eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płaska › Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy PłaskaOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Płaska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płaska 53

1.5.2.) Miejscowość: Płaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-326

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 876439080

1.5.8.) Numer faksu: 876439081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plaska@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.plaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17658cd3-90d8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00513038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17658cd3-90d8-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Udział Wykonawcy w postępowaniu, w tym złożenie oferty, wymaga posiadania przez Wykonawcę:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, o którym mowa w ustawie 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub;
2) podpisu (profilu) zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) lub;
3) podpisu osobistego (e-dowodu), o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000, 1978).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płaksa, Płaska 53, 16-326 Płaska,
- Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Magdę Milewską, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iodo@plaska.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Płaska w trybie podstawowym pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; dane mogą być udostępniane podmiotom współfinansującym realizację przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych osobowych, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; jednak jeśli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zgodnie z art. 75 ustawy Pzp zamawiający może żądać, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; zgodnie z art. 74 ust. 3 w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 159521B Serski Las - Dalny Las w msc. Dalny Las (buduj)

Zakres zadania obejmuje:
"Przebudowę drogi gminnej nr 159521B Serski Las – Dalny Las w msc. Dalny Las km 0+000 - km 0+502,00 od skrzyżowania z drogą gminną bitumiczną która przebiega między drogą krajową nr 16 Augustów-Ogrodniki a drogą powiatową 1208B Serski Las-Serwy-Sucha Rzeczka. Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 502 m. Droga kl.” L” lokalna, kategoria: droga gminna. W ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni na szer. 6,0 m, przebudowę i budowę zjazdów do gospodarstw, na drogi boczne i na pola, budowę i przebudowę przepustów o średnicy 40cm pod drogą i zjazdami oraz wykonanie zabezpieczeń istniejących urządzeń podziemnych teletechnicznych i energetycznych na warunkach określonych przez właściciela tych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SWZ dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla cz.1 zamówienia).
Uwaga: Za zgodą projektanta, wprowadzono zmianę rodzaju nawierzchni (konstrukcja drogi: z betonowej na bitumiczną). Rysunki zamienne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - w załączeniu do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy drogowej z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena oferty (C) – waga 80 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – waga 20 %

1) Kryterium: cena oferty (C)

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 80 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn
------ x 80%x 100 = liczba punktów C Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 80% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 80%).

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz w PFU określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


2) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – 20 %

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 20 punktów.

Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------- x 20%x100 = liczba punktów G
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy


3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.

4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty). Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Remont drogi gminnej nr 102704Bw msc. Strzelcowizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zakres zadania obejmuje:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i wybudowanie drogi gminnej nr 102704B w miejscowości Strzelcowizna, gmina Płaska, na odcinku długości około 1024,0mb, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna – Gorczyca wraz z przebudową tego skrzyżowania oraz oddanie do użytkowania na w/w odcinku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU cz.2.) załączony do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy drogowej z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena oferty (C) – waga 80 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – waga 20 %

1) Kryterium: cena oferty (C)

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 80 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn
------ x 80%x 100 = liczba punktów C Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 80% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 80%).

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz w PFU określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


2) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – 20 %

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 20 punktów.

Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------- x 20%x100 = liczba punktów G
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy


3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.

4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty). Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102686B w msc. Płaska – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zakres zadania obejmuje:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRID, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na budowę i wybudowanie drogi gminnej nr 102686B w miejscowości Płaska, gmina Płaska, na odcinku długości około 1192,50 mb, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 672 Przewieź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka wraz z przebudową skrzyżowania oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (w przypadku konieczności) oraz oddanie do użytkowania na w/w odcinku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU cz.3.) załączony do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy drogowej z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena oferty (C) – waga 80 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – waga 20 %

1) Kryterium: cena oferty (C)

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 80 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn
------ x 80%x 100 = liczba punktów C Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 80% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 80%).

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz w PFU określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


2) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – 20 %

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 20 punktów.

Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------- x 20%x100 = liczba punktów G
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy


3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.

4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty). Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska, gmina Płaska”- w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zakres zadania obejmuje:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRID, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na budowę i wybudowanie drogi gminnej w miejscowości Płaska, gmina Płaska, na odcinku długości około 309,00 mb, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 672 Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki –Rudawka wraz z przebudową skrzyżowania oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (w przypadku konieczności) oraz oddanie do użytkowania na w/w odcinku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU cz.4.) załączony do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy drogowej z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena oferty (C) – waga 80 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – waga 20 %

1) Kryterium: cena oferty (C)

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 80 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn
------ x 80%x 100 = liczba punktów C Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 80% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 80%).

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz w PFU określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


2) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – 20 %

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 20 punktów.

Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------- x 20%x100 = liczba punktów G
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy


3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.

4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty). Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 159536B w msc. Serwy- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres zadania obejmuje:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRID, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na budowę i wybudowanie drogi gminnej nr 159536B w miejscowości Serwy, gmina Płaska, na odcinku długości około 441,80 mb oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (w przypadku konieczności) oraz oddanie do użytkowania na w/w odcinku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU cz.5.) załączony do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy drogowej z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena oferty (C) – waga 80 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – waga 20 %

1) Kryterium: cena oferty (C)

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 80 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn
------ x 80%x 100 = liczba punktów C Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 80% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 80%).

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz w PFU określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


2) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – 20 %

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 20 punktów.

Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------- x 20%x100 = liczba punktów G
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy


3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.

4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty). Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101712B w msc. Gruszki- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres zadania obejmuje:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRID, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na budowę i wybudowanie drogi gminnej nr 102712B w miejscowości Gruszki, gmina Płaska, na odcinku długości około 1,044 km oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (w przypadku konieczności) oraz oddanie do użytkowania na w/w odcinku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU cz.6.) załączony do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy drogowej z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Cena oferty (C) – waga 80 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – waga 20 %

1) Kryterium: cena oferty (C)

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 80 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn
------ x 80%x 100 = liczba punktów C Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 80% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 80%).

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej oraz w PFU określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


2) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) – 20 %

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 20 punktów.

Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------- x 20%x100 = liczba punktów G
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jednak nie więcej niż 60 miesięcy


3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.

4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przestawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (tj. cena oferty). Jeżeli oferty otrzymają taka samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Plaska.

Zakres zadania obejmuje:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Plaska, realizowanego z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in.:
1) przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie której ma być realizowana inwestycja w szczególności w zakresie zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych oraz STWiORB,
2) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanym obejmującymi swym zakresem:

- cz. I: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 159521B Serski Las - Dalny Las w msc. Dalny Las (buduj)
- cz. II: Remont drogi gminnej nr 102704Bw msc. Strzelcowizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- cz. III: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102686B w msc. Płaska – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- cz. IV: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska, gmina Płaska”- w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- cz. V: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 159536B w msc. Serwy- w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- cz. VI: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101712B w msc. Gruszki- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i energetycznej w czasie prowadzenia robót budowlanych i w okresie gwarancji,
2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) pełnienie funkcji koordynacyjnych,
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:
a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,
b) projekt organizacji robót,
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych - przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,
9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
10) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,
12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,
b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń),
c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami,
e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych,
g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym,
h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego,
j) rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,
k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,
l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,
m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
o) kontrolowanie sposoby składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót,
p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym,
q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
r) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych,
13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w terminie zadeklarowanym w ofercie.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów:
a) częściowych,
b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) końcowego,
d) ostatecznego - przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
15) Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
16) Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunięcia określoną w protokole przeglądu.
17) Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją nadzorowanego.
Szczegółowy zakres prac podlegających nadzorowi inwestorskiemu został wyszczególniony w Załączniku nr 5a do SWZ – Wzór umowy (dla części VII).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena ryczałtowa brutto 60%
2 Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie 40%
2) Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium Wzór/Waga
1 Cena ryczałtowa brutto
Liczba punktów = (C najniższa/C of) 60 waga gdzie:
- C najniższa - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- C of - cena podana w ofercie
2 Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie - 40 waga
UWAGA! Pkt 2 ppkt 2
Punkty w kryterium Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie zostaną przyznane według następujących zasad:

Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Liczba punktów
do 1 dnia roboczego (minimalny termin) 40 pkt
do 2 dni roboczych 25 pkt
do 3 dni roboczych 10 pkt
do 4 dni roboczych (maksymalny termin) 0 pkt

2. W przypadku niewłaściwie lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie" Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin stawienia się inspektora nadzoru zostanie przyjęty do 4 dni roboczych.
3. Wykonawca nie może zaoferować terminu stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie dłuższego niż do 4 dni roboczych. Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie do 4 dni roboczych jest terminem maksymalnym.
4. Zamawiający nie przewiduje więcej niż 20 nieplanowanych wezwań inspektora nadzoru.
5. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie" tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi 40 punktów.
6. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie:
S - łączna suma punktów badanej oferty
C - cena ryczałtowa brutto
T - termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.
7. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena", kryterium oraz „Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie", Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
11. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Warunki udziału w postępowaniu – dla CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI i VII.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

dla CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowych wraz z poboczami.

W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się tylko na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
• min. 1 osobę posiadającą uprawnienia kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
Proponowana osoba musi także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2 budowach z zakresu infrastruktury drogowej w ciągu ostatnich 5 lat.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

Uwaga: Wymóg w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt a) odnosi się do wszystkich sześciu części wspólnie tj. jeśli wykonawca składa ofertę na 6 zadań, to wystarczy, że spełni wymóg zrealizowania 2 zadań, który będzie uznany przez zamawiającego za spełnienie warunków dla każdej z części.


dla CZĘŚCI VII - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże osoby, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadająca
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej i uprawnienia projektowe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru - inspektor wiodący,
b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadająca
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji energetycznych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
3. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i - jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokumenty powinny być wystawione niż wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminu wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego rozdziału oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) niniejszego rozdziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego rozdziału oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) niniejszego rozdziału w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt. 2 ppkt. 3) stosuje się odpowiednio.

6) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

b) (dla CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
(Uwaga: jeżeli Wykonawca powołuje się doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył),

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, składane zgodnie z art. 125 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 6 lub inny podmiotowy środek dowodowy - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocników,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w takiej samej formie jak oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa. W takiej sytuacji poświadczenia zgodności dokonuje mocodawca poprzez opatrzenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie - poprzez opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium (dla CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI)
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
- dla części I - 5.000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy zł 00/100),
- dla części II - 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100),
- dla części III - 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100),
- dla części IV - 5.000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy zł 00/100),
- dla części V - 5.000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy zł 00/100),
- dla części VI - 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100),

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Rozwoju
Nr: 16 8769 0002 0202 0680 2000 0060
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZPP.271.2.2023 – cz. …”
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia
………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika.

2) Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia zlokalizowaną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ wraz z wszystkimi oświadczeniami i dokumentami wymaganymi w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.