eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi cateringowe dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2022-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi cateringowe dla potrzeb dla dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931078560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodworska 70-82

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-438

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 79 86 911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs6.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs6.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi cateringowe dla potrzeb dla dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97c52086-4edd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286912/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 231157,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługi cateringowe dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień : 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.
3.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.5. Zamawiający nie wymaga, by osoba (osoby) dokonująca czynności w siedzibie Zamawiającego w celu realizacji zadania (przygotowanie i wydawanie posiłków, sprzątanie po posiłkach) były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.
3.6. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 231157,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265608,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 231157,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smaczny Obiad Małgorzata Markowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981867492

7.3.3) Ulica: Strachocińska 70

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-511

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 231157,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-03 do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.