dokumenty te nie są wymagane, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 3a)
c) zobowiązanie innego podmiotu w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
e) dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu udzielenia zamówienia, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a dotyczących między innymi:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
- przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,
- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
b) wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
c) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii,
f) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
g) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych terenach;
h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
i) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy punktu nr 7.4.)
j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający dopuszcza), w szczególności z powodu:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
- wad dokumentacji projektowej,
- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany;
k) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
l) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową;
m) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
n) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu umowy;
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
3) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu,
4) sposobu fakturowania robót, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz terminów ich wystawienia w przypadku gdy Zamawiający posiada w planie finansowym środki finansowe na zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany wynagrodzenia w przypadku kiedy łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
ciąg dalszy punktu nr 4.2.2.)
9. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wykonujących roboty budowlane wchodzące w zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gotartowie i Kujakowicach Dolnych (tj.: roboty instalacyjno-montażowe, roboty elektryczne i roboty drogowe).
10. Wykonawca w ramach zaoferowanego w ofercie wynagrodzenia jest zobowiązany do zaprojektowania przyłączy do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości (w ilości do 30) zgłoszonych również po zawarciu umowy z Zamawiającym oraz zaprojektowania dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (o długości do 1000 m) niezbędnej do przyłączenia zgłoszonych nieruchomości a następnie do wykonania wcześniej zaprojektowanych przyłączy do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości (w ilości do 15) oraz do wykonania dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (o długości do 500 m) niezbędnej do przyłączenia zgłoszonych nieruchomości.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.