eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzec Podlaski › "Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060434571

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 37

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 576 102 826

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbpmp@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mbp-bip.miedzyrzec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68b1a040-9d4c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021073/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68b1a040-9d4c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344) za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim ul.
Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 371-27-03.
3. (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: mbpmp@op.pl ).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy PZP.
6. Z danych osobowych będziemy korzystać zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia związanego z modernizacją i adaptacją pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniach w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 (Zał nr 1 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz cenowy - Załącznik nr 5

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zmówienia wymienionych z nazw z określeniem adresu siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców.
3.4. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W tym celu wszyscy Wykonawcy składają Oświadczenie (Załącznik nr 2 do SWZ) o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, przy czym podmiotowe środki dowodowe, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących:
1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia,
której ona dotyczy;
2) zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jest pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie
przekazany Zamawiającemu wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian,
wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.