eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin powiatu żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą"Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin powiatu żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070558756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 861 28 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zmge.zywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmge.zywiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin powiatu żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3be1a554-a098-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035491/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin powiatu żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3be1a554-a098-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, informujemy, że pełna informacja o wymaganiach techniczne i organizacyjne dotyczących korespondencji elektronicznej znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 12.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3be1a554-a098-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, e-mail: j.bednarz@zywiec.zmge.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publiczne, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

2Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 albo 15 lat (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE), począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO);
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, informujemy, że pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych w tym uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno –użytkowym (PFU)

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie:

• Hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą tj.: drogi p.poż., ciągi komunikacyjne, ciągi pieszo-jezdne, place manewrowe, miejsca magazynowania odpadów (boksy), place składowania odpadów, sieci: kanalizacji sanitarnej, odwodnieniowe, deszczowe, wodociągowe, gazowe, elektryczne i telekomunikacyjne wymagające rozbudowy, przebudowy i budowy nowych linii; wewnętrzna instalacja wentylacyjna, p.poż., wodociągowa, kanalizacyjna, odwodnieniowa, teletechniczna, elektryczna w tym oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego placów i podjazdów, odgromowa i przeciwporażeniowa
• Linii sortowni odpadów zgodnie z załączonym schematem w pkt 1.7.1 PFU. Projekt nowej linii technologicznej sortowni odpadów ma w swoim zakresie obejmować istniejące budynki Zakładu oraz projektowaną halę.

Oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, instalacyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną jak również innych wynikających z odrębnych decyzji administracyjnych czy też uzgodnień branżowych.

2) Wybudowanie hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8 - Próbne wykopy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45341000-9 - Wznoszenie płotów

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

71315000-9 - Usługi budowlane

71315100-0 - Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych

71315210-4 - Usługi doradcze w zakresie budownictwa

71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

71318100-1 - Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71321400-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji

71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71333000-1 - Mechaniczne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71335000-5 - Badania inżynieryjne

71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

71510000-6 - Usługi badania terenu

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + D
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Długość okresu gwarancji”
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy),

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu budynku hali przemysłowej lub magazynowej lub usługowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 1500m². Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany budynek ujęty w wykazie został oddany do użytku.
b) wykazał, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości minimum 6 mln PLN netto każda polegających na budowie budynków, z czego co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej lub usługowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 1500m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania takich obiektów (tj. obejmujących co najmniej wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, teletechnicznej i drogowej). Zamawiający wymaga, aby realizacje ujęte w wykazie obejmowały budynki oddane do użytku.
c) dysponował jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako przedstawiciel Wykonawcy - kierownik kontraktu. Osoba ta musi posiadać doświadczenie, na stanowisku kierownika kontraktu (lub analogicznym stanowisku) przy realizacji co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej lub usługowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 1500m² oddanych do użytku,
d) dysponował jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownik budowy, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno– budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi co najmniej 5 lat. Osoba ta musi posiadać doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej lub usługowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 1500m² oddanych do użytku,
e) dysponował jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej posiadającą uprawnienia do projektowania od co najmniej 5 lat. Osoba ta musi wykazać się zaprojektowaniem minimum jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej lub usługowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 1500m² oddanych do użytku.

Osoby, o których mowa w pkt 4 lit. d i e, powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy – Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji równocześnie.


- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnienie warunków określonych w pkt 4 lit. a oraz warunków określonych w pkt 4 lit. b przez Wykonawców.
- Warunek określony w pkt 4 lit. a musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Warunek określony w pkt 4 lit. b musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, e-mail: j.bednarz@zywiec.zmge.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publiczne, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

2Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 albo 15 lat (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE), począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO);
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, informujemy, że pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 11.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
Uwaga:
W przypadku, gdy wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa wyrażona jest w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych,
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 6a do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 6b do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia tego warunku, załącza dowody określające że roboty lub usługi zostały wykonane należycie, wystawione na Konsorcjum firm, to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót jakie wykonał członek konsorcjum, wykazujący się danym dokumentem na potwierdzenie spełniania określonego warunku.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo załączone do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z podaniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba lub osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

31.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
31.1.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
31.1.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
31.1.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
31.1.4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
31.1.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
31.1.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
31.1.7. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
31.1.8. ogłoszenia na terenie wykonywania umowy jednego ze stanów nadzwyczajnych jak również wprowadzenia innych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wykonywania umowy, w tym sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną lub innymi obostrzeniami pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, informujemy, że pełna informacja dotycząca możliwości zmian umowy znajduje się we Wzorze Umowy w punkcie 31

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3be1a554-a098-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe – Zamawiający wykluczy z postępowania:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 8.4 SWZ.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 8.4 SWZ odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie pkt 8.4 SWZ, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa powyżej nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.