eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleczew › Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy KleczewOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Kleczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-540

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 063 2700-900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@kleczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac8495c8-90d4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020064

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGN.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kleczew polegająca na przebudowie wybranych odcinków dróg gminnych wg załączonego wykazu i planu orientacyjnego - zbiorczego .
W ramach przebudowy wybranych odcinków dróg gminnych przewiduje się częściową rozbiórkę i cięcie nawierzchni bitumicznej, frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonych fragmentów jezdni, wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Dodatkowo przewiduje się wykonanie poszerzeń jezdni do szer. 4,0m dla wyznaczonych odcinków dróg o szer. mniejszej niż 4,0m. Przebudowa wybranych dróg obejmuje również ścięcie istniejących poboczy gruntowych i wykonanie nowego obustronnego pobocza z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m dla wszystkich odcinków dróg objętych modernizacją wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu w granicach istniejących pasów drogowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, więc na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7548423,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.