eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Usługa zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy z kat. COgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy z kat. C

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120241736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nawojowska 118

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0184400808

1.5.8.) Numer faksu: 0184400808 wew. 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pup.powiat-ns.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.powiat-ns.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy z kat. C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff3a1944-9d77-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033442/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Szkolenia niezbędne do uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy z kat. C (samochody ciężarowe)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Środki projektu lub projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego o ile urząd będzie realizował w/w projekty. W przypadku finansowania szkoleń z powyższych projektów, urząd poinformuje Wykonawcę o tym fakcie przed skierowaniem takiej osoby do odbycia szkolenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff3a1944-9d77-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów na Platformie e--Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Pobieranie i przeglądanie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/ wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Wykonawca dodaje wybrany z dysku, wypełniony i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składanie wraz z ofertą. Dokumenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione we ofercie przez wykonawcę”. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Wypełniony formularz oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby/osób umocowanej/umocowanych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wykonawcy.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (Formularz do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1f9776c3-98c6-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 440-08-08, faks (+48) 18 440-08-08 wew. 300, e-mail: przetargi@pup.powiat-ns.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Robert Dominik, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 440-08-08, faks (+48) 18 440-08-08 wew. 906, e-mail: rdominik@pup.powiat-ns.pl*
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr DOR.2710.1.2023 Zamówienie pn. „Usługa Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy z kat. D”. ;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, m.in. o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną zaakceptowaną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem zapisu punktu poprzedzającego;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOR.2710.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 80000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy z kat. C.
2. Zamawiający planuje skierowanie na szkolenia do 18 osób, w tym planowana ilość uczestników w poszczególnych rodzajach szkoleń:
2.1. prawo jazdy kat. C - 2 osoby
2.2. prawo jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E – 10 osób
2.3. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E – 2 osoby
2.4. kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E – 2 osoby
2.5. szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat C, C+E – 2 osoby.
3. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podana liczba uczestników szkolenia zostanie zrealizowana w okresie trwania umowy i zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób.
4. Zamawiający będzie kierował osoby na szkolenie sukcesywnie w miarę składanych wniosków indywidualnych od dnia podpisania umowy (jednorazowo maksymalnie 5 osób na dany rodzaj kursu). Jeżeli Zamawiający w danym miesiącu nie zrekrutuje kandydatów na kurs wówczas nie ma potrzeby organizacji szkolenia.
5. Rzeczywista liczba uczestników szkolenia będzie wynikać z aktualnego zapotrzebowania na usługę szkoleniową zgodną z przedmiotem zamówienia i może odbiegać od ilości podanych w formularzu oferty. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne zmiany i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.
6. Planowany termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia: nie później niż do 7 dni od podpisania umowy, o ile Zamawiający zrekrutuje kandydatów na szkolenie;
7. Planowany termin rozpoczęcia kolejnych szkoleń: do 2 tygodni od momentu przekazania informacji przez Zamawiającego, że kandydat/kandydaci spełnił/spełnili wymagania formalne (posiadają Profil Kandydata na Kierowcę PKK i/lub Profil Kierowcy Zawodowego PKZ) niezbędne do udziału w szkoleniu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia terminu rozpoczęcia kolejnych szkoleń do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia kandydata/ów do przeszkolenia przez Zamawiającego.
9. Jeżeli Zamawiający w danym miesiącu nie zrekrutuje kandydatów na kurs, wówczas nie ma potrzeby organizacji szkolenia.
10. Termin zakończenia ostatniego szkolenia: 15.12.2023 r.
11. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia określone przepisami, przygotowujące do egzaminów państwowych, nabycia wiedzy i umiejętności oraz uprawnień umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie kierowcy kat C.
12. Szkolenie może być finansowane z
12.1. pozaprojektowych środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
12.2. środków projektu lub projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego o ile urząd będzie realizował w/w projekty. W przypadku finansowania szkoleń z powyższych projektów, urząd poinformuje Wykonawcę o tym fakcie przed skierowaniem takiej osoby do odbycia szkolenia.
1. Liczba godzin szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia ma być zgodna z:
1.1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 739)
1.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).
3. Program szkolenia:
3.1. powinien być realizowany zgodnie z:
3.1.1. Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201);
3.1.2. Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212);
3.1.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 739).
3.1.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).
3.2. powinien gwarantować uczestnikom szkolenia solidne i profesjonalne przygotowanie do zdania testów kwalifikacyjnych i egzaminów,
3.3. powinien uwzględniać zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników szkolenia.
4. Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę kursantów związaną z tematyką szkolenia przeprowadzonym przez instytucję szkoleniową- dotyczy kursów prawa jazdy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
