eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › "Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc"Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biskupa Floriana 4

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.8.) Numer faksu: 24 275 57 01 w. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gmina.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101e4c66-9cb8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045378/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-101e4c66-9cb8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy
e-Zamówienia,
2. Komunikacja za Pomocą platformy e-Zamówienia:
2.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-
148610-101e4c66-9cb8-11ed-94da- 6ae0fe5e7159
2.2. Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
został opisany pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą (nie dotyczy składania ofert):
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu Urzędu Gminy w Sierpcu pod
adresem:/3f4ih06ymt/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@gmina.sierpc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
4. Komunikacja w postępowaniu, przy użyciu platformy e-Zamówienia, z wyłączeniem składania
ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się
na Platformie e – Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących
do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności
SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są
po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, iż:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Sierpcu jest Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc;
1.2. administrator – Wójt Gminy Sierpc wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
można się kontaktować pod numerem telefonu: (24) 275 57 01, adres e-mail:
iod@gmina.sierpc.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. „Budowa placu rekreacyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne,
gmina Sierpc”.
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1.10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
2.1. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych
na żądanie zamawiającego,
2.2. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca
przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych
na żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 157073,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc”.

2. Zamierzenie budowlane obejmuje budowę placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce o nr ew. 112/2, obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc.

Roboty będą polegały na utwardzeniu terenu za Remizą Strażacką w miejscowości Borkowo Kościelne gmina Sierpc na działce o nr ew. 112/2 obręb ewidencyjny Borkowo Kościelne jednostka ewidencyjna Gmina Sierpc oraz dojazdu, montażu lamp solarnych oraz ławek parkowych i koszy na śmieci.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia terenu:
DOJAZD
- nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr. 15 cm.
TEREN ZA REMIZĄ
- nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Przewiduje się wykonanie następujących robót:
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie robót ziemnych (korytowanie i nasypy)
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku oraz warstwy z kruszywa łamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
- montaż obrzeża betonowego 8x30x100 cm,
- regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (studzienka
kanalizacyjna szt. 1),
- montaż lamp solarnych szt. 3,
- wykonanie nawierzchni dojazdu z kostki betonowej typu POLBRUK kolor
czerwony gr. 8 cm,
- wykonanie nawierzchni terenu za Remizą z kostki betonowej typu POLBRUK kolor szary gr. 6 cm,
- wykonanie humusowania gruntu grubości 5 cm z obsianiem traw,
- ustawienie ławek szt. 3 i koszy na śmieci szt.3 .

Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.p. Części zagospodarowania terenu Ilość (m2)
1 nawierzchnia kostka szara gr.6 cm 528
2 nawierzchnia kostka czerwona gr. 8 cm 92
Łącznie 620

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert:
1) „Cena” (C) – waga kryterium 60 %;
2) „Okres gwarancji i rękojmi” (GR) – waga kryterium 40 %

2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

Cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena oferty ocenianej brutto


*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

3. Kryterium - „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na
podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, punktowany będzie wg. poniższego
schematu na podstawie wskazanego terminu w formularzu oferty:
GR o – GR min
GR = ------------------ x 100 pkt x 40%
GR max – GR min
Gdzie:
GR max – gwarancja i rękojmia maksymalna (60 m-cy),
GR min – gwarancja i rękojmia minimalna (36 m-cy),
GR o – gwarancja i rękojmia oferty ocenianej (w miesiącach).
Termin gwarancji i rękojmi należy proponować w pełnych miesiącach.
UWAGA: Maksymalna liczba 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 60 m-cy lub
dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku
zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 m-cy, do oceny kryterium będzie brany
okres gwarancji i rękojmi maksymalny.

Minimalny okres gwarancji jakości rękojmi dla robót budowlanych – 36 m-cy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że okres gwarancji i rękojmi został udzielony na 36 miesięcy. Każdy kolejny miesiąc nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = C + GR
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres Gwarancji i Rękojmi”
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej

5. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp;
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ;
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż
150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) W zakresie doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia.
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie
co najmniej 2 robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu kostką betonową
o wartości łącznej brutto minimum 150.000,00 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ);
2. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą jeśli dotyczą:
2.1. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania (zgodnie z treścią załącznika nr 3a do SWZ);
3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę na wezwanie:
3.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ);
3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej założeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.3. Zaświadczenie albo innego dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda aby przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
3.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150.000,00 zł
(przez „opłaconą” polisę Zamawiający rozumie załączenie wraz z polisą ubezpieczeniową
dowodu potwierdzającego uiszczenie składki za tą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia);
3.5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 - 6 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.),
c) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy.
Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z treścią załącznika nr 2
do SWZ);
2. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą jeśli dotyczą:
2.1. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią załącznika nr 2a do SWZ).
2.2. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustaw Pzp – Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ);
2.3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie
z treścią załącznika nr 5 do SWZ);
3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę na wezwanie:
3.1. Wykaz robót budowlanych obejmujący wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych
polegających na utwardzeniu terenu kostką betonową o wartości łącznej brutto minimum
150.000,00 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
– (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ). Wykaz ten powinien obejmować rodzaj wykonanych robót
budowlanych, wartość zamówienia brutto, datę wykonania, miejsce wykonania i nazwę podmiotu,
na rzecz którego roboty te zostały wykonane. Do wykazu robot budowlanych należy dołączyć
dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, oraz wskazujących czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wskazany
wyżej wykaz robót Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku
udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dowód potwierdzający wniesienie wadium
2. Pełnomocnictwo
- w przypadku złożenia oferty wspólnej pełnomocnictwo udzielone liderowi;
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca który składa ofertę
za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty
lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
- upoważnienie (pełnomocnictwo) musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienia do podpisania oferty lub do podpisania oferty i umowy.
3. Umowa konsorcjum;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie
pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 14.03.2023 roku
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić
wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Starej Białej
Oddział w Sierpcu, nr konta: 52 9015 0001 2005 0000 0521 0012, z dopiskiem na przelewie:
„Wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy………………………………………
dotyczącej zamówienia p.n.: „Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce o nr ewid. 112/2 obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc”

6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym
Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa
oryginał dokumentu w postaci elektronicznej załączając go do oferty. Dokument ten
powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każdym
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV pkt. 2.1. i 2.2.
SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.