eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)Ogłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790675720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolonia 1

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c359f447-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00508466/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c359f447-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu E-Zamówień, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, lub poczty elektronicznej - przetargi@pzd.elk.pl.
1.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu >>Wykonawca<< na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasad i warunków korzystania z Platformy e-Zamówienia określa >>Regulamin Platformy e-Zamówienia<<, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce >>Centrum Pomocy<<.
1.3 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.(..)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce >>Zgłoś problem<<.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.), informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 e-mail : sekretariat@pzd.elk.pl; tel. (87) 621 08 30 fax. (87) 621 08 31.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku jest Pani Marta Lipa iod@pzd.elk.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: PZD.2.3210.2.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” ;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy bezpośrednio przez Wykonawcę dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.2.3210.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia
1. Przedmiot zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Przebudowy drogi powiatowej nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) w km od 6+095 do 9+900. Orientacyjna długość drogi powiatowej nr 1921N objętej dokumentacją projektowa to 3805 mb.

a) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Wykonawca we własnym zakresie dokona niezbędnych badań technicznych i analiz na podstawie których opracuje projekt budowlany.
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami.
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie mapę w skali 1:500 o długości drogi około 3805 km. Opracuje projekt budowlany w 5 egzemplarzach, kompletny, na podstawie którego uzyska dla Inwestora pozwolenie, decyzję na budowę lub zezwalającą na realizacje inwestycji drogowej.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać:
- projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami w tym pozwolenie na budowę lub decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) w ilości 5 egzemplarzy,
- projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegółowiający projekt budowalny w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458) w ilości 5 egzemplarzy,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) w ilości po 3 egzemplarze,
- badania geotechniczne w ilości 2 egzemplarzy,
- operat wodno-prawny w ilości 3 egzemplarzy wraz z pozwoleniem wodno-prawnym (o ile będzie wymagane),
- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458) w ilości 1 egzemplarzy,
- kosztorys ofertowy stanowiący podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości 1 egzemplarza,
- projekt stałej organizacji ruchu w ilości 5 egzemplarzy.
Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z ewentualnym opracowaniem inwentaryzacji przyrodniczej, raportu oddziaływania na środowisko, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), by inwestor mógł przeprowadzić postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego oraz wykonać roboty budowlane.
W/w. dokumentację dodatkowo należy przekazać w 1 egz. W wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) umożliwiającej umieszczenie całej dokumentacji, jako załącznika do SWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców.
Format wersji elektronicznych:
- projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem pdf. lub jpg. (zeskanowany projekt wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp.),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem doc.,
- kosztorys inwestorski w plikach z rozszerzeniem ath., ofertowy i przedmiar robót w plikach z rozszerzeniem doc. Lub ath., xls.
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami i w razie konieczności ponieść koszty podziału działek do decyzji ZRID.

b) Zakres projektowanej przebudowy drogi powinien uwzględniać:
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o podstawowej szerokości min. 5,50m z betonu dla kategorii ruchu KR2 na dług. jezdni około 3,805 km w km od 6+095 do 9+900 wg lokalizacji zaznaczonej na załączonej mapie,
- poszerzenie jezdni,
- przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
- budowa kanału technologicznego zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. z 2015 poz. 680,
- remont lub przebudowę przepustów pod drogą w niezbędnym zakresie,
- remont i budowę zjazdów wg potrzeb,
- budowę parkingu wzdłuż jezdni,
- budowę zatok autobusowych z peronem,
- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jeżeli będzie taka potrzeba,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego,
- wykonanie oświetlonych przejść dla pieszych,
- odwodnienie jezdni i pasa drogowego,
- remont i poszerzenie obustronnie poboczy do szer. 1,0m,
- wycinkę krzaków w razie konieczności,
- uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew w razie konieczności i wykonanie nasadzeń drzew.
Parametry drogi zaprojektować dla klasy Z (Zbiorczej) o konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 kN, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1518) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – waga 60 %
doświadczenie – waga 40%
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
3. Kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100,0 pkt x waga 60% tj. 60 pkt, pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:

C min
C = x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena C min - cena brutto oferty najniższej,
C o – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
4. Kryterium doświadczenie:
Kryterium „doświadczenie” (D) będzie rozpatrywane na podstawie ilości usług wykonanych przez Wykonawcę wskazanych w wykazie wykonanych głównych usług – załącznik nr 6.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 40.
Wykonawca otrzyma za wykazanie doświadczenia:
- 1 usługi głównej polegającej na opracowaniu o podobnym charakterze, złożoności i wartości co przedmiot zamówienia, tj. wykonał dokumentację projektową dotyczącą przebudowy/budowy drogi minimum na długości 3,0 km – 20 punktów.
- 2 usługi główne polegające na opracowaniu o podobnym charakterze, złożoności i wartości co przedmiot zamówienia, tj. wykonał dokumentację projektową dotyczącą przebudowy/budowy drogi minimum na długości 3,0 km każda – 40 punktów.

5. Jeżeli zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę projektową polegającą na opracowaniu o podobnym charakterze, złożoności i wartości co przedmiot zamówienia, tj. wykonał dokumentację projektową dotyczącą przebudowy/budowy drogi minimum na długości 3,0 km, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) dysponuje lub będzie dysponował:
 jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

Wyżej wymieniona osoba będzie posiadała wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) uprawnienia budowlane, oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2016r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - sporządzone na zał. nr 5 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu na rzecz którego usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty sporządzony na zał. nr 6 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony na zał. nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – interaktywny formularz dostępny na e-zamówienia.gov.pl w widoku przedmiotowego postępowania
2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według treści wzoru załącznika nr 1 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy:
• Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
• ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
4) oświadczenie dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 – sporządzone według treści wzoru załącznika nr 2 do SWZ - jeżeli dotyczy,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia – sporządzone według treści wzoru załącznika nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy,
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy – sporządzone według treści wzoru załącznika nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
5. Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w punkcie XIII ppkt. 1. SWZ (sporządzone na zał. nr 1 do SWZ), oraz na wezwanie zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. XIII ppkt. 3. SWZ.
6. Dokumenty wymienione w punkcie XIII ppkt. 3. niniejszej SWZ powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - sporządzone na zał. nr 4 do SWZ,
8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w załączniku nr 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże wyłącznie za zgodą Zamawiającego jeżeli dotyczą choćby jednej z niżej wymienionych okoliczności - Szczegółowe warunki zostały określone w pkt. XXIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576,
1. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 65/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Na mocy przepisu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z postępowania wyklucza się rosyjskich wykonawców, przy czym przez „rosyjskich wykonawców” należy rozumieć:
1) obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
Szczegółowe warunki zostały określone w pkt. XII SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.