eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b71b1ca-9d4b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b71b1ca-9d4b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platforma e-zamówienia dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania te zostały ogólnie wskazane w pkt 13 IDW (część I SWZ) a szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26; kontakt - inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26 - e-mail iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce.” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą będzie nieograniczony krąg osób lub podmiotów, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 i nast. ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.9.2023.ANGI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce od drogi powiatowej 1952K Brzączowice - Gorzków do energetyków”.
Zakres tej części Inwestycji obejmuje budowę kanalizacji opadowej, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę przydrożnych rowów odwadniających, budowę kanału technologicznego, budowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę wlotu skrzyżowania, wycinkę kolidujących drzew, wymianę wiat przystankowych, budowę oświetlenia ulicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wartości 25% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia wynikających z konieczności uzupełnienia lub zwiększenia zakresu planowanych do wykonania robót podstawowych po zweryfikowaniu rzeczywistego zakresu robót koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności, lecz nie ograniczając się do nich: robót lub dostaw materiałów związanych z wykonaniem nawierzchni lub sieci wraz z przyłączami oraz urządzeniami na sieciach.
W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu robót o roboty podobne, jak opisano powyżej, zamówienia takie zostaną udzielone zgodnie z art. 213 i nast. w zw. z art. 304 i 305 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa przepustu na potoku Brzeg w ciągu drogi gminnej w Kędzierzynce k/tartaku, gmina Dobczyce”.
Zakres tej części Inwestycji obejmuje budowę przepustu ramowego o wymiarach w świetle 3,00m x 1,5m i długości 5,60m. Konstrukcja przepustu monolityczna żelbetowa. Na przepuście należy wykonać nieprzepuszczalną nawierzchnie bitumiczną. Prawa i lewa skarpa potoku ubezpieczona narzutem z głazów kamiennych, od strony GW na długości 12 m i od strony DW na długości 10m. Prawa skarpa d strony DW umocniona koszami zgrzewanymi wypełnionymi kamieniem na długości 10m. Dno potoku umocnione narzutem z głazów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wartości 25% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia wynikających z konieczności uzupełnienia lub zwiększenia zakresu planowanych do wykonania robót podstawowych po zweryfikowaniu rzeczywistego zakresu robót koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności, lecz nie ograniczając się do nich: robót lub dostaw materiałów związanych z wykonaniem nawierzchni lub sieci wraz z przyłączami oraz urządzeniami na sieciach.
W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu robót o roboty podobne, jak opisano powyżej, zamówienia takie zostaną udzielone zgodnie z art. 213 i nast. w zw. z art. 304 i 305 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ustawy Pzp:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zgodnie z pkt 9.2.3) IDW (część I SWZ);
4) zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z pkt 9.2.1) i 9.2.2) IDW (część I SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW (część I SWZ);

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do IDW (część I SWZ) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu/podmiotów udostępniającego/udostępniających zasoby;

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW (część I SWZ); lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.,

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW (część I SWZ).
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do IDW (część I SWZ);

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - wzór niniejszego zobowiązania stanowi Złącznik nr 7A do IDW (część I SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób - dotyczący osób skierowanych do pełnienie funkcji Kierownika Budowy/Kierownika robót – w toku realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 5 do IDW (część I SWZ).

wykaz robót budowlanych obejmujący wykonane roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości (tam gdzie jest to wymagane zgodnie z ustanowionymi warunkami), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, - sporządzony w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do IDW (część I SWZ);.;

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz zastosowanych materiałów, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1B do IDW (część I SWZ). Zamawiający dopuszcza uzupełnienie, wyjaśnienie przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz zastosowanych materiałów, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1B do IDW (część I SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie:
dla Części Zamówienia nr 1 – Zadanie 1 - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) dla Części Zamówienia nr 2 – Zadanie 2 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium dla każdej wybranej części zamówienia. Szczegółowo zasady wnoszenia wadium, minimalne wymagania dla wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia, zwrotu i zatrzymania wadium wskazuje pkt 11 IDW (część I SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4) Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 5) Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów winien udzielić pełnomocnictwa.
6) Oferta powinna zostać podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich Partnerów.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:
a) Określenia celu i przedmiotu umowy;
b) Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
c) Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna;
d) Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
e) Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę wspólnie realizującego umowę.
f) e)f) Dodatkowo kwestie złożenia oferty oraz wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisuje pkt 9.2, 9.3,9.5, 10.1, 10.3, 10.6, 11.2, 14.2, 27 IDW (część I SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy są dokonywane na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, w tym na zasadach i w trybie wskazanych w Części II SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.