eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przyrów › "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem"Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przyrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska 7

1.5.2.) Miejscowość: Przyrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-248

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3554120

1.5.8.) Numer faksu: 343554122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przyrow@przyrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przyrow.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0f3fe4d-9e37-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034543/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0f3fe4d-9e37-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani/Pan Joanna Nowakowska,
tel.34/3554120 wew.34,
e-mail: zamowienia@przyrow.pl
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
Identyfikator postępowania:
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza
ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia
i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod
„Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi
przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika
oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.Dotyczy w szczególności SWZ lub OPiW.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem
podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Szczegóły zostały opisane w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem e-mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem e-mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PLP. 271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zaprojektowanie i budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem. Szczegóły zawiera załącznik nr 7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45233140-2 - Roboty drogowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: C – cena brutto oferty 60,00
D - doświadczenie personelu kluczowego 40,00
Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej
60% – waga procentowa kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.
Kryterium - doświadczenie personelu kluczowego (D) – któremu to kryterium Zamawiający
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w pkt. - 40 (40%)
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :
D – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się D=40. Na kryterium doświadczenie personelu kluczowego składa się suma ocen osób wskazanych poniżej.
- Suma doświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń;(max. 20) Wymaga się, aby osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła te funkcję.
Zaprojektowanie minimum 1 budynku kubaturowego o pow. min. 18m2, wraz z budową placów, parkingów, dróg oraz nawierzchni utwardzonych– 0p.
Zaprojektowanie minimum 2 budynku kubaturowego o pow. min. 18m2, wraz z budową placów, parkingów, dróg oraz nawierzchni utwardzonych– 10p.
Zaprojektowanie minimum 3 budynku kubaturowego o pow. min. 18m2, wraz z budową placów, parkingów, dróg oraz nawierzchni utwardzonych– 20p.
- Suma doświadczenia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej– bez ograniczeń;(max. 20)
Kierowanie minimum 1 robotą budowlaną – 0p.
Kierowanie minimum 2 robotami budowlanymi – 10p.
Kierowanie minimum 3 robotami budowlanymi – 20p.
Do oceny należy wskazać jedną osobę spełniającą w/w wymogi.


Razem 100,00
Łączna ocena punktowa (P) obliczona zostanie wg wzoru P=C+D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Zakup śmieciarki na potrzeby zbierania odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: C – cena brutto oferty 60,00
G - Okres gwarancji 40,00
Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej
60% – waga procentowa kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.
Kryterium - Okres gwarancji (G) – któremu to kryterium Zamawiający
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w pkt. - 40 (40%)
Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (G) zostaną przyznane według poniższego wzoru: G = (Gb/Gn) x 100 x 40% pkt, gdzie, G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji, Gb – okres gwarancji oferty badanej, Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.
Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 36 miesięcy okresu gwarancji. Do obliczenia punktacji Zamawiający weźmie najniższy okres gwarancji, zaproponowanej na poszczególnych elementach wchodzących w skład zamówienia.
W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów dla danej części zamówienia obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = C + G

Razem 100,00
Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do zbiórki szkła i papieru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144700-5 - Pojazdy użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: C – cena brutto oferty 60,00
G - Okres gwarancji 40,00
Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej
60% – waga procentowa kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.
Kryterium - Okres gwarancji (G) – któremu to kryterium Zamawiający
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w pkt. - 40 (40%)
Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (G) zostaną przyznane według poniższego wzoru: G = (Gb/Gn) x 100 x 40% pkt, gdzie, G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji, Gb – okres gwarancji oferty badanej, Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.
Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 36 miesięcy okresu gwarancji. Do obliczenia punktacji Zamawiający weźmie najniższy okres gwarancji, zaproponowanej na poszczególnych elementach wchodzących w skład zamówienia.
W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów dla danej części zamówienia obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = C + G

Razem 100,00
Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Zakup ciągnika z przyczepą do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów BIO, z ładowaczem czołowym do załadunku i rozładunku odpadów wraz z osprzętem tj: widły paletowe, łyżka do załadunku pełna, łyżka do załadunku „krokodyle”, zamiatarka, pług do odśnieżania, kosiarka bijakowa, rozdrabniacz do odpadów zielonych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: C – cena brutto oferty 60,00
G - Okres gwarancji 40,00
Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej
60% – waga procentowa kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.
Kryterium - Okres gwarancji (G) – któremu to kryterium Zamawiający
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w pkt. - 40 (40%)
Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (G) zostaną przyznane według poniższego wzoru: G = (Gb/Gn) x 100 x 40% pkt, gdzie, G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji, Gb – okres gwarancji oferty badanej, Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.
Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 36 miesięcy okresu gwarancji. Do obliczenia punktacji Zamawiający weźmie najniższy okres gwarancji, zaproponowanej na poszczególnych elementach wchodzących w skład zamówienia.
W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów dla danej części zamówienia obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = C + G

Razem 100,00
Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy:
3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
/dotyczy części: 1 /- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych na okres realizacji zamówienia. Dokument musi być ważny na dzień składania ofert.
3.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
/dotyczy części: 1 /. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie i prawidłowo,
a) co najmniej (1) jedno zadanie polegające na budowie budynku kubaturowego o pow. min. 18m2, wraz z budową placów, parkingów, dróg oraz nawierzchni utwardzonych o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych); Podać zakres robót, wartość przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych.
b) w przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia zaprojektował i wybudował jeden budynku kubaturowego o pow. min. 18m2, wraz z budową placów, parkingów, dróg oraz nawierzchni utwardzonych o wartości robót co najmniej 1000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
UWAGA: Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie. Dokument składany wraz z ofertą.
c) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.
- projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń;
- kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
Uwaga: W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220)
UWAGA: Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dokument składany wraz z ofertą. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadze-nia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytu-acyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomia-rów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).
8.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.
8.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez 60 miesięcy. Okres gwaran-cji
liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
8.2. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia bę-dzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówie-nia.
8.3. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwa-niem usterek ponosić będzie Wykonawca

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ;
4.2.4. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– Załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga:
(Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1 – 4.2.4, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 120 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Dokumenty składane wraz z ofertą (Formularz ofertowy w zależności od części składanej oferty).Wyłącznie na formularzu udostępnionym na platformie e-zamówienia.
4.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ)-
4.1.2. Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 oraz art.109 ust. 1 pkt 1,4,5,7,8,10 Ustawy Pzp, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (do każdej z części zamówienia osobno),
4.1.3. Wykaz robót i doświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ i załącznik nr 8 do SWZ). Dotyczy również podmiotów trzecich na zasoby których powoła się wykonawca.
4.1.4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 5 do SWZ) – jeżeli dotyczy.
4.1.5. Wykonawca w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby składa wraz z ofertą również oświadczenie na podstawie art. 125 ust.5 ustawy PZp zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
4.1.6. Stosowne pełnomocnictwo.
Uwaga:
4.1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia ,o których mowa w pkt. 4.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

brak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1 w kwocie 25 000zł. /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100/
Część 2 w kwocie 5 000zł. /słownie: pięć tysicy złotych 00/100/
Część 3 w kwocie 2 000zł. /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/
Część 4 w kwocie 2 000zł. /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu; przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: KBS Oddział Niegowa, filia Przyrów, Nr rachunku 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001, z adnotacją wadium na zadanie pn: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem, dotyczy części ……….(wpisać część zadania)
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4) SWZ:
- dokument winien być wystawiony na Gminę Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez Wykonawców,
- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 4.1. ppkt 4.1.1), 4.1.2), SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Został określony w załączniku nr 1 Wzór umowy, do każdej z części osobno.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja umowy wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania środków z Programu Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.