eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Błotnica › Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara BłotnicaOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.5.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48385 77 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-319954cf-97f4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044732/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-319954cf-97f4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.13 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
(Techniczny sposób złożenia oferty):
11.13.1 Wykonawca musi mieć aktywne konto wykonawcy na platformie e-zamówienia z zaznaczonymi uprawnieniami do „Składania ofert/wniosków/prac konkursowych”.
11.13.2 Składanie ofert możliwe jest tylko przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie będzie przyjęta. Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości, rozmiaru oraz obciążenia Platformy.
11.13.3 W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę „Oferty/wnioski”, a następnie przycisk „Złóż ofertę”.
11.13.4 Podpisany formularz ofertowy należy dodać w miejscu „Wypełniony formularz ofertowy”, a pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą lub stanowiące ofertę – w miejscu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wszystkie dodawane pliki muszą być wcześniej podpisane.
Formularz oferty powinien być podpisany popisem wewnętrznym. Jeśli Wykonawca podpisze formularz podpisem zewnętrznym, wówczas plik podpisu należy załączyć w miejscu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
11.13.5 W miejscu „Wypełniony formularz oferty” można załączyć tylko jeden plik. System powinien umożliwić dodanie plików w wersji skompresowanej. Możliwe jest także dodanie całej oferty w jednym pliku w miejscu „Wypełniony formularz oferty”
11.13.6 Po wprowadzeniu plików należy wybrać „Wyślij pliki i złóż ofertę”, a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę.
11.13.7 Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.
11.13.8 Po zakończeniu procesu składania oferty na ekranie pojawi się informacja że proces składania oferty się zakończył i można pobrać dokumenty, potwierdzające złożenie oferty – można wówczas pobrać Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO).
11.13.9 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/ pocztę elektroniczną.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stara Błotnica jest: Pan Paweł Winiarski
Tel. 483857790 w.15, adres e-mail: gmina@starablotnica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica, prowadzonego w trybie podstawowym,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica, prowadzonego w trybie podstawowym.
Przedmiot zamówienia składa się z 9 odcinków dróg.
Odcinek nr 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Kadłubek odc. o długości 240 m na działkach nr ew. 109/2, 332/2 obręb Kadłubek Stary
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
Roboty pomiarowe
Rozebranie przepustów rurowych,
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
2. Odwodnienie korpusu drogowego
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów.
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Bariery ochronne stalowe,
7. Wykonanie zjazdów do gospodarstw,
Odcinek nr 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubek Nowy – Granica Gminy na odc. o długości 537,32 m na działce nr 409 obręb Kadłubek Nowy.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
2. Usunięcie drzew, pni i krzewów,
3. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa,
 Ścinanie poboczy mechanicznie
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw,
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
Odcinek nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłubek odc. o długości 640 m na działce nr 324/2 obręb Kadłubek Stary
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- Roboty pomiarowe
- Usunięcie drzew, pni i krzaków,
- Rozbiórka elementów dróg,
- Budowa sieci telekomunikacyjnych,
2. Roboty ziemne
3. Odwodnienie korpusu drogowego
- Przepust pod koroną drogi
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
6. Roboty wykończeniowe:
 Przepusty pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów.
7. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe i poziome,
 Bariery ochronne stalowe,
8. Zjazdy do gospodarstw ,
9. Regulacja pionowa studzienek zasuw wodociągowych.

Odcinek nr 4 - Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Trąbki na odc. o długości 1063,25 m na działce nr 484 obręb Gózd Stary oraz nr 82 obręb Grodzisko-Trąbki.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- Usunięcie drzew, pni i krzaków,

- Rozbiórka elementów dróg,

2. Roboty ziemne
3. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 Warstwa odsączająca,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni:
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
- przepusty pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z przepustami,
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Bariery ochronne stalowe,
 Przestawienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem kostki brukowej pod przystankiem
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
Odcinek nr 5 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Kobylnik na odc. o długości 925 m na działce nr 419 i nr 161 obręb Kobylnik.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• Rozebranie znaków drogowych,
• Mechaniczne karczowanie drzew
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa,
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
4. Roboty wykończeniowe:
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów i przepustu pod drogą,
 Wykonanie kompletnego przepustu pod drogą,
5. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Montaż barier ochronnych stalowych
 Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego.
6. Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
Odcinek nr 6 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki na odc. o długości 1065,00 m na działce nr 496/2 obręb Siekluki wraz z budową oświetlenia drogowego.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 Rozbiórka elementów dróg i ulic,
2. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni:
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
4. Roboty wykończeniowe:
 Przepust pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Czyszczenie rowów i przepustów
5. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
6. Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego na odcinku
o długości 273 m.

Odcinek nr 7 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Żdżary na odc. o długości 419 m na działce nr 394, 148/2 obręb Żdżary.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• Rozbiórka elementów dróg i ulic,
• Karczowanie krzaków,
• Budowa sieci teletechnicznych,
2. Roboty ziemne,
3. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Czyszczenie rowów i przepustów,
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
 Regulacja pionowa studzienek zasuw wodociągowych,
Odcinek nr 8 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia na odc. o długości 275 m na działce nr 459 obręb Pierzchnia.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie przebiegu trasy,
- Usunięcie drzew , pni i krzewów,
- Rozbiórka elementów dróg i ulic,
- Budowa sieci telekomunikacyjnych,
2. Roboty ziemne,
3. Podbudowa:
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5.Roboty wykończeniowe:
 Przepusty pod zjazdami,
- Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
- Czyszczenie rowów i przepustów
3. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
Odcinek nr 9 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Kiełbów na odc. o długości 237m na działce nr 271, nr 281/13 obręb Kiełbów Nowy
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
Usunięcie drzew, pni i krzewów,
2.Roboty ziemne
3.Podbudowa:
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
4.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
5.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
6.Roboty wykończeniowe:
Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
4. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
 Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej jak i zaworów wodociągowych


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).W ramach zamówienia w zakresie każdego zadania należy wykonać:
- robót rozbiórkowych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
W przypadku braku ujęcia w przedmiarze robót zjazdów z przebudowywanej drogi na działki sąsiadujące należy wykonanie takich zjazdów ująć w cenie oferty.
Na niniejszą inwestycję, Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych finansowanych z Programu :POLSKI ŁAD”
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został opisany w następujących załącznikach:
1. Projektowanych postanowieniach umowy – Załączniku nr 5
2. Przedmiary robót – Załączniku nr 6 do SWZ,
3. Dokumentacji technicznej – Załączniku nr 7 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

Cena- waga kryterium 60%
Okres udzielonej gwarancji – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a) w zakresie sytuacji ekonomicznej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b) w zakresie sytuacji finansowej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
- co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
7.2. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w tym, co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w ostatnich 5 latach w kierowaniu budową polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg, o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion, ).
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego).
W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać wyżej wymienionym specjalnościom.
Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia, muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli wykonawca, nie posługuje się językiem polskim, wówczas do zapewnienia tłumacza biegle posługującego się językiem polskim technicznym w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących prze realizacji inwestycji.
7.3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza aby:
- warunek dotyczący posiadanego doświadczenia – spełnił jeden z wykonawców (samodzielnie);
- warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia – spełnili wykonawcy łącznie.
- warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej wykonawcy – spełnili wykonawcy łącznie;
7.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);
9.4.4. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).
9.4.5. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

16.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
16.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./
16.4 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Stara Błotnica
Nr 94 9115 0002 0050 0500 0215 0003, z dopiskiem: wadium na: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica”
16.5 Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej, zostanie przyjęte wadium,, które w terminie składania ofert, tj.: do dnia 08.02.2023 do godz. 12:00, znajdzie się na koncie Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.
11.8.4 Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,
11.8.5 W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców - załącznik Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego okoliczności, tj.:
- możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp.;
- okoliczności wskazanych w załączniku do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.