eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chłopice › Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHŁOPICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chłopice 149A

1.5.2.) Miejscowość: Chłopice

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-561

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-283ab16a-a13f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043796/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-283ab16a-a13f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcami wskazane są w pkt. X SWZ.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b76f0bb-9c88-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5b76f0bb-9c88-11ed-94da-6ae0fe5e7159.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chłopice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@chlopice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem na „Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice”; znak: RG.271.4.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zadania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przebudowy i modernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice.
3. Inwestycja zakłada w ramach przedmiotu umowy realizację następujących zadań:
zadanie nr 1 – Remont budynku Urzędu Gminy w Chłopicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji - obejmuje w szczególności: wymianę źródła ciepła, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., dostawę i montaż klimatyzacji, wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, remont pomieszczenia kotłowni, remont i doposażenie pomieszczenia serwerowni, remont pomieszczenia garażowego po OSP, montaż nasad kominowych, remont pomieszczeń urzędu, wykonanie nowej powłoki elewacyjnej na budynku, wymianę paneli podłogowych, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej.
zadanie nr 2 – Uzupełnienie elementów wentylacji budynku zarządzania kryzysowego - obejmuje montaż elektrycznych nasad kominowych.
zadanie nr 3 – Rozbudowa i przebudowa Świetlicy w Łowcach - obejmuje w szczególności: rozbudowę budynku o nową część, dostawę i montaż wyposażenia podstawowego i technologicznego, przebudowę i budowę nowych instalacji c.o. i c.w.u, montaż instalacji klimatyzacji, przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej, budowę nowego źródła ciepła, wykonanie zagospodarowania terenu, budowę nowego przyłącza kanalizacyjnego.
zadanie nr 3a – Remont wskazanych elementów świetlicy w Łowcach - obejmuje w szczególności: demontaż istniejącego i budowę nowego źródła ciepła, malowanie elewacji budynku.
zadanie nr 4 – Przebudowa świetlicy w Lutkowie - obejmuje w szczególności: przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej, modernizację toalet z wymiana stolarki, budowę sceny wewnętrznej, wymianę źródła ciepła, montaż klimatyzatorów, wykonanie remontu pomieszczeń, rozbudowa sceny zewnętrznej, montaż bramy przesuwnej.
zadanie nr 5 – Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Zamiechowie - obejmuje w szczególności: rozbudowę budynku o nową część, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy, wymianę źródła ciepła.
zadanie nr 6 – Elementy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach - obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę źródła ciepła.
zadanie nr 7 – Przebudowa wejścia świetlicy w Dobkowicach z elementami wymiany instalacji wewnętrznych - obejmuje w szczególności: demontaż i budowę nowych schodów i rampy, budowę zadaszenia nad wejściem, wymianę źródła ciepła.
zadanie nr 8 – Przebudowa wejścia świetlicy w Boratynie z elementami wymiany instalacji wewnętrznych - obejmuje w szczególności: budowę zadaszenia nad wejściem, wymianę źródła ciepła, dostawę i montaż okapu w kuchni.
zadanie nr 9 – Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zamiechowie - obejmuje w szczególności: budowę instalacji fotowoltaicznej do 50kW.
zadanie nr 10 – Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chłopicach - obejmuje w szczególności: budowę instalacji fotowoltaicznej do 50kW.
zadanie nr 11 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Chłopicach - obejmuje w szczególności: budowę instalacji fotowoltaicznej do 50kW.
zadanie nr 11a - Montaż systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w Chłopicach - obejmuje w szczególności: wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego budynku SUW i zbiorników z woda pitną.
zadanie nr 12 – Wymiana źródła ciepła w budynku byłego Gimnazjum w Boratynie - obejmuje w szczególności: wymianę źródła ciepła.
zadanie nr 13 – Montaż klimatyzacji w budynku Kaplicy Cmentarnej w Boratynie - obejmuje w szczególności: montaż klimatyzatorów.
zadanie nr 14 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem obejmującym pomieszczenia dydaktyczne przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach.
4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych uzgodnień, decyzji/pozwoleń na realizację robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie przebudowy i modernizacji obiektów użyteczności publicznej ujętych w zadaniach nr 1 – 13.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem obejmującym pomieszczenia dydaktyczne przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę ujętej w zadaniu nr 14.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112500-0 - Usuwanie gleby

