eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony mienia należącego do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony mienia należącego do Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519653022

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 91

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-356

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@w-modr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmodr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność zgodna z Ustawą z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony mienia należącego do Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98fc191c-a213-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072479/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezposredniej ochrony mienia należącego do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98fc191c-a213-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest nieodpłatne.
b) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:
Lidia Konczanin-Chrzan, Joanna Szatkowska
c) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające interaktywne instrukcje.
d) Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
e) Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacji, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy e-Zamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
f) Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
g) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
h) W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony mienia należącego do Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 5 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.
f) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.260.01.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 145276,99 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 133531,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie osób wykonywał ochronę mienia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91. Budynek i teren muszą być dozorowane przez jedną osobę w godzinach 15:00 – 7:00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, ważne w okresie trwania realizacji zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –wykonuje wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy.
• Wykonawca musi wykazać co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, które wykonywane były przez okres co najmniej 6 miesięcy.
• Zamawiający uzna spełnienie tego warunki o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto
Uwaga!
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usług oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usług bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 4 i 5 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 4 i 5 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, od wykonawcy składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. koncesji do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia objętych zamówieniem, o której mowa w art.15 ust.1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995),
1.2. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wg załącznika nr 6 do SWZ),
1.3. odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. W sytuacji wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

e) Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Pzp.

f) Podwykonawstwo
• Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
• Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu: – Informacje dotyczące wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
• Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 7 do SWZ.)
§ 6 Wartość umowy

1. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi ………………….zł brutto w tym podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 % w wysokości ………………. zł.
2. W przypadku zmiany przepisów, mających wpływ na wysokość należności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, jej wartość może ulec zmianie w drodze negocjacji po ponownym przedłożeniu Zamawiającemu kalkulacji kosztów usługi.
3. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku wykonania dodatkowych powierzonych przez Zamawiającego prac.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca do faktury dołącza oświadczenie, że wobec osób zatrudnionych o pracę i realizujących przedmiot zamówienia nie ma zaległości wypłat należnego im wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
5. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany :
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. 2020r. poz.2207)
c) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2022 poz. 46)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione w ust.5 lit.b-d będą wpływały na koszt wykonania zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia, dla których zmiany wymienione w ust.5 lit.b-d mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
7. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust.5 nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
8. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust.5 lit. a wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zmiana wynagrodzenia dotyczy jedynie tej części, która pozostała do wykonania. W związku ze wskazanymi w ust. 5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia jest dopuszczalne o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
10. Pierwsza waloryzacja w trybie ust. 5 może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na Platformie e-Zamówienia pobierając, wypełniając i podpisując elektronicznie Załącznik nr 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty”, widocznej po zalogowaniu się na koncie Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.