eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piszczac › "Świadczenie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Piszczac usług opiekuńczych i specjalistycznych usługo opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Piszczac usług opiekuńczych i specjalistycznych usługo opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZCZACU

1.3.) Oddział zamawiającego: GOPS Piszczac

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002300479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włodawska 8

1.5.2.) Miejscowość: Piszczac

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@piszczac.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.piszczac.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://gops.piszczac.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Piszczac usług opiekuńczych i specjalistycznych usługo opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29c9e787-6f09-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00461806/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Świadczenie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Piszczac usług opiekuńczych i specjalistycznych usługo opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464402/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.242.1.2022.PD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 167500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, tj.:
a) sprzątanie przy użyciu środków czystości klienta:
 pokoju klienta (w tym: wycieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłóg),
 kuchni klienta (w tym: czyszczenie sprzętu AGD, lodówki i kuchni, wycieranie kurzu i podłogi),
 łazienki i urządzeń sanitarnych (w tym: miednicy, kaczki, basenu, umywalki, wanny, sedesu),
 korytarza, przedpokoju, (czynności nie obejmują generalnych porządków typu: mycie okien, wieszanie firan, przesuwanie
ciężkich mebli, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, prac wysokościowych związanych z myciem mebli, sprzątanie
tarasów)
b) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,
c) zmiana oraz pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki przez osobę korzystającą z pomocy) lub
zanoszenie jej do pralni, d) pranie lekkiej odzieży i bielizny osobistej,
e) zakupy podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego w najbliższym sklepie, realizacja recept i
innych niezbędnych dla podopiecznego artykułów w punktach położonych najbliżej miejsca zamieszkania podopiecznego,
f) odbiór i dostarczenie pomocy rzeczowej, paczek żywnościowych
g) przygotowanie prostych posiłków z uwzględnieniem diet lub dostarczenie jednego gorącego posiłku,
h) pomoc przy spożywaniu posiłków lub karmienie, jeśli wymaga tego stan zdrowia,
i) przynoszenie opału (drewno, węgiel) oraz palenie w piecu,
j) przynoszenie wody,
k) wynoszenie nieczystości,
l) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie się z podopiecznym z
wydatkowania środków finansowych,
m) w przypadku osób z ograniczoną sprawnością fizyczną podopiecznego, pomoc przy poruszaniu,
n) organizowanie (i udział) spacerów oraz kontaktu z otoczeniem,
o) wizyty z podopiecznym w: placówkach ochrony zdrowia, instytucjach, urzędach itp.,
p) współpraca z przychodnią zdrowia i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich, odbiór recept (dla osób
niewychodzących z domu),
q) zgłaszanie napraw urządzeń domowych,
r) gruntowne sprzątanie mieszkania (pomieszczenia) podopiecznego dwa razy w roku, w tym mycie okien (dla osób
niemających żadnej rodziny zobowiązanej do alimentacji),
s) pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi tj. wyprowadzanie (dotyczy osób samotnych)
t) przynoszenie opału (drewno, węgiel ) oraz palenie w piecu,
u) przynoszenie wody,
v) wynoszenie nieczystości,
w) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie się z podopiecznym z
wydatkowania środków finansowych,
x) w przypadku osób z ograniczoną sprawnością fizyczną podopiecznego, pomoc przy poruszaniu,
y) organizowanie (i udział) spacerów oraz kontaktu z otoczeniem,
z) wizyty z podopiecznym w: placówkach ochrony zdrowia, instytucjach, urzędach itp.,
aa) współpraca z przychodnią zdrowia i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich, odbiór recept (dla osób
niewychodzących z domu),
bb) zgłaszanie napraw urządzeń domowych,
cc) gruntowne sprzątanie mieszkania (pomieszczenia) podopiecznego dwa razy
w roku, w tym mycie okien (dla osób nie mających żadnej rodziny zobowiązanej do alimentacji),
dd) pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi tj. wyprowadzanie (dotyczy osób samotnych)
2) zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej tj.:
a) toaleta podopiecznego, w tym higiena jamy ustnej, paznokci rąk i nóg,
b) kąpanie (częstotliwość zgodnie ze wskazaniem w decyzji),
c) przesłanie łóżka,
d) układanie chorego i zapobieganie powstawania odleżyn,
e) pomoc przy załatwianiu czynności fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek
f) badanie poziomu ciśnienia, cukru glukometrem,
g) podawanie leków według zaleceń lekarza, w tym insuliny zgodnie z zaleceniem lekarza przez osoby przeszkolone,
h) karmienie pozajelitowe.
Przewidywana ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych: 850 godziny

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 42500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich
jak:
 samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i
prowadzenia domu,
 dbałość o higienę i wygląd,
 utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
 pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie
psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie
specjalistycznych usług,
 kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
 w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
 w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo
w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy,
centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
 nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów
medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnowychowawczych,
w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w
art. 7 nauka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ustawy z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1388 godzin w zakresie podstawowym oraz 532
w zakresie objętym prawem opcji, szacowana liczba podopiecznych GOPS - 6 osób

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.5.) Wartość części: 125000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28475 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28475 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58475 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jolanta Salamon

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 65072703921

7.3.4) Miejscowość: Popiel

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28475 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.