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert – 1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Okres udzielonej gwarancji (G) – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem składania ofert – informacja musi potwierdzać posiadanie środków lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00 /100);
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- jedno (1) świadczenie polegające na wykonaniu roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia była budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu kubaturowego o charakterze i przeznaczeniu sportowym (np. sale gimnastyczne, hale sportowe, stadiony, itp.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500,00 m2 w ramach jednego zadania inwestycyjnego, w którego zakres wchodziło wykonanie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej;
oraz;
- jedno (1) świadczenie polegające na wykonaniu roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia była budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub remont obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2 w ramach jednego zadania inwestycyjnego , w którego zakres wchodziło wykonanie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej.
- dysponuje co najmniej:
- kierownikiem budowy – kierownik robót ogólnobudowlanych (co najmniej jedna osoba) posiadającym: minimum 5-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w bezpośrednim wykonawstwie ogólnobudowlanym; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane; wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2;
- kierownikiem robót sanitarnych (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w bezpośrednim wykonawstwie instalacji sanitarnych; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane; wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji sanitarnych przy realizacji budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2;
- kierownikiem robót elektrycznych (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w bezpośrednim wykonawstwie instalacji elektrycznych; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane; wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji elektrycznych przy realizacji budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2;.
- projektanta w specjalności architektonicznej – Kierownik zespołu projektowego (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 5-letni staż pracy w projektowaniu, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby.
- projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 5-letni staż pracy w projektowaniu, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby.
- projektanta w specjalności instalacyjnej – branża sanitarna (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 3-letni staż pracy w projektowaniu, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby.
- projektanta w specjalności instalacyjnej – branża elektryczna (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 3-letni staż pracy w projektowaniu, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń i posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz.1646). Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej terenowej placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne luz zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem składania ofert – informacja musi potwierdzać posiadanie środków lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100)
7) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z suma gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100);
8) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót polegających na:
- jedno (1) świadczenie polegające na wykonaniu roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia była budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu kubaturowego o charakterze i przeznaczeniu sportowym (np. sale gimnastyczne, hale sportowe, stadiony, itp.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500,00 m2 w ramach jednego zadania inwestycyjnego, w którego zakres wchodziło wykonanie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej;
oraz;
- jedno (1) świadczenie polegające na wykonaniu roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia była budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub remont obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2 w ramach jednego zadania inwestycyjnego , w którego zakres wchodziło wykonanie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty/usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ;
9) wykaz osób:
- kierownik budowy – kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
- kierownik robót sanitarnych;
- kierownik robót elektrycznych;
- projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – kierownik zespołu projektowego;
- projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
- projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń;
– zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Chłopicach nr rachunku 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 z dopiskiem „Wadium - nr sprawy: RG.271.4.2023 Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, z zastrzeżeniem że roboty budowlane muszą być wykonywane przez Wykonawcę potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1, pkt. 1) – 4) i ust. 2ustawy Pzp lub co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

I. Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy:
1) zmiany spowodowane są wystąpieniem siły wyższej - warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi – których nie da się przewidzieć, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza nadzwyczajnej dla danej pory roku, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna; c) niewypały i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) jeżeli mają istotny bezpośredni wpływ na realizację zamówienia.
2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) bezzasadna odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) protesty mieszkańców; c) wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym ograniczenia wprowadzone przez organy państwowe mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) wystąpiła utrudniająca lub uniemożliwiająca realizację umowy kolizja z pracami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty, e) konieczność zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach;
4) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 ustawy Pzp albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
5) zmiana umowy w zakresie terminu realizacji w związku z sytuacjami opisanymi w pkt. II. 1) – 4) nie może być większa - dłuższa niż okres powodujący podstawę do zmiany umowy.
II. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót objętych umową – co nie jest rozumiane jako odstąpienie od umowy lub jej części. W takim przypadku:
1) wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego lub kosztorysu inwestorskiego;
2) Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, bez prawa roszczenia odszkodowania ze strony Wykonawcy;
3) ograniczenie zakresu robót nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamowienia w sposób określony w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech (3) Wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert łączną punktację klasyfikującą ich na pozycjach od nr 1 do nr 3.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w zakresie procedury przetargowej: Pan Jacek Kotyla tel. 16 624 00 00 wew. 21; 2) w zakresie merytorycznym: Pani Katarzyna Zielińska tel. 16 624 00 00 wew. 25.

Zamawiający informuje, że wymaga przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej lub sprawdzenie dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacja zamówienia, ponieważ wyklucza się możliwość roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.