eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Świadczenie usługi oświetlenia drogowego dla Gminy Miasta Dębica urządzeniami będącymi na majątku Tauron Technologie S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-02-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego dla Gminy Miasta Dębica urządzeniami będącymi na majątku Tauron Technologie S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146838229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi oświetlenia drogowego dla Gminy Miasta Dębica urządzeniami będącymi na majątku Tauron Technologie S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cedb34bb-67b0-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup usług pozostałych-Konserwacja oświetlenia Tauron

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00008970/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit a)
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn
a) technicznych o obiektywnym charakterze,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.34.2021.EM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 370974,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie czynności eksploatacyjnych i awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w sprawności i należytym stanie technicznym
1). planowe czynności eksploatacyjne to w szczególności:
a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej,
b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych,
c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni,
d) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,
e) czynności związane z poprawą jakości oświetlenia dróg
f) doświetlenie dróg przez sukcesywne i planowe doprowadzanie urządzeń oświetlenia drogowego
do standardów technicznych poprzez uzupełnianie sieci oświetleniowej w oprawy na istniejących słupach na warunkach uzgodnionych między stronami.
2). awaryjne czynności, m.in.:
a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania,
b) podwieszanie zerwanych przewodów,
c) wymiana uszkodzonych i połamanych słupów,
d) wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarni,
e) likwidacja awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego spowodowanych szkodzeniem źródeł światła,
f) lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli nN.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 456298,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 456298,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 456298,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Nowe Technologie S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8991076556

7.3.3) Ulica: Plac Powstańców Śląskich 20

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-314

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 456298,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.