eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Budowa Infrastruktury Turystyczno-Sportowej (lub Rekreacyjnej) na terenie Miasta GrybówOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Infrastruktury Turystyczno-Sportowej (lub Rekreacyjnej) na terenie Miasta Grybów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@grybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miasto-grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Infrastruktury Turystyczno-Sportowej (lub Rekreacyjnej) na terenie Miasta Grybów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-635c79d8-5c2a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018172/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa Infrastruktury Turystyczno-Sportowej (lub Rekreacyjnej) na terenie Miasta Grybów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424536/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGiOŚ.271.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury turystyczno – sportowej na terenie Miasta Grybów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:
1) Budowa Skateparku w Grybowie,
2) Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i kanalizacji deszczowej – ul. Topolowa,
3) Budowa obiektów sportowych przy SP nr 1 w Grybowie t.j.; boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, bieżni trzy torowej, bieżni do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu.
4) Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i kanalizacji deszczowej – ul. Szkolna.
5) Budowa drewnianej wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
6) Budowa widowni dla muszli w Parku miejskim w Grybowie,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4396280,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5390000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4396280,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BUD-MAT Lucyna Matyja

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Józef Bodziony Zakład Ogólnobudowlany

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341638380

7.3.4) Miejscowość: Krynica - Zdrój

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4396280,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.