eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobolice › Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Starem Bornem na 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Starem Bornem na 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W STAREM BORNEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STARE BORNE

1.5.2.) Miejscowość: Bobolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-020

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 318 76 80

1.5.8.) Numer faksu: +48 94 318 76 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_stare_borne@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Starem Bornem na 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42e42945-9bdd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_stare_borne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_stare_borne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja i korzystanie z PLATFORMY jest bezpłatne.
Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z
tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z PLATFORMY.
Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym poprzez PLATFORMĘ wymaga posiadania przez Wykonawcę
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany
odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
c. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
d. rekomendowane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera czy Microsoft Edge, dawniej Internet Explorer
e. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
f. korzystanie z wbudowanej w PLATFORMIE funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że
system teleinformatyczny z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web. Start (JawaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania
podpisu elektronicznego,
g. kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
h. podpis zaufany;
i. certyfikat osobisty;
j. dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES,
XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
Wykonawca składa ofertę/ ofertę dodatkową w trybie podstawowym za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania
oferty lub wniosku. Wysłana oferta/ oferta dodatkowa w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
Oferta/oferta dodatkowa w trybie podstawowym dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej przy użyciu dostępnych mechanizmów i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę/ ofertę dodatkową w trybie podstawowym należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Regulamin jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1) dalej RODO informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zakład Karny w Starem Bornem.
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:
- pisemnej na adres Zakładu Karnego w Starem Bornem - Stare Borne 14, 76 – 020 Bobolice
- elektronicznej na adres e-mail: zk_stare_borne@sw.gov.pl

2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania na udzielanie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Starem Bornem na 2023 rok.

3/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;

4/ na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych osobowych, co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy;

-Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.2.2023.KP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 280747,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru
energii wskazanych w załączniku nr 1a do SWZ w okresie dwunastu miesięcy miesięcy począwszy od 15.03.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Kryterium Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Termin płatności 40 %
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.KRYTERIUM 1 - CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt w zakresie kryterium ceny.

KRYTERIUM 2 – TERMIN PŁATNOŚCI – 40% maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 pkt. Termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni.

Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 20 pkt.
- termin płatności 21 dni – 10 pkt.
- termin płatności poniżej 21 dni – 0 pkt.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli terminu płatności poniżej 21 dni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W przypadku zaoferowania terminu płatności innego niż określony powyżej, oferta zostanie odrzucona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu w zakresie obu części dotyczący/-e:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) jeżeli wykonawca prowadzący
działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które posiadają aktualnie
obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i ważną w okresie
wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub
równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego
za zgodność z oryginałem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego
koncesją.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II SWZ.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszelkie wymagane dokumenty opisano w SWZ.
Kompletna oferta zawiera:
a) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4.1 do SWZ oraz jeśli zachodzi potrzeba załącznik nr 4.2 do SWZ
c) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Warunek ten dotyczy
również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
e) Informacje dotyczące wykonawcy (część D załącznika nr 3 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa
oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – zgodne ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4.1 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w § 12 projektu umowy, stanowiącego
załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_stare_borne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-04 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.