eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Szkoła Policji w Pile-budowa krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnejOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Szkoła Policji w Pile–budowa krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA POLICJI W PILE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570290663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica 7

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 774 21 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sppila.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Szkolenie Policji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Szkoła Policji w Pile–budowa krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f8237da-9e36-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane na stronie operatora w Regulaminie Internetowej platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o., zwany dalej „Regulaminem”. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Szkoły Policji w Pile z siedzibą w Pile przy Pl. Staszica 7, 64-920 Piła.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
tel. (47) 774 2310, e-mail: iod.sppila@sppila.policja.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z:
1) przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) realizacją umowy, w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z przepisów ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora Pani/Pana danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/JZ-23/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego dla inwestycji: pn: „Szkoła Policji w Pile – budowa krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej – 1 etap dokumentacja” na działce nr 700 w obrębie ewidencyjnym 301901_1.0018, jednostka ewid: 301901_1, m. Piły, Plac Staszica 7, 64-920 Piła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera DOKUMENTACJA TECHNICZNA, która stanowi załącznik nr 6 do SWZ, w skład której wchodzą:
1) Opis przedmiotu zamówienia;
2) Program inwestycji;
3) Lokalizacja planowanej inwestycji – mapa;
4) Informacja dot. obszarów zagrożonych powodzią
oraz Projektowane postanowienia umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena [C] – 60 %
2) Doświadczenie projektantów [Dp] – 20 %
3) Okres gwarancji [G] – 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektantów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwie usługi wykonanych dokumentacji projektowych budowy, z których każda dotyczyła budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 500,00 m3 obejmujących swym zakresem projekt budowy nowego obiektu wraz z infrastrukturą techniczną – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, załączy dowody potwierdzenia, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
• osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
• osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
• osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
• osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień.

Ww. osoby muszą posiadać i udokumentować doświadczenie zawodowe w samodzielnym projektowaniu przy dwóch budynkach użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 500,00 m3.

Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wymaganych uprawnień przez jedną osobę w kilku specjalnościach.

Zamawiający wymaga, aby ww. osoby posiadały ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług (wzór – zał. nr 3 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – zał. nr 4 do SWZ) .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ ZAŁĄCZA:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert;
3) Dokument KRS lub CEIDG, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli;
4) Ewentualne pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający, do upływu terminu składania ofert, wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wszelkie wymagania w zakresie wadium zostały opisane w Rozdziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w rozdziale VIII.A ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla Wykonawcy wiodącego (lidera) powinno być dołączone do oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Jeśli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywać część zamówienia, do którego przepisy wymagają posiadania uprawnień czy też Zamawiający opisał sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia to każdy z nich musi wykazać, iż posiada uprawnienia i posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące części zamówienia przewidzianego Wykonawcy do wykonania.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany osobowe - zmiany osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane i innych ustawach, a także w SWZ na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnienia przez te osoby warunków określonych w SWZ. Zmiana osób tychże następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;
2) zmiany terminu realizacji umowy - dopuszcza się zmianę terminu w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania umowy, o okres trwania siły wyższej i usuwania jej skutków,
b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem konieczności zmian przedmiotu umowy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji zamówienia,
c) zmiany będącej następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień o czas przekroczenia ww. terminów,
d) zmian przepisów związanych z przedmiotem umowy o czas niezbędny na dostosowanie przedmiotu zamówienia do zgodności z przepisami, jednak nie więcej niż 10 dni,
e) trudności obiektywne związane z pozyskiwaniem materiałów wyjściowych do projektu o czas niezbędny na usunięcie trudności, jednak nie więcej niż 10 dni,
f) w przypadku wystąpienia innych okoliczności do wyżej podanych niezależnych od Wykonawcy;
3) Zmiany zakresu umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu realizacji umowy, w przypadku stwierdzenia niemożliwości planowanej budowy. Zmiana zakresu umowy może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia o nie więcej niż 50% jego wartości.
2. Każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. Zmiana zapisów umowy może być przez Zamawiającego dokonana również w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOPRECYZOWANIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania całości zamówienia, tj. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę wynosi: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Ustala się następujące terminy pośrednie:
1) wykonanie projektu koncepcyjnego – 7 tygodni od dnia podpisania umowy;
2) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, opracowań towarzyszących oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZJI LOKALNEJ
1) Zamawiający informuje, iż przed złożeniem oferty obliguje Wykonawców do odbycia wizji lokalnej lokalizacji planowanej inwestycji oraz zapoznania się
z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego związaną z planowaną inwestycją. Miejsce dokonania wizji lokalnej: 64-920 Piła przy Placu Staszica 7. Wizja lokalna odbędzie się po uprzednim umówieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest podinsp. Marcin Towalewski, tel. 47 774 22 40, e-mail marcin.towalewski@sppila.policja.gov.pl.
2) Zamawiający informuje, że w przypadku zaniechania powyższego obowiązku, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.