eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób, obiektów oraz mienia w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w GostyninieOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób, obiektów oraz mienia w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242360036

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób, obiektów oraz mienia w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4ce2080-9279-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012961/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób, obiektów oraz mienia w WSZPZOZ Gostynin-Zalesie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4ce2080-9279-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W post o udziel zam kom między zam, a wy odbywa się drogą ele przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elekt zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezpł. 3. Wyk zamiy wziąć udział w post o udziel zam pub musi posiadać konto podmiotu „Wyk” na Platformie e-Zamowienia. Szcze inf na temat zakładania kont podm oraz zasady i war korzyst z Platf e-Zamowienia określa Reg Platf e-Zamowienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platf. e-Zamowienia ani logowania. 5. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dok ele będących kopią elektroniczną treści zap w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przek inf oraz wymagań tech dla dok elek oraz środ kom elekt w posto udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. Dalej Rozp w spr wym dla dok elekt). 6. Dok elektr, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa RM w spr wymagań dla dok elekt, sporządza się w postaci elekt, w formatach danych okr w przepisach Rozp RM z dnia 12 04 2012 r. w sprawie Kra Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów tele (zw. dalej „Rozp w sprawie Krajowych Ram Interope”), z uwzględnianiem rodzaju przek danych i przek się jako załączniki. W przyp formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 u.p.z.p., ww. regulacje nie będą miały bez zastosowania. 7. Inf, ośw lub dok, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Roz w sprawie wymagań dla dok elek, przek w post sporządza się w postaci elek: Strona 9 z 23 1) w formatach danych okreś w przepisach Rozp w sprawie Kraj Ram Inter (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bez do wiad przek przy użyciu środ kom elek (np. w treści „Formularza do komunikacji”). 8. Kom w postu, z wył skł ofert, odbywa się drogą elek za pośrednictwem form do kom dost w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szcz przek wez, zawi, zad pytań. Formularze do kom umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiad („dodaj załącznik”). We wszelkiej kor związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym - SZP.26.2.2023.US.ML. 9. W przypadku załączników, które są zgodne z u.p.z.p. lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dok wraz z wyge plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 10. Możli korz w post z „Formularzy do komunik” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wyk” na Platformie e-Zamowienia oraz zalog się na Platf eZamowienia. Do korz z „Formularzy do komunikacji” służ do zada pytań dot treści dok zam, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie eZamowienia. 11. Wszelkie wysł i odebw post przez Wyk wiad, widoczne są po zalogowaniu w podglądzie post w zakładce „Komunikacja”. 12. Maksymalny rozmiar plików prze za pośr „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako zał do JEDZ). 13. Min wym tech dot sprzętu używanego w celu korz z usług Platf eZamowienia oraz inf dot spec połączenia określa Reg Platf e-Zamowienia. 14. W przyp probl tech i awarii zwi z funk Platf e-Zamowienia, użyt mogą skorz z wsp tech dost pod nr tel 327788999 lub drogą ele poprzez for udost na str int https://ezamowienia.gov.pl w zakł „Zgłoś problem”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul.
Zalesie 1, 09-500 Gostynin.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/
236 00 00, 24/235 80 90;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23,
adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. świadczenie usług polegających na
całodobowej ochronie osób, obiektów oraz mienia w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej: u.p.zp.;
5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem
zachowania poufności;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2
;
10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.26.2.2023.US.ML

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób, mienia oraz obiektów na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – działka nr 6721/3 – zgodnie z:
1) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
2) decyzją nr 1/99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 1999 r. w której na podstawie art. 5 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), ustala się co następuje: wymienione w załączniku do niniejszej Decyzji jednostki organizacyjne, obszary, obiekty i urządzenia uznaje się za ważne z punktu widzenia interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa i umieszcza się w wykazie obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne;
3) Planem ochrony Zamawiającego;
4) z opracowanym przez Wykonawcę Planem ochrony jednostki chronionej Zamawiającego;
5) umową zawartą z Wykonawcą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (brutto) 60%
Kryterium jakościowe – czas reakcji grupy interwencyjnej 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający żąda przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający żąda przedłożenia odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający żąda przedłożenia:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykonawca wykaże, że do świadczenia przedmiotowej usługi zatrudni osoby na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 9 do SWZ,
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - dla potwierdzenia wykazu wykonawca winien wykazać, iż dysponuje w swojej siedzibie centrum monitoringu umożliwiającym przyłączenie instalacji alarmowych zamawiającego - załącznik nr 10 do SWZ,
c) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - dla potwierdzenia doświadczenia wykonawca musi się wykazać min. 4 usługami ochrony osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wraz z monitoringiem sygnałów alarmowych, w tym co najmniej 3 usługi ochrony w obiektach służby zdrowia, z zastrzeżeniem, że wartość każdej umowy była nie mniejsza niż 400 000 złotych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - załącznik nr 11 do SWZ,
d) Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wszystkich pracowników wskazanych w załączniku nr 9 do tej SWZ,
e) Pozwolenie na broń dla grupy interwencyjnej.

3. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji “Podmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Formularz ofertowy, ośw., war. udź. w post., ośw. o wykl.;ośw. podm. udst. zasb.; ośw. wyk/wyk wsp ub. się o u zam.; ośw. rodo;
Ośw., o którym mowa w ust. 2-5 tego Rozdziału, składają odrębnie:1) wyk/każdy spośród wyk wsp ubiegających się o udzielenie zam. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia wyk oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wyk. wykazuje spełnianie war udziału w postępowaniu;2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wyk. celem potwierdzenia spełnianie warunków udziału w post. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykl. pod. oraz spełnianie war. udziału w post., w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wyk.; 3) podwyk., na których zasobach wyk. polega przy wyk. spełnienia war. udziału w post. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia podwyk.
4) Ośw. składane jest pod rygorem nieważności w formie el. lub w postaci el. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
KRS/CEIDG;ośw. GK; koncesja/lic./zezw.; pol. OC >=1mln zł; wyk. os.; wyk. narz.; wyk. dost.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, ośw., war. udź. w post., ośw. o wykl.;ośw. podm. udst. zasb.; ośw. wyk/wyk wsp ub. się o u zam.; ośw. rodo;
Ośw., o którym mowa w ust. 2-5 tego Rozdziału, składają odrębnie:1) wyk/każdy spośród wyk wsp ubiegających się o udzielenie zam. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia wyk oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wyk. wykazuje spełnianie war udziału w postępowaniu;2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wyk. celem potwierdzenia spełnianie warunków udziału w post. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykl. pod. oraz spełnianie war. udziału w post., w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wyk.; 3) podwyk., na których zasobach wyk. polega przy wyk. spełnienia war. udziału w post. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia podwyk.
4) Ośw. składane jest pod rygorem nieważności w formie el. lub w postaci el. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
KRS/CEIDG;ośw. GK; koncesja/lic./zezw.; pol. OC >=1mln zł; wyk. os.; wyk. narz.; wyk. dost.;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wszystkich pracowników wykazanych w załączniku nr 9 do tej SWZ.
2) Pozwolenie na broń dla grupy interwencyjnej.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wszystkich pracowników wykazanych w załączniku nr 9 do tej SWZ.
2) Pozwolenie na broń dla grupy interwencyjnej.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym projekt umowy o świadczenie usług – załącznik nr 2 do SWZ.
2) Podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez wykonawcę projekt umowy najmu gruntu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym - załącznik nr 3 i 3a do SWZ.
3) Oświadczenie o posiadaniu na terenie miasta Gostynina całodobowo własnej dwuosobowej grupy interwencyjnej uzbrojoną w broń palną krótką bojową, wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego
i łączność - załącznik nr 12 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

4400 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów zwanych w dalszej treści wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
a) Oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika – do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,
b) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
c) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia,
d) czas obowiązywania umowy.
2) warunki określone przez zamawiającego w niniejszej SWZ powinny być spełnione przez wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.
2. Wynagrodzenie wykonawcy zawiera wszystkie koszty wykonania i realizacji przedmiotu tego zamówienia, w szczególności koszty wykonania i realizacji przedmiotu tego zamówienia, w szczególności koszty: ochrony osób, obiektów oraz mienia Zamawiającego, monitoringu obiektów wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, monitoringu sygnałów lokalnego systemu alarmowego posiadanego przez Zamawiającego, reakcji grupy interwencyjnej zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ oraz istotnymi postanowieniami niniejszej SWZ, ewentualnych innych nieprzewidzianych rzeczy, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu tej SWZ, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia.
3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie niepodwyższeniu przez cały okres obowiązywania niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust.4 tego rozdziału.
4. Strony ustalają, iż zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
1) w zakresie ceny na podstawie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto zmieni się
w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto odpowiednio ulegnie zmianie;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46).
5. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4 tego Rozdziału, Strony wprowadzają zmianę wysokości wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką cena za realizację umowy powinna ulec zmianie.
6. Brak przedłożenia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa w ust. 5 tego Rozdziału, w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki zmiany, zostanie potraktowana jako brak wpływu zmiany na koszty realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę ceny lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany w wykazie pracowników, z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ, i zmiana zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, o każdej zmianie pracownika ochrony.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 7 tego Rozdziału.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ:
1) Ze względu na specyfikę oraz złożoność postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób, obiektów oraz mienia w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przystępujący do postępowania, dokonali wizji lokalnej.
2) Wykonawca zamierzający przystąpić do wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 1 tego ustępu, zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego drogą pisemną na adres e-mail: zamowienia@spzoz-zalesie.pl.
3) Zamawiający wyznacza dzień 01.02.2023 r. godziny 10:00-14:00 na dokonanie wizji lokalnej, o której mowa w pkt 1 tego ustępu, Wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do postępowania.
4) Z przeprowadzonej wizji lokalnej, o której mowa w pkt 1 tego ustępu, zostanie sporządzony rejestr Wykonawców przystępujących do wizji lokalnej, na wzorze stanowiącym załącznik nr 14 do tej SWZ.
5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji tego zamówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia (podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 18 u.p.z.p).
6) Odbycie wizji lokalnej, o której mowa w pkt 1 tego ustępu, nie pozbawia Wykonawców prawa zwracania się o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej opisu przedmiotu niniejszego zamówienia, lub warunków realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.