eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buk › UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY BUKOgłoszenie z dnia 2022-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY BUK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Buk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Buk

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-320

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 888 44 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: buk@buk.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY BUK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-954c9166-9ad4-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033853/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Buk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina. 2. Szczegóły zostały
określone w rozdziale VIII SWZ. 3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3., g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar. 4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący, b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 5.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.6. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 7.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w SWZ - rozdział XXXIX. INFORMACJE O
OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : Określono w SWZ - rozdział XXXIX. INFORMACJE O
OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac polegających na pielęgnacji, utrzymaniu zieleni na terenie miasta i gminy Buk, nasadzeniu drzew i krzewów z opalikowaniem, koszeniu pasów drogowych i terenów komunalnych na terenie miasta i gminy Buk.

Wszystkie wskazane wartości mają charakter szacunkowy i określają maksymalny zakres przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) cena ofertowa – waga 60%
2) czas reakcji na zdarzenie – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zdarzenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający wymaga odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu, pielęgnacji zieleni, roślin ozdobnych o wartości co najmniej 70 000 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
􀀀 art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp,
􀀀 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
􀀀 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
􀀀 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
􀀀 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
􀀀 art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanych usług do terminu składania ofert musi wynosić 70 000 zł.
3. Dowody potwierdzające, że usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):a) wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. c) do oferty wspólnej Wykonawcy
dołączają pełnomocnictwo. d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. e) oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania: ● oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; ● sposób składania
dokumentów w ofercie wspólnej: - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz
cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; - kopie dokumentów dotyczących
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. f)
przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą,
co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, - określenie zakresu
działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być
krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został opisany w par.6 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ). . W związku z ograniczoną liczbą znaków możliwych do wykorzystania w ogłoszeniu,
Zamawiający odsyła do treści wzoru umowy gdyż z przyczyn technicznych nie ma możliwości przytoczenia w sposób wyczerpujący postanowień umowy w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.