eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 477013103

1.5.8.) Numer faksu: 477012002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c104ef25-9afe-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Badania lekarskie i pobrania krwi osób zatrzymanych przez Policję

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie jest w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KWP Z SIEDZIBĄ
W RADOMIU POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO)

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu:
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
 prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
 prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2 /23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KMP PŁOCK - 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne o których mowa w art. 359 pkt 2 ustawy pzp:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać stosownie do postanowień zawartych
w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję ( Dz. U. z 2012r., poz. 1102 z póź. zm.), ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1882 z póź. zm.) Rozporządzeniu MSW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń pokoi i izba ( Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie ( Dz. U. 2018 poz. 2472 ).
Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych dla osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy Zamawiającego dla garnizonu mazowieckiego:
Zadanie nr 1 – KMP Płock – badanie – 1 400 - pobranie krwi – 300 Ilość świadczonych usług przyjętych przez Zamawiającego to ilość szacunkowa. Rzeczywista ilość badań lekarskich lub pobrań krwi będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zamówi mniejszą ilość usług niż wskazana w § 1 ust. 2 lub łączna wartość zamówienia będzie mniejsza od kwoty określonej w § 2 ust. 1. Minimalna wartość usług wyniesie 60% wartości zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt Umowy

Wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej:
po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz stwierdza:
a) brak przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym
b) wystąpienie przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w policyjnym pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz konieczności skierowania jej do podmiotu leczniczego.
Okoliczności, wskazane w podpunkcie a) i b) lekarz stwierdza w zaświadczeniu

c) pobranie krwi od osoby doprowadzonej ( bez badania analitycznego ).
Pakiet pobrania krwi wraz z drukiem protokołu pobrania krwi dostarcza każdorazowo przedstawiciel
jednostki organizacyjnej Policji dokonującej zlecenia wykonania usługi. Policjant zabiera ze sobą
pakiet z pobraną krwią celem dalszych badań laboratoryjnych. Pobranie krwi do badania odbywa się
z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 2018 poz. 2472).

• Zamawiający będzie realizował usługi w formie zamówień częściowych.
• Poddanie osoby zatrzymanej badaniu lekarskiemu, pobraniu krwi następuje na pisemny wniosek
wystawiony przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji.
• Leczenie osób zatrzymanych nie wchodzi w zakres umowy i odbywa się na zasadach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
• Pakiet do pobrania krwi dostarcza każdorazowo Zamawiający.
• Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu całej doby
jak i w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w obiekcie, którego wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymogami określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia, lub w miejscu świadczenia usługi wskazanym w formularzu ofertowym.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy medyczne popełnione w trakcie realizacji usługi medycznej.
• Badania lekarskie lub pobrania krwi objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykonuje
osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego, w oparciu o pisemny
wniosek dyżurnego jednostki Policji dokonującej zatrzymania, a w sytuacji widocznych
obrażeń ciała lub utraty przytomności, także na ustny wniosek funkcjonariusza.
• Transport osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego lub pobrania krwi
zapewnia Policja, z zastrzeżeniem sytuacji, w której stan zdrowia osoby zatrzymanej
wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego.
• Świadczenie usługi medycznej w granicach administracyjnych miasta powiatowego lub
powiatu odpowiadającego jednostce Policji w ramach zadania.

Maksymalny czas przystąpienia do wykonania badania, pobrania krwi wynosi 30 minut od momentu zlecenia wykonania w/w usługi

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. cena - 60 % (60 pkt. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
b. czas przystąpienia do badania, pobrania krwi - 40 % ( 40 pkt. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do badania, pobrania krwi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KMP OSTROŁĘKA - 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne o których mowa w art. 359 pkt 2 ustawy pzp:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać stosownie do postanowień zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję ( Dz. U. z 2012r., poz. 1102 z póź. zm.), ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1882 z póź. zm.) Rozporządzeniu MSW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń pokoi i izba ( Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie ( Dz. U. 2018 poz. 2472 ).
Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych dla osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy Zamawiającego dla garnizonu mazowieckiego:
Zadanie nr 2 KMP Ostrołęka – badanie – 1550 - pobranie krwi – 120

Ilość świadczonych usług przyjętych przez Zamawiającego to ilość szacunkowa. Rzeczywista ilość badań lekarskich lub pobrań krwi będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający zamówi mniejszą ilość usług niż wskazana w § 1 ust. 2 lub łączna wartość zamówienia
będzie mniejsza od kwoty określonej w § 2 ust. 1. Minimalna wartość usług wyniesie 60%
wartości zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt Umowy

Wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej:
po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz stwierdza:
a) brak przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym
b) wystąpienie przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w policyjnym pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz konieczności skierowania jej do podmiotu leczniczego.
Okoliczności, wskazane w podpunkcie a) i b) lekarz stwierdza w zaświadczeniu

c) pobranie krwi od osoby doprowadzonej ( bez badania analitycznego ).
Pakiet pobrania krwi wraz z drukiem protokołu pobrania krwi dostarcza każdorazowo przedstawiciel
jednostki organizacyjnej Policji dokonującej zlecenia wykonania usługi. Policjant zabiera ze sobą
pakiet z pobraną krwią celem dalszych badań laboratoryjnych. Pobranie krwi do badania odbywa się
z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 2018 poz. 2472).

• Zamawiający będzie realizował usługi w formie zamówień częściowych.
• Poddanie osoby zatrzymanej badaniu lekarskiemu, pobraniu krwi następuje na pisemny wniosek
wystawiony przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji.
• Leczenie osób zatrzymanych nie wchodzi w zakres umowy i odbywa się na zasadach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
• Pakiet do pobrania krwi dostarcza każdorazowo Zamawiający.
• Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu całej doby
jak i w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w obiekcie, którego wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymogami określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia, lub w miejscu świadczenia usługi wskazanym w formularzu ofertowym.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy medyczne popełnione w trakcie realizacji usługi medycznej.
• Badania lekarskie lub pobrania krwi objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykonuje
osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego, w oparciu o pisemny
wniosek dyżurnego jednostki Policji dokonującej zatrzymania, a w sytuacji widocznych
obrażeń ciała lub utraty przytomności, także na ustny wniosek funkcjonariusza.
• Transport osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego lub pobrania krwi
zapewnia Policja, z zastrzeżeniem sytuacji, w której stan zdrowia osoby zatrzymanej
wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego.
• Świadczenie usługi medycznej w granicach administracyjnych miasta powiatowego lub
powiatