eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2021-05-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057672 z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejMiejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871079932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubicka 16

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.dujsp@np.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nordpartner.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Miejski Ogród Zoologiczny

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871079932

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Lubicka 16

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.dujsp@np.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.nordpartner.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejMiejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff1736f1-b7e4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Pełnomocnik Zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp. udostępni załącznik nr 6 - do OPiW tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących mienia i działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o., zamieszczonych w załączniku nr 6 - do OPiW – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do OPiW. Informacje poufne, o którym mowa powyżej udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniowąw świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020, poz. 895 z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings iformularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:przetargi.dujsp@np.com.pl. Zmiany i wyjaśnienia treści OPiW oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze poufnym będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku za pośrednictwem Platformy.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem Platformy zakupowej Nord Partner Sp. o.o. dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner oraz poczty elektronicznej przetargi.dujsp@np.com.pl zgodnie z dokumentami zamówienia - OPiW.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXIV OPiW. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 16 - Załącznik nr 1 do OPiW – Formularz ofertowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXIV OPiW. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 16 - Załącznik nr 1 do OPiW – Formularz ofertowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9.21.P.DUJSP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. zawiera następujące linie ubezpieczeniowe :A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;C. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych D. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

OPCJA AA. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym umowy rocznej;B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym umowy rocznej.C. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii maksymalnie do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym umowy rocznej.OPCJA B rozszerzenie zamówienia polegające na przedłużeniu umowy o kolejne 12 miesięcy na warunkach określonych w OPiW oraz w składkach określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do OPiW).Ceny/stawki świadczenia usług w ramach opcji A i B nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty - załącznik 1 do OPiW). Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach Opcji A będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w związku z nabyciem środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilno-prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia.Opcja A będzie realizowana w oparciu o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis.Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach Opcji B będą zgłaszane będą w trakcie obowiązywania umowy i będą realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania zamówienia podstawowego a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku ubezpieczeń. Opcja B będzie realizowana w oparciu o składki/stawki określone w formularzu ofertowym. Składki/stawki muszą być tożsame z zamówieniem podstawowym za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu Opcji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte Opcją.Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego:niezłożenie zlecenia przez Zamawiającego oznacza rezygnację z Opcji. Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego objętego przedmiotem zamówienia. Wykonawca składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie Opcji w umowie nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów) posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. Wykonawcy mających siedzibę na terenie RP muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2020, poz. 895 z późn. zm.) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w załączniku nr 4 do OPiW - Wzór umowy zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 12:30

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;C. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych D. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2021-05-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.