eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziska 12

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 738 28 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halina.bak@brwinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brwinow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-926fb8a3-9e2f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017836/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy Toeplitza w Otrębusach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugb.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugb.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia /art. 117 ust. 4 Pzp/, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.2. Komunikacja elektroniczna w zakresie przekazywania sobie przez strony
postępowania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień - za pośrednictwem Platformy
zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.3.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w wyznaczonym terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem tego terminu. Za datę wpływu informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie zakupowej.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". 4.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4.1, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 6.1, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej.6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;6.4. Włączona obsługa JavaScript;6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, adres e-mail: brwinow@brwinow.pl,
• inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brwinów: tel. 22 738 25 69 lub adres e-mail: iod@brwinow.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją i rozliczeniem umowy dotacyjnej. Przekazanie danych osobowych do instytucji dotujących dotyczyć może wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy dotacyjnej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.,
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Brwinów oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Brwinów prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw wraz
z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją budowlaną stanowiący (załącznik nr 5 do SWZ), sztuką budowlaną, normami branżowymi oraz na podstawie przeprowadzonych własnych oględzin i wizji w terenie a w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze, drogowe i towarzyszące polegające na:
• rozbiórce całości istniejących ogrodzeń z siatki i słupków stalowych (z wyjątkiem betonowego od strony wschodniej ) ok. 461 mb oraz starych fundamentów, demontaż stalowej bramy przesuwnej, demontaż placyku zabaw (domek i bujak, ławka, kosz) i wywiezieniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (nie dalej niż do 7 km), do pozostawienia ogrodzenie betonowe od strony wschodniej.
• zabezpieczeniu drzew na placu budowy zgodnie ze sztuką ogrodniczą
• przygotowaniu i korytowaniu terenu pod budowę placu zabaw i nowego ogrodzenia
• oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, urobku z korytowania wykopów i wywiezienie, wyrównanie terenu.

2) Budowę następujących elementów :
a) stylizowanego ogrodzenia frontowego od ul. Wiejskiej (ok. 100mb) i ogrodzeń bocznych panelowych ( ok. 361 mb)
W skład ogrodzenia wchodzą slupy żelbetowe na izolowanych fundamentach, stylizowane przęsła ogrodzeniowe, furtka, brama dwuskrzydłowa (szer. ok. 3,5 m), brama przesuwna (szer. ok. 5,00 m)
W skład ogrodzenia bocznego wchodzą panelowe przęsła stalowe i słupki (ok. 130 szt. paneli)
Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie - cynkowane i malowane proszkowo kolor elementów stalowych RAL 70016,
b) placu zabaw w obrzeżu betonowym o nawierzchni bezpiecznej piaskowej dla dwóch grup wiekowych (1-3 lata i 4-10 lat) (szczegółową lokalizacje urządzeń oraz sposoby montażu urządzeń zabawowych przedstawia projekt wykonawczy TOM I Zieleń część graficzna rys. PBW-Z6/25) składającego się z:
- orkiestry podwórkowej – 1 szt. (urządzenie wykonane m.in. z polipropylenu, stali ocynkowanej, malowane proszkowo, wymiary szer. min 1,50 m- max 1,70m, dł. min. 2,40m max 2,60m, wys. min 1,00m - max 1,20m - min 7 urządzeń do zabawy
-kiwaka na przegubach– tuba 2 szt. (urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, konstrukcja stalowa, tuba wykonana z HDPE, wymiary szer. min. 0,70m- max. 0,86m dł. min 0,90m- max 1,10 m, wys. min 0,90 min – max 1,15 m
-huśtawki bocianie gniazdo- 1 szt.(urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, elementy z płyty HDPD, nogi z profili stalowych zabezpieczone jak powyżej, siedzisko wykonane z lin polipropylenowych na łańcuchach kalibrowanych ze stali nierdzewnej, wymiary szer. min 3,40m– max 3,60 m, dł. min 1,80- max. 2,00, wys. min 2,30m – max 2,50 m
- czworokąta sprawnościowego - do wspinaczki - 1 szt. (urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, ścianka ze sklejki wodoodpornej szalunkowej lub płyty HDPE, uchwyty alpinistyczne z tworzywa, wymiary szer. min 1,80 m- max 2,00, dl. min 1,30m – max. 1,50m, wys. min. 2,00 – max. 2,30 m
-zjazdu linowego-1 kpl. (urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, podest antypoślizgowy z wodoodpornej płyty lub płyty HDPE, lina i elementy naciągu nierdzewne, wymiary dł. min 21 m – max. 23m, szer. min 3,10m – max.3,40m wys. min. 3,30m- max. 3,50m
- okrągłej trampoliny-1 szt. (urządzenie wykonane z antypoślizgowej maty do skakania odpornej na wandalizm otoczonej panelami zabezpieczającymi przed upadkiem, rama z tworzywa GFK, powierzchnia do skakania o średnicy min. 1,20m – max. 1,40 m
- rury zjazdowej z górki saneczkowej-1 szt.(urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor srebrny, wymiary dł. min 5,40m- max 5,80 w zależności od ukształtowania górki, średnica rury min 0,70m- max. 0,80m
-sita do zabawy piaskiem- 1szt. (blat wykonany ze sklejki o gr. min 20 mm pokrytej żywicą fenolową lub płyty z HDPE konstrukcja ze stali, foremki z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wymiary stolika min. 0,70m x 0,50m x 0,60m – max. 1,00m x 0,60m x 0,70m
Urządzenia zabawowe musi posiadać:
- urządzenia dynamicznego – 1 szt. (wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, podstawy gumowe, uchwyty stalowe, wysokość urządzenia min 2,70m- max 3,00m).
c) drewnianej dębowej pergoli na fundamentach z nawierzchnią żwirową w obrzeżach z kostki kamiennej przy placu zabaw (szczegółową lokalizację urządzeń oraz sposoby montażu urządzeń zabawowych przedstawia projekt wykonawczy TOM I Zieleń część graficzna rys. PBW-Z7/25),
d) podestu ( chodnika z desek kompozytowych) wokół placu zabaw (szczegółową lokalizację urządzeń oraz sposoby montażu urządzeń zabawowych przedstawia projekt wykonawczy TOM I Zieleń część graficzna rys. PBW-Z8/25),
e) wyposażenie w elementy małej architektury:
- 2 drewniane ławki z oparciem z drewna dębowego impregnowanego i zabezpieczonego impregnatami) przed warunkami atmosferycznymi na profilach ze stali kwasoodpornej ( kolor drewna do uzgodnienia z wybranym Wykonawcą) o wymiarach dł. min 1,90 m- max 2,10m, szerokość min 0,70 m – max. 0,90 m
- kosz na śmieci – wykonany ze stali kwasoodpornej z elementami drewna dębowego (szczebelki)
z daszkiem od góry.
- tablicę regulaminową przedmiotowego placu zabaw.

