eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zaleszany › Budowa ogólnodostępnych trybun widowiskowych w miejscowościach Kotowa Wola, Skowierzyn oraz Zbydniów w gminie Zaleszany.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa ogólnodostępnych trybun widowiskowych w miejscowościach Kotowa Wola, Skowierzyn oraz Zbydniów w gminie Zaleszany.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZALESZANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409146

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 16

1.5.2.) Miejscowość: Zaleszany

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-415

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158459420

1.5.8.) Numer faksu: 158459424

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zaleszany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaleszany.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogólnodostępnych trybun widowiskowych w miejscowościach Kotowa Wola, Skowierzyn oraz Zbydniów w gminie Zaleszany.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8a6a8a7-9bba-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041260/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Budowa ogólnodostępnych trybun widowiskowych w miejscowościach: Kotowa Wola, Skowierzyn oraz Zbydniów w gminie Zaleszany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja, w zakresie budowy ogólnodostępnych trybun widowiskowych w miejscowościach Kotowa Wola, Skowierzyn oraz Zbydniów dofinansowywana jest w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8a6a8a7-9bba-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub ePUAPu oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techgniczne i organizacyjne opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia - w Rozdziale XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz w Rozdziale OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany;
2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ogólnodostępnych trybun widowiskowych w miejscowościach Kotowa Wola, Skowierzyn oraz Zbydniów w gminie Zaleszany”; Nr sprawy: GKM.272.1.2023:
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się do…………………………………………………………………………………………..…
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: ………………………nd………………………………………………………………
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane …………………………………(wskazać od kogo lub skąd i w związku z jakim działaniem);
Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w pkt ,,Informacje dodatkowe".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKM.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych trybun widowiskowych w miejscowości Kotowa Wola w gminie Zaleszany, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.
Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem 2 modułów trybun sportowych – widowiskowych dla 54 osób dla każdego modułu. Każdy z modułów 3 – rzędowy, w rzucie o wymiarach ok. 2,30x10,30 m i max. wysokości 1,50 m. Konstrukcja trybun metalowa, ocynkowana ogniowo, z podestami z krat VEMA, podstopnice niezabudowane. Zabezpieczenie w postaci barierek z profili zamkniętych. Siedziska z tworzyw sztucznych w układzie: I rząd: 9+8 siedzisk, II rząd: 9+8 siedzisk, III rząd: 20 siedzisk. Zadanie przewiduje również wykonanie pod trybunami placu utwardzonego z kostki betonowej ujętej w obrzeża betonowe.
1.1. Zakres prac obejmuje:
a) Część I - Budowa ogólnodostępnej trybuny widowiskowej w miejscowości Kotowa Wola:
Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem 2 modułów trybun sportowych – widowiskowych dla 54 osób dla każdego modułu o wymiarach w rzucie ok. 2,30x10,30 m i max. wysokości 1,50 m z wykonaniem pod trybunami placu utwardzonego z kostki betonowej ujętej w obrzeża betonowe zgodnie z opisem w pkt. 1 oraz dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.
Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne;
- nawierzchnie chodników i placów utwardzonych;
- montaż trybuny widowiskowej.
2. Wykonawca uzyska w imieniu inwestora wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane do zawiadomienia organu o zakończeniu budowy w celu przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego (trybun widowiskowych).
3. W cenie oferty należy uwzględnić obsługę geodezyjną i geotechniczną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze.
4. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SWZ wraz z załącznikami, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SWZ. Do wyceny należy przyjąć pełny zakres robót wynikający z załączonej dokumentacji projektowej.
UWAGA! Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy prac wynikające z projektu lub SWZ nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, SWZ, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT o ile jest niezbędny), koszty prac geodezyjnych i geotechnicznych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
6. Po wykonaniu zadania Wykonawca uporządkuje tereny, na których wykonywany był montaż trybun widowiskowych oraz tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, w tym dokona na własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów (wewnątrz i zewnątrz) i nawierzchni oraz dokona na własny koszt naprawy lub odtworzenia zniszczonych instalacji.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także związane z ruchem pojazdów, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu trybun widowiskowych uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych (w szczególności dla osób poruszających się na wózku). Infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie dostępna dla wszystkich osób w tym osób niepełnosprawnych. Teren objęty zakresem opracowania udostępniony będzie również dla osób niepełnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu.
10. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt oznakuje teren wykonywania prac montażowych.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym będą wykonywane prace przed dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci, poprzez zastosowanie ogrodzenia panelowego.
12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. Koszty (opłaty) serwisowe ponoszone w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę obejmują w szczególności: koszt dojazdu, robocizny i materiałów eksploatacyjnych.
13. Prace będą prowadzone na czynnych obiektach (boiska z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą), które w trakcie trwania prac będą użytkowane i będą na nich przebywać osoby, w szczególności użytkownicy, pracownicy, dzieci i rodzice. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu inwestycji przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.
14. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji.
15. Wykonawca ma obowiązek składowania odpadów i ich wywiezienia na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nadmiar gruntu z wykopów niezaliczany do odpadów niebezpiecznych Wykonawca wywiezie/zeskładuje w miejscu uzgodnionym/wskazanym przez Zamawiającego.
16. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
17. Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac, takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, właściwymi na koszt Wykonawcy.
18. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 96 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości.
20. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
21. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
22. Wykonawca wykona prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa.
23. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji prac.
24. Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (po 2 egzemplarze).
25. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością zgodnie z:
1) umową;
2) dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ;
3) obowiązującymi polskimi przepisami prawa i normami;
4) aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.
5) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.
26. Materiały uzyskane w trakcie prac przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
27. Materiały uzyskane z rozbiórek:
a. Humus/ziemia pozyskane z terenu wykonywania prac do wywiezienia i wbudowania z rozplantowaniem przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zaleszany,
b. materiały brukarskie przedstawiające wartość użytkową należy oczyścić, posegregować, ułożyć na palety- palety zabezpiecza wykonawca, ofoliować i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km,
c. inne materiały uzyskane w trakcie prac przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km.
28. W terminie 7 dni od daty odpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
29. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP.
30. Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zamówienia przy uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

39111000-3 - Siedziska

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych trybun widowiskowych w miejscowości Skowierzyn w gminie Zaleszany, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.
Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem 2 modułów trybun sportowych – widowiskowych dla 54 osób dla każdego modułu. Każdy z modułów 3 – rzędowy, w rzucie o wymiarach ok. 2,30x10,30 m i max. wysokości 1,50 m. Konstrukcja trybun metalowa, ocynkowana ogniowo, z podestami z krat VEMA, podstopnice niezabudowane. Zabezpieczenie w postaci barierek z profili zamkniętych. Siedziska z tworzyw sztucznych w układzie: I rząd: 9+8 siedzisk, II rząd: 9+8 siedzisk, III rząd: 20 siedzisk. Zadanie przewiduje również wykonanie pod trybunami placu utwardzonego z kostki betonowej ujętej w obrzeża betonowe.
1.1. Zakres prac obejmuje:
a) Cześć II – Budowa ogólnodostępnej trybuny widowiskowej w miejscowości Skowierzyn:
Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem 2 modułów trybun sportowych – widowiskowych dla 54 osób dla każdego modułu o wymiarach w rzucie ok. 2,30x10,30 m i max. wysokości 1,50 m z wykonaniem pod trybunami placu utwardzonego z kostki betonowej ujętej w obrzeża betonowe zgodnie z opisem w pkt. 1 oraz dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.
Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne;
- nawierzchnie chodników i placów utwardzonych;
- montaż trybuny widowiskowej.
2. Wykonawca uzyska w imieniu inwestora wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane do zawiadomienia organu o zakończeniu budowy w celu przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego (trybun widowiskowych).
3. W cenie oferty należy uwzględnić obsługę geodezyjną i geotechniczną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze.
4. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SWZ wraz z załącznikami, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SWZ. Do wyceny należy przyjąć pełny zakres robót wynikający z załączonej dokumentacji projektowej.
UWAGA! Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy prac wynikające z projektu lub SWZ nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, SWZ, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT o ile jest niezbędny), koszty prac geodezyjnych i geotechnicznych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
6. Po wykonaniu zadania Wykonawca uporządkuje tereny, na których wykonywany był montaż trybun widowiskowych oraz tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, w tym dokona na własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów (wewnątrz i zewnątrz) i nawierzchni oraz dokona na własny koszt naprawy lub odtworzenia zniszczonych instalacji.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także związane z ruchem pojazdów, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu trybun widowiskowych uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych (w szczególności dla osób poruszających się na wózku). Infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie dostępna dla wszystkich osób w tym osób niepełnosprawnych. Teren objęty zakresem opracowania udostępniony będzie również dla osób niepełnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu.
10. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt oznakuje teren wykonywania prac montażowych.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym będą wykonywane prace przed dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci, poprzez zastosowanie ogrodzenia panelowego.
12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. Koszty (opłaty) serwisowe ponoszone w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę obejmują w szczególności: koszt dojazdu, robocizny i materiałów eksploatacyjnych.
13. Prace będą prowadzone na czynnych obiektach (boiska z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą), które w trakcie trwania prac będą użytkowane i będą na nich przebywać osoby, w szczególności użytkownicy, pracownicy, dzieci i rodzice. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu inwestycji przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.
14. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji.
15. Wykonawca ma obowiązek składowania odpadów i ich wywiezienia na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nadmiar gruntu z wykopów niezaliczany do odpadów niebezpiecznych Wykonawca wywiezie/zeskładuje w miejscu uzgodnionym/wskazanym przez Zamawiającego.
16. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
17. Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac, takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, właściwymi na koszt Wykonawcy.
18. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 96 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości.
20. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
21. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
22. Wykonawca wykona prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa.
23. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji prac.
24. Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (po 2 egzemplarze).
25. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością zgodnie z:
1) umową;
2) dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ;
3) obowiązującymi polskimi przepisami prawa i normami;
4) aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.
5) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.
26. Materiały uzyskane w trakcie prac przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
27. Materiały uzyskane z rozbiórek:
a. Humus/ziemia pozyskane z terenu wykonywania prac do wywiezienia i wbudowania z rozplantowaniem przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zaleszany,
b. materiały brukarskie przedstawiające wartość użytkową należy oczyścić, posegregować, ułożyć na palety- palety zabezpiecza wykonawca, ofoliować i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km,
c. inne materiały uzyskane w trakcie prac przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km.
28. W terminie 7 dni od daty odpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
29. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP.
30. Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zamówienia przy uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

39111000-3 - Siedziska

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych trybun widowiskowych w miejscowości Zbydniów w gminie Zaleszany, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.
Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem 2 modułów trybun sportowych – widowiskowych dla 54 osób dla każdego modułu. Każdy z modułów 3 – rzędowy, w rzucie o wymiarach ok. 2,30x10,30 m i max. wysokości 1,50 m. Konstrukcja trybun metalowa, ocynkowana ogniowo, z podestami z krat VEMA, podstopnice niezabudowane. Zabezpieczenie w postaci barierek z profili zamkniętych. Siedziska z tworzyw sztucznych w układzie: I rząd: 9+8 siedzisk, II rząd: 9+8 siedzisk, III rząd: 20 siedzisk. Zadanie przewiduje również wykonanie pod trybunami placu utwardzonego z kostki betonowej ujętej w obrzeża betonowe.
1.1. Zakres prac obejmuje:
a) Cześć III – Budowa ogólnodostępnej trybuny widowiskowej w miejscowości Zbydniów:
Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem 2 modułów trybun sportowych – widowiskowych dla 54 osób dla każdego modułu o wymiarach w rzucie ok. 2,30x10,30 m i max. wysokości 1,50 m z wykonaniem pod trybunami placu utwardzonego z kostki betonowej ujętej w obrzeża betonowe zgodnie z opisem w pkt. 1 oraz dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.
Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne;
- nawierzchnie chodników i placów utwardzonych;
- montaż trybuny widowiskowej.2. Wykonawca uzyska w imieniu inwestora wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane do zawiadomienia organu o zakończeniu budowy w celu przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego (trybun widowiskowych).
3. W cenie oferty należy uwzględnić obsługę geodezyjną i geotechniczną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze.
4. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SWZ wraz z załącznikami, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SWZ. Do wyceny należy przyjąć pełny zakres robót wynikający z załączonej dokumentacji projektowej.
UWAGA! Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy prac wynikające z projektu lub SWZ nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, SWZ, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT o ile jest niezbędny), koszty prac geodezyjnych i geotechnicznych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
6. Po wykonaniu zadania Wykonawca uporządkuje tereny, na których wykonywany był montaż trybun widowiskowych oraz tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, w tym dokona na własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów (wewnątrz i zewnątrz) i nawierzchni oraz dokona na własny koszt naprawy lub odtworzenia zniszczonych instalacji.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także związane z ruchem pojazdów, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu trybun widowiskowych uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych (w szczególności dla osób poruszających się na wózku). Infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie dostępna dla wszystkich osób w tym osób niepełnosprawnych. Teren objęty zakresem opracowania udostępniony będzie również dla osób niepełnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu.
10. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt oznakuje teren wykonywania prac montażowych.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym będą wykonywane prace przed dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci, poprzez zastosowanie ogrodzenia panelowego.
12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. Koszty (opłaty) serwisowe ponoszone w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę obejmują w szczególności: koszt dojazdu, robocizny i materiałów eksploatacyjnych.
13. Prace będą prowadzone na czynnych obiektach (boiska z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą), które w trakcie trwania prac będą użytkowane i będą na nich przebywać osoby, w szczególności użytkownicy, pracownicy, dzieci i rodzice. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu inwestycji przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.
14. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji.
15. Wykonawca ma obowiązek składowania odpadów i ich wywiezienia na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nadmiar gruntu z wykopów niezaliczany do odpadów niebezpiecznych Wykonawca wywiezie/zeskładuje w miejscu uzgodnionym/wskazanym przez Zamawiającego.
16. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
17. Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac, takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, właściwymi na koszt Wykonawcy.
18. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 96 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości.
20. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
21. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
22. Wykonawca wykona prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa.
23. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji prac.
24. Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (po 2 egzemplarze).
25. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością zgodnie z:
1) umową;
2) dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ;
3) obowiązującymi polskimi przepisami prawa i normami;
4) aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.
5) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.
26. Materiały uzyskane w trakcie prac przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
27. Materiały uzyskane z rozbiórek:
a. Humus/ziemia pozyskane z terenu wykonywania prac do wywiezienia i wbudowania z rozplantowaniem przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zaleszany,
b. materiały brukarskie przedstawiające wartość użytkową należy oczyścić, posegregować, ułożyć na palety- palety zabezpiecza wykonawca, ofoliować i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km,
c. inne materiały uzyskane w trakcie prac przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km.
28. W terminie 7 dni od daty odpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
29. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP.
30. Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zamówienia przy uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39111000-3 - Siedziska

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
- dla Części I:
1 ) DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa wraz z montażem trybun widowiskowych/sportowych, o wartości zadania nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
– zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
2) KADRA
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane:
- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646).
- dla Części II:
1 ) DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa wraz z montażem trybun widowiskowych/sportowych, o wartości zadania nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
– zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
2) KADRA
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane:
- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646).
- dla Części III:
1 ) DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa wraz z montażem trybun widowiskowych/sportowych, o wartości zadania nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
– zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
2) KADRA
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane:
- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646).
UWAGA! Wykonawca może wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizował wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4.1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ - oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem elektrycznym.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – załącznik nr 2 – w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 9 SWZ – załącznik nr 2a (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) tabela cen elementów scalonych – załącznik nr 8 – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ – załącznik nr 3 (jeżeli
dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
6) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie –
załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym;
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy –
Załącznik nr 9 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale
X SWZ - załącznik nr 2a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy –
Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość
dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiana terminów wykonania Umowy:
1.1) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy klęsk żywiołowych,
b) natrafienie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na niewypały i niewybuchy,
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych;
1.2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,
1.3) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;
1.4) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach
zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję,
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych
okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji
inwestycji;
1.5) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a przedstawiciel inwestora Wydał wykonawcy polecenie wykonania robót,
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność
polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
1.6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) klęsk żywiołowych,
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie
robót/dostaw, prac geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości
prowadzenia robót/dostaw lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
Pozostałe informacje dotyczace zmian umowy opisane są w §13 załacznika nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena oferty, długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełnienie do informacji RODO:
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Termin realizacji zamówienia wynosi:
1. Dla części I : Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy.
2. Dla części II: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy.
3. Dla części III: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.