eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczychOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych
wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ w Kościanie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411051999

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 7

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.spzozkoscian@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital.koscian.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych
wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3413d8a9-9bcd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047332/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Terapia nerkozasępcza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzozkoscian.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzozkoscian.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://spzozkoscian.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ.EPII.23.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych . Opis przedmiotu zamówienia w szczególności materiałów eksploatacyjnych stanowi Załącznik nr 2.1. do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowy opis wymaganych parametrów aparatu określa Załączniku nr 2.2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181000-2 - Urządzenia do terapii nerkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33181510-0 - Płyny do terapii nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych . Opis przedmiotu zamówienia w szczególności materiałów eksploatacyjnych stanowi Załącznik nr 2.1. do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowy opis wymaganych parametrów aparatu określa Załączniku nr 2.2.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw z dzierżawą aparatów żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych które będą :
1) Potwierdzały Deklarowane parametry, zgodne z wymaganiami Zamawiającego,
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą foldery , katalogi z opisami potwierdzającymi specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia,
Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw z dzierżawą aparatów żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych które będą :
1) Potwierdzały Deklarowane parametry, zgodne z wymaganiami Zamawiającego,
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą foldery , katalogi z opisami potwierdzającymi specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia,
Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Strony dopuszczają zmiany w umowie w przypadku:
a) w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do obrotu zmodyfikowany (udoskonalony) produkt, z zachowaniem jego parametrów nie gorszych niż zaoferowane,
b) zmiany podwykonawcy (z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy),
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług w związku ze zmianą klasyfikacji produktu,
d) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, w terminie o którym mowa w §4, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Zmiany wskazane powyżej nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.