eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2021/2022Ogłoszenie z dnia 2022-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d43ff8e4-3692-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe Utrzymanie Dróg Powiatowych i Gminnych 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246828/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.6.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 254792,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowy utrzymaniu dróg.

a) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak opady śniegi i śliskość zimowa. Ma na celu utrzymanie przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi ( opady śniegu, gołoledź, marznący deszcz itp.), prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych.
2) Zimowe utrzymanie dróg w szczególności polegać ma na:
3) - usuwaniu śniegu z dróg,
4) - usuwaniu błota pośniegowego,
5) - zwalczaniu śliskości zimowej ( gołoledzi, lodowicy, śliskości poślizgowej) poprzez pokrywanie
6) dróg i ulic piaskiem z solą, lub piaskiem,
7) - posiadaniu zapasu materiałów uszorstniających i soli oraz bieżącym uzupełnianiu zapasów tych
8) środków,
9) - utrzymanie pełniej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu do zwalczania zimy,
10) - pełnieniu dyżurów,
11) - wykonaniu prac porządkowych po sezonie zimowym polegających na posprzątaniu jezdni z nadmiaru środków użytych do posypywania oraz oczyszczenia wpustów (studzienek) kanalizacji deszczowej .
12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

b) ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH GMINYCH I POWIATOWYCH W SEZONIE 2021/2022
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2021/2022 objęto:
- 72,848 km dróg powiatowych
- 55,35km dróg i ulic gminnych

Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych i gminnych musi być prowadzone zgodnie z wytycznymi załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. (Dz. U. Nr 10 poz. 20) – załącznik 11
Do wszystkich dróg i ulic objętych przedmiotowym zamówienie należy stosować 4 standard zimowego utrzymania dróg.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. (Dz. U. Nr 10 poz. 20) podajemy opis stanu utrzymania drogi dla 4 standardu oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w 4 standardzie w szczególności to :

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu mieszanką piasku i soli. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin od wystąpieniu opadów, z tym że dopuszcza się przy intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. Ponadto Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania usługi, gdy Zamawiający stwierdzi niewłaściwe wykonanie zadania. Zamawiający telefonicznie lub pisemnie poinformuje Wykonawcę o odcinkach dróg gminnych i powiatowych gdzie należy ponownie wykonać usługę.
O wykonaniu powyższych czynności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.
Po zakończeniu sezonu zimowego, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania prac porządkowych, tj. oczyszczenia nawierzchni jezdni z piachu oraz wpustów(studzienek)
kanalizacji deszczowej

c) Wykaz dróg gminnych i powiatowych objętych zimowym utrzymaniemZadanie 2 zamówienia - drogi gminne w mieście i gminie Nowogród Bobrzański
lp. ulicy Nazwa drogi/ulicy, miejscowości, odcinka nr drogi Długość w km