5.1. niezwłocznego ustalenia oraz opłacenia pierwszego terminu egzaminu państwowego dla każdego kursanta, który ukończy szkolenie dla którego zdanie egzaminu decyduje o uzyskaniu uprawnień. Koszt pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego powinien być uwzględniony w koszcie szkolenia.
5.2. potwierdzenia uiszczenia opłaty za egzamin o którym mowa w pkt. 5.1.
5.3. ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestnika szkolenia podczas egzaminu państwowego.
6. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem przez Wykonawcę:
6.1. zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).
6.2. zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego/dodatkowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885) – dotyczy szkoleń z zakresu prawa jazdy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: 1)Cena oferty brutto – 50 %
C= (Cmin : Co) x 50pkt
gdzie: C-liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena oferty brutto”
Cmin- cena brutto najtańszej oferty, Co - cena brutto badanej oferty. Cenę oferty brutto - cena za przeszkolenie 21 osób.
2) Doświadczenie kadry (...)”: - max 10pkt – 10%.
Za każde przeprowadzone szkolenie zgodne z przedmiotem zamówienia, prowadzący zajęcia otrzymuje 1 pkt.
Liczba pkt jaką otrzymuje Wykonawca w tym kryterium jest liczona wg wzoru:
Liczba punktów oferty ocenianej = Suma pkt otrzymanych przez osoby przewidziane do realizacji szkolenia/ Liczba osób przewidzianych do realizacji szkolenia
3) „Poziom wykształcenia kadry (...)”: – max 10 pkt – 10%.
Za posiadanie określonego poziomu wykształcenia, osoba otrzymuje: 1) wykształcenie zasadnicze zawodowe – 2 pkt,
2) wykształcenie policealne i średnie zawodowe oraz ogólnokształcące – 5 pkt, 3) wykształcenie wyższe zawodowe w tym licencjat – 7 pkt, 4)wykształcenie wyższe magisterskie – 10 pkt. Liczba pkt jaką otrzymuje Wykonawca w tym kryterium jest liczona wg wzoru:
Liczba punktów oferty ocenianej =Suma pkt otrzymanych przez osoby przewidziane do realizacji szkolenia/ Liczba osób przewidzianych do realizacji szkolenia
4) Jakość oferowanego wyposażenia sprzętowego:
– max 10 pkt – 10%. Liczba punktów jaką może uzyskać instytucja szkoleniowa wynika z liczby lat, jakie posiada pojazd przeznaczony do nauki jazdy kat. C. Jeżeli wiek pojazdu wynosi od daty 1-ej rejestracji do terminu składania ofert szkoleniowych wynosi:
a) do 1 roku – instytucja otrzymuje 10 pkt, b) powyżej 1 roku do 2 lat – instytucja otrzymuje 9 pkt, c)powyżej 2 roku do 3 lat – instytucja otrzymuje 8 pkt, d)powyżej 3 roku do 4 lat – instytucja otrzymuje 7 pkt, e)powyżej 4 roku do 5 lat – instytucja otrzymuje 6 pkt, f)powyżej 5 roku do 6 lat – instytucja otrzymuje 5 pkt,
g) powyżej 6 roku do 7 lat – instytucja otrzymuje 4 pkt,
h) powyżej 7 roku do 8 lat – instytucja otrzymuje 3 pkt,
i) powyżej 8 roku do 9 lat – instytucja otrzymuje 2 pkt,
j) powyżej 9 roku do 10 lat – instytucja otrzymuje 1 pkt,
k) powyżej 10 lat – instytucja otrzymuje 0 pkt.
Jeżeli do realizacji szkolenia instytucja przeznaczy więcej pojazdów, wówczas ilość pkt jaką otrzyma Wykonawca będzie średnią arytmetyczną pkt otrzymanych przez poszczególne pojazdy.
5) Analiza skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń : max 15 pkt – 15%. Ilość punktów otrzymanych za to kryterium, jest uzależniona od wielkości wskaźnika zdawalności egzaminu z prawa jazdy kat. C za I-ym podejściem za 2022r. - na podstawie informacji otrzymanej z ORD. Jeśli wskaźnik zdawalności egzaminu z prawa jazdy kat. C za I-ym podejściem za 2022 r. będzie wynosił:
a) do 40% osób zdających za pierwszym podejściem - 3 pkt,
b) powyżej 40% do 55% zdających za pierwszym podejściem otrzymuje 6 pkt, c) powyżej 55% do 70% zdających za pierwszym podejściem - otrzymuje 9 pkt, d) powyżej 70% do 85% zdających za pierwszym podejściem - 12 pkt, e) powyżej 85% do 100% zdających za pierwszym podejściem - 15 pkt
6)Jakość oferowanego programu szkolenia zostanie obliczona wg następującej formuły:
Jakość oferowanego programu szkolenia – max 5 pkt – 5%.
Jeżeli szkolenie z prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób realizowane przez Wykonawca, znajduje się w BUR prowadzonym przez PARP, to Wykonawca otrzymuje 5 pkt. Jeżeli nie znajduje się w w/w BUR, Wykonawca nie otrzymuje pkt.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry w realizacji szkoleń zgodnych z tematyką szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia kadry przewidzianej do realizacji szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanego wyposażenia sprzętowego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Analiza skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanego programu szkolenia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności aby zamówienie było realizowane przez Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z póź. zm.);
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
a)zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświ. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa ośw. zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SWZ. Ośw. należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ośw. to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami pkt VII-XI SWZ, za pośrednictwem strony https://ezamowienie.gov.pl.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ośw. to składa każdy z wykonawców. Ośw. te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym ośw., także ośw. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postęp., w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa ośw. zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3a do SWZ. Ośw. to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami pkt VII-XI SWZ, za pośrednictwem strony: https://ezamowienie.gov.pl.
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: nie dotyczy Zamawiający nie wymaga w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia złożenia podmiotowych środków dowodowych.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:-zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,- sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postęp. dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postęp., o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finans. lub ekonom., za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VI ppkt 3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami pkt VII-XI SWZ, za pośrednictwem strony: https://ezamowienie.gov.pl.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania;
b) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: nie dotyczy c)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VI ppkt 3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca składa:

a) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby/osób umocowanej/umocowanych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wykonawcy- w sposób określony w ppkt VII ppkt 1 SWZ.
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 do SWZ,
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby/osób umocowanej/umocowanych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wykonawcy-
w sposób określony w ppkt VII ppkt 1 SWZ.

c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta
w załączniku nr 3a do SWZ,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,
którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy,
sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ

d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w ppkt VII ppkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VI ppkt 1 SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.
W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i oraz spełnienie warunków zamówienia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem:
1.1. niepodjęcia szkolenia pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie,
1.2. przerwania uczestnictwa w szkoleniu (podjęcie pracy przez bezrobotnego/uczestnika projektu, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja ze szkolenia), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Niniejsza umowa może ulec zmianie w wyniku wystąpienia następujących okoliczności ze strony Wykonawcy:
2.1. zmiany kadry realizującej szkolenie (w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy);
2.2. sytuacji losowych np. awaria sieci energetycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania uniemożliwiające należyte przeprowadzenie usługi szkoleniowej;
3. Zmiana terminu realizacji szkolenia w wyniku wystąpienia okoliczności zawartych w § 7 ust. 2 nie może być dłuższa niż 5 dni roboczych.
4. Dopuszcza się zmianę warunków umowy również w przypadku potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z COVID – 19 , o których mowa w art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) na należyte wykonanie umowy.
5. Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
6. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ff3a1944-9d77-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia zawarte są w pkt VI ppkt 1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.