Ławki, kosz, tablica regulaminowa muszą posiadać: karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych wraz z wizualizacją lub inne dokumenty równoważne.
2.1. Wszystkie urządzenia powinny być:
 odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne i przeznaczone do wieloletniego użytkowania, zabezpieczone antykorozyjnie, dwukrotnie malowane proszkowo. Przeważająca kolorystyka: żółty, czerwony, zielony, szary z elementami innych kolorów,
 odpowiadać zbliżonym wymiarom i usytuowaniu na placu strefy jak w rysunkach załączników do projektu wykonawczego tak aby zachować zbliżone strefy bezpieczne i zmieścić się w granicach opracowań załączonego Projektu budowlano-wykonawczego,
 wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz spełniać wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa, tj. posiadać stosowne certyfikaty, atesty dopuszczenia do stosowania w kontakcie z dziećmi wg norm PN-EN-1177, PN–EN 1176 oraz instrukcje użytkowania.
2.2.Wszystkie urządzenia muszą posiadać:
a) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ich kolorową wizualizacją,
b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: certyfikaty zgodności z europejskimi normami wydanymi przez TUV Rheinland Polska lub równoważne wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (zgodności z normami serii PN-EN 1176, PN-EN 1177 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie),
c) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych wraz z wizualizacją lub inne dokumenty równoważne dla ławek, kosza i tablicy regulaminowej.

3. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.
3.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia, roboty i dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego t.j.:
1) wypełniony "Wykaz przedmiotowych dokumentów" zawierający opis wymaganych dokumentów - załącznik nr 1A do oferty,
2) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ich kolorową wizualizacją,
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: certyfikaty zgodności z europejskimi normami wydanymi przez TUV Rheinland Polska lub równoważne wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (zgodności z normami serii
PN-EN 1176, PN-EN 1177 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie),
4) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych wraz
z wizualizacją lub inne dokumenty równoważne dla ławek, kosza i tablicy regulaminowej.
3.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia i polegające na budowie ogrodzenia.
5. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie stawia warunku.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa place zabaw o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 zł z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej warz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, w zakresie art. 108 ust.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnej lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 4

2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wzór ww. wykazu zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem , o którym mowa w ust. 2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia, roboty i dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego t.j.:
1) wypełniony "Wykaz przedmiotowych dokumentów" zawierający opis wymaganych dokumentów - załącznik nr 1A do oferty,
2) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ich kolorową wizualizacją,
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: certyfikaty zgodności z europejskimi normami wydanymi przez TUV Rheinland Polska lub równoważne wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (zgodności z normami serii
PN-EN 1176, PN-EN 1177 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie),
4) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych wraz z wizualizacją lub inne dokumenty równoważne dla ławek, kosza i tablicy regulaminowej.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia, roboty i dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego t.j.:
1) wypełniony "Wykaz przedmiotowych dokumentów" zawierający opis wymaganych dokumentów - załącznik nr 1A do oferty,
2) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ich kolorową wizualizacją,
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, np.: certyfikaty zgodności z europejskimi normami wydanymi przez TUV Rheinland Polska lub równoważne wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (zgodności z normami serii
PN-EN 1176, PN-EN 1177 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie),
4) karty techniczne lub karty produktu zawierające opisy parametrów technicznych wraz z wizualizacją lub inne dokumenty równoważne dla ławek, kosza i tablicy regulaminowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (jako plik elektroniczny).
6. Oferta Wykonawca, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. X ust. 1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 117 Pzp warunek udziału o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 4) jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia, dla której te zdolności są wymagane.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) zmiany terminu realizacji umowy z powodu:
a) wystąpienia siły wyższej określonej w umowie,
b) przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną lub uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
d) okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w tym konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej,
e) nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
f) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych;
g) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie,
h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
4) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego zezwolenia /zgłoszenia i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji warunków zamówienia,
5) zmiany wynagrodzenia z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
6) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,
7) istotne zmiany uzasadnione okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek,
8) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy),
9) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego,
10) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
Pozostałe zmiany określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dodatkowa przesłanka wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz. 835).

2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza
w Otrębusach. Zadanie inwestycyjne objęte jest dofinansowaniem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.