ulice: w mieście Nowogród Bobrzański
1. Akacjowa 102469F 0,19
2. Budowlańców 0,26
3. Botaniczna 102410F 0,10
4. Bukowa 102450F 0,19
5. Dąbrowskiego 102424F 0,19
6. Dębowa 102467F 0,21
7. Dobra 102474F 0,06
8. Dojazdowa 102458F 0,15
9. Do Wodociągów 102452F 0,37
10. Drzewna 102443F 0,29
11. Dworcowa 102425F 0,45
12. Działkowa 0,35
13. Energetyków 0,55
14. Fabryczna 102401F 1,18
15. Gajowa 102427F 0,37
16. Grabowa 102471F 0,22
17. Grodzka 102444F 0,07
18. Grunwaldzka 102428F 0,49
19. Jasna 102414F 0,39
20. Kasztanowa 102453F 0,11
21. Kochanowskiego 102429F 0,14
22. Kolejowa 102402F 0,71
23. Konopnickiej 102430F 0,18
24. Kościelna 102404F 0,88
25. Krótka 102408F 0,22
26. Leśna 102433F 1,19
27. Lipowa 102434F 0,19
28. 1 Maja 102442F 0,10
29. 3 Maja 0,11
30. Majowa 102423F 0,27
31. Mała 102431F 0,05
32. Marcinkowskiego 102436F 0,21
33. Mickiewicza 102454F 0,17
34. Miła 102432F 0,05
35. Miodowa 102473F 0,20
36. Modrzewiowa 102455F 0,10
37. Myśliwska 102465F 0,18
38. Nadbrzeżna 102474F 0,48
39. Nad Stawami 102435F 0,38
40. Nowowiejska 102438F 0,26
41. Ogrodowa 102409F 0,40
42. Okrężna 0,17
43. Osiedle Robotnicze 102439F 0,25
44. Piaskowa 102440F 0,53
45. Polna 102411F 0,29
46. Porzeczkowa 102415F 0,08
47. Prosta Dz. 1631/1 0,05
48. Reja 102418F 0,19
49. Różana 102471F 0,15
50. Rynek 102417F 0,09
51. Rzemieślnicza 0,38
52. Składowa 0,55
53. Słoneczna 102419F 0,59
54. Sosnowa 102456F 0,20
55. Spacerowa 102426F 0,42
56. Sportowa 102459F 0,48
57. Szkolna 102445F 0,25
58. Świerkowa 102457F 0,22
59. Świętej Jadwigi 102420F 0,13
60. Tama Kolejowa 102446F 0,66
61. Topolowa 102468F 0,22
62. Warsztatowa 102407F 0,41
63. Wazów 0,09
64. Wąska 102416F 0,31
65. Wiejska 102412F 0,16
66. Willowa 102466F 0,23
67. Winiary 102447F 0,54
68. Witosa 0,42
69. Wodna 102406F 0,34
70. Wojska Polskiego 102448F 0,29
71. Pl. Wolności 0,10
72. Wesoła 102461F 0,24
73. Zacisze 102422F 0,43
74. Zamkowa 102421F 0,09
75. Zdrowa 102403F 0,12
76. Zielona 102413F 0,23
ŁĄCZNIE 22,48


Lp. Nazwa drogi/ulicy, miejscowości, odcinka Długość w km
Drogi i ulice na wsiach
1 Cieszów: od drogi powiatowej do m. Cieszów (do końca drogi utwardzonej) 1,50
2 Krzywaniec (od drogi powiatowej do granicy gminy) 0,80
3 Serków - Pajęczno 1,96
4 Bogaczów – ulice:
5 1) Parkowa 0,41
6 2) Szkolna 0,39
7 3) Kolejowa 0,57
8 4) Ogrodowa 0,60
9 5) Spoczynkowa 0,37
10 Krzewiny 0,65
11 Dobroszów Wielki, ul. Lipowa 0,59
12 Popowice: od drogi wojewódzkiej nr 295 do końca zabudowań 2,00
13 Przybymierz: ul. Rzeczna 1,41
14 Skibice: ul. Św. Marcina 1,41
15 Sobolice: ul. Długa i Objazdowa 2,05
16 Drągowina – ulice:
17 1) Kościelna i Objazdowa 1,90
18 2) Spokojna 0,49
19 3) Długa 1,81
20 Niwiska – ulice:
21 1) Haliniec 1,20
22 2) Działkowa
0,72
23 Urzuty – ulice
24 1) Żużlowa 0,74
25 2) Kościelna i Szkolna 0,75
26 3) Lipowa 1,04
27 Kotowice – ulice:
28 1) Zimna 0,70
29 2) Kościelna 0,68
30 3) Parkowa 0,65
31 Klępina, ul. Lubuska 2,42
32 Pielice – Pierzwin (ul. Zielonogórska) 2,33
33 Kamionka, ul. Leśna 1,21
34 Kaczenice, ul. Wiejska 1,53
ŁĄCZNIE 32,87

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia: ryczałtowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 238126,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 238126,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 238126,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Concrete Cossack IN sp. z o.o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9731043543

7.3.3) Ulica: Budowlańców 9

7.3.4) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

7.3.5) Kod pocztowy: 66-010

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 238126,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-11-22 do 2022-03-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.