eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu LotnictwaOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 519 668 507

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.podsiadlowicz@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68163410-9d85-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2144/wykonywanie-uslugi-stalej-konserwacji-napraw-i-przegladow-urzadzen-i-instalacji-klimatyzacyjnych-wentylacyjnych-i-chlodniczych-w-budynkach-sieci-badawczej-lukasiewicz-instytutu-lotnictwa-3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z nią
załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem platformy internetowej przy użyciu zakładki: "Pytania/Informacje" znajdującej się na stronie internetowej: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2144/wykonywanie-uslugi-stalej-konserwacji-napraw-i-przegladow-urzadzen-i-instalacji-klimatyzacyjnych-wentylacyjnych-i-chlodniczych-w-budynkach-sieci-badawczej-lukasiewicz-instytutu-lotnictwa-3

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne parametry techniczne sprzętu do obsługi platformy to:
− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 10 Mbps;
− komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
− włączona obsługa JavaScript;
− zainstalowany program Acrobat Reader.
2. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały wskazane w
rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały wskazane w
rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZLZ.26.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów, rozbudowy i modernizacji urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 1 SWZ.
3. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zawarł i przedstawił Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, obowiązujące przez cały okres realizacji Umowy, polisy ubezpieczeniowe określone w § 3 umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XIX
SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: posiada certyfikat (f-gaz) dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) lub certyfikat równoważny ;
2) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem konserwację i naprawy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń chłodniczych i automatyki, każda wykonywana przez okres co najmniej jednego roku (liczony w sposób ciągły jako kolejne 12 miesięcy) o wartości rocznej każdej usługi nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość 200 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia);
b) dysponuje zespołem co najmniej 3 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
 dwie osoby przeznaczone do pełnienia funkcji technika na obiekcie, z których każda posiada:
 co najmniej dwuletnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych,
 świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją w zakresie grupy 1 i 2 na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji;
 certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania wszystkich czynności w zakresie instalacji i urządzeń zawierających czynniki chłodnicze (substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane), wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) lub certyfikat równoważny ;
 jedną osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzorowania i koordynowania realizacji usługi na obiekcie posiadającą:
 świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją w zakresie grupy 1 i 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie co najmniej: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji.
 certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania wszystkich czynności w zakresie instalacji i urządzeń zawierających czynniki chłodnicze (substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane), wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) lub certyfikat równoważny .
Osoby, o których mowa w pkt 2) lit. b) muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 z późn. zm.). W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie ma ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
Każda z ww. osób musi posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w sposób umożliwiający swobodną komunikację.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści określonej w załączniku nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.: certyfikat (f-gaz) dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SWZ;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. a) SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale XV SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ.
6. Zobowiązanie lub inny środek dowodowy, o którym mowa w ust. 2 oraz pełnomocnictwo i oświadczenie, o których mowa w ust. 4 i 5 należy sporządzić i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XXIV SWZ.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVII składane jest w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 PLN.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w rozdziale XVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie opisanym w § 11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Ponadto Zamawiający może wprowadzić zmiany do Umowy, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.
3. Niezależnie od powyższych postanowień Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp w przypadku zmiany ceny produktów, półproduktów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2144/wykonywanie-uslugi-stalej-konserwacji-napraw-i-przegladow-urzadzen-i-instalacji-klimatyzacyjnych-wentylacyjnych-i-chlodniczych-w-budynkach-sieci-badawczej-lukasiewicz-instytutu-lotnictwa-3

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 90%.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 90 punktów.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
P cena = C min/C oferty×𝟗𝟎 𝐩𝐤𝐭
gdzie:
P cena – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa oferowana cena oferty
C oferty – cena oferty badanej
2) Kryterium roboczogodzina pracownika – waga 5%.
W ramach kryterium roboczogodzina pracownika Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt. Kryterium stanowi stawkę za (1) jedną roboczogodzinę jednego pracownika wyznaczonego do usuwania awarii poza zakresem pracy Zespołu dyżurnych, obowiązującą przez cały okres realizacji umowy, którą Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
P roboczog.pracownika = C min/C oferty×𝟓 𝐩𝐤𝐭
gdzie:
P roboczog. pracownika – liczba punktów za kryterium roboczogodzina pracownika
C min – najniższa oferowana stawka brutto za jedną roboczogodzinę pracownika
C oferty – stawka brutto za jedną roboczogodzinę pracownika oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że stawka brutto za jedną roboczogodzinę jednego pracownika nie może być mniejsza od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm.) obowiązującej w 2023 r.
3) Kryterium roboczogodzina koordynatora – waga 5%.
W ramach kryterium roboczogodzina koordynatora Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt. Kryterium stanowi stawkę za (1) jedną roboczogodzinę jednego koordynatora wyznaczonego do nadzoru nad usuwaniem awarii poza zakresem pracy Zespołu dyżurnych, obowiązującą przez cały okres realizacji umowy, którą Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
P roboczog.koordynatora = C min/C oferty×𝟓 𝐩𝐤𝐭
gdzie:
P roboczog. koordynatora – liczba punktów za kryterium roboczogodzina koordynatora
C min – najniższa oferowana stawka brutto za jedną roboczogodzinę koordynatora
C oferty – stawka brutto za jedną roboczogodzinę koordynatora oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że stawka brutto za jedną roboczogodzinę koordynatora nie może być mniejsza od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm.) obowiązującej w 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.