eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi LubartowskiejOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432725102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek II 6

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zkgzl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-901f6b0b-9b15-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051114/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zkgzl.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, która dostępna jest pod adresem: https://zkgzl.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://zkgzl.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2.3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
2.3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
2.3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
2.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE.
2.5.Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2.6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
2.7.Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
2.7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES
2.7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
2.8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
2.8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2.8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 2.8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
2.8.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2.9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2.10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

2.11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu,
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej prowadzonym w trybie podstawowym,
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność,
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-17 do 2024-03-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena (C) 60 punktów, Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Kd) 40 punktów.
2) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P(C) = (C min/C bad) x 100 x 60 %
gdzie:
P(C) - Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad - Cena oferty badanej
3) W kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Kd)” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P (Kd) = wf x 40 %
gdzie:
P(Kd) - Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
"
wf - Suma punktów za warunki fakultatywne zgodnie z wykazem
4) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(Kd)
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(Kd) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów oddzielnie w ramach każdej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-17 do 2024-03-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena (C) 60 punktów, Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Kd) 40 punktów.
2) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P(C) = (C min/C bad) x 100 x 60 %
gdzie:
P(C) - Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad - Cena oferty badanej
3) W kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Kd)” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P (Kd) = wf x 40 %
gdzie:
P(Kd) - Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
"
wf - Suma punktów za warunki fakultatywne zgodnie z wykazem
4) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(Kd)
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(Kd) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów oddzielnie w ramach każdej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów (OC p.p.m.)
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państwa należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada)
3. Ubezpieczenie auto-casco (AC)
4. Ubezpieczenie assistance pojazdów (ASS)
5. Ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada)
6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-17 do 2024-03-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena (C) 60 punktów, Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Kd) 40 punktów.
2) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P(C) = (C min/C bad) x 100 x 60 %
gdzie:
P(C) - Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad - Cena oferty badanej
3) W kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (Kd)” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P (Kd) = wf x 40 %
gdzie:
P(Kd) - Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
"
wf - Suma punktów za warunki fakultatywne zgodnie z wykazem
4) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(Kd)
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(Kd) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów oddzielnie w ramach każdej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w ramach I, II i III części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek udziału w postępowaniu:
• spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt. 2 i art 114 ustawy, dotyczące posiadania odpowiedniego o zezwolenia, licencji, koncesji, lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.).
W przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344
z późn. zm.) wymagane jest posiadanie zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
14.5.1. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia ryzyk będących przedmiotem zamówienia* (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych); w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę,
14.5.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2a, 2b do niniejszej SWZ,
14.5.3. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2c do SWZ.
14.5.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
14.5.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy.
14.6. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w postaci (formie) dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
14.6.1. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci (formie) papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
14.6.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci (formie) papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia takiego może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.3.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.3.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Z uwagi jednak na nieokreślenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznych lub zawodowych, art. 118 ustawy nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
14.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
14.5.1. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia ryzyk będących przedmiotem zamówienia* (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych); w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę,
14.5.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2a, 2b do niniejszej SWZ,
14.5.3. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2c do SWZ.
14.5.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
14.5.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy.
14.6. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w postaci (formie) dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
14.6.1. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci (formie) papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
14.6.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci (formie) papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia takiego może dokonać również notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, we wszystkich przypadkach przewidzianych art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku:
1.1. zmiany o charakterze prawnym, tj.:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej, które będą miały wpływ na kształt warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
2) zmiany przepisów prawa międzynarodowego, które zobowiązana będzie wdrożyć Rzeczpospolita Polska, w tym organy jej administracji samorządowej, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany uwzględnić je w umowie zawartej przed taką zmianą,
3) wydanie decyzji, uchwał, postanowień, rozstrzygnięć, orzeczeń, wyroków itp. przez uprawnione organy, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zmiany zawartej umowy lub wynikających
z niej umów ubezpieczenia,
4) inne zmiany o charakterze prawnym, jeśli powstanie obowiązek ich wdrożenia, w zakresie w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia;
1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
1) utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia,
2) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, podziału, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem,
3) rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem;
1.2.1. w przypadku zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, szczególnie w związku
z ich przekształceniem w spółkę prawa handlowego, nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot,
pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa ubezpieczenia wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie;
1.3. zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
1) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (wzrostu albo spadku sumy ubezpieczenia),
2) zwiększenia sumy ubezpieczenia w związku z modernizacją przedmiotu ubezpieczenia, przeprowadzonymi inwestycjami, adaptacją, rozbudową itp.,
3) zmiany wysokości sum ubezpieczenia, wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych
po zawarciu umowy,
4) zmiany wysokości sum gwarancyjnych, wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych
po zawarciu umowy,
5) zmiany wykonywanej działalności i konieczności objęcia zmiany tej ochroną ubezpieczeniową,
6) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji warunków zamówienia i konieczności zawarcia nowego rodzaju ubezpieczenia,
7) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym w związku ze zobowiązaniami Zamawiającego zaciągniętymi po zawarciu umowy,
8) wyczerpania sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub limitów odszkodowawczych w klauzulach i innych warunkach umowy ubezpieczenia oraz wyczerpania sumy gwarancyjnej bądź podlimitów odszkodowawczych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i konieczności ich uzupełnienia; DALSZY CIĄG W SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https:/zkgzl.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj i zakres zmian: 1.4. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiany opisane w pkt. 1.1-1.3 będą miały wpływ na wysokość tego wynagrodzenia:
1) proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie - w odniesieniu do zmian związanych ze wzrostem lub spadkiem sumy ubezpieczenia,
2) odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w pozostałych przypadkach, w szczególności odnoszących się do uzupełnienia sum ubezpieczenia lub gwarancyjnych,
lub limitów odszkodowawczych oraz do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości ryzyka;
1.5. wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy musi być ekwiwalentna do jego świadczenia względem Zamawiającego;
1.6. zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt. 1.1-1.4 nie nastąpi, jeśli Wykonawca zrezygnuje ze wzrostu tego wynagrodzenia.
2. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja – w odniesieniu do zmian opisanych w pkt. 1.3 4-8 - przez drugą Stronę, wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 1.2.1 oraz z uwzględnieniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych).
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić przez wydanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Wykluczenie
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym
zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.