eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Dostawa źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu SagiNova w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie".Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu SagiNova w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431219360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: K. Jaczewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-090

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cozl.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cozl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu SagiNova w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61843642-a219-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060068/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych do aparatu do brachyterapii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cozl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikację zamawiającego z
wykonawcą określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1261). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf., .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
mowa w Rozdziale VII, IX składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy odnośnie zapoznania się z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: COZL/DZP/AS/3412/TP- 10/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 5 sztuk źródeł promieniotwórczych Ir – 192 do aparatu SagiNova pracującego w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli przez okres 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33151000-3 - Urządzenia i wyroby do radioterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie wykonywania działalności polegającej na obrocie źródłami promieniotwórczymi.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500.000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga wykazu minimum 2 umów wykonanych na dostawy, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotu, na rzecz których przedmiot zamówienia zostały wykonany lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy dane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 8 SWZ.
• Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik 9 SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w wykazie osób wskaże minimum 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, osoba te będzie posiadać wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta, aktualne imienne certyfikaty lub inne imienne dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji. Imienne certyfikaty lub inne imienne dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji powinny być nie starsze niż 24 miesiące, wydane przez producenta lub inny upoważniony podmiot.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj oraz zakres zmian umowy określa załącznik nr 3 do SWZ- projektowane postanowienia
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/cozl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

a)Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
b)Dokumenty wymagane w pkt. VIII SWZ – warunki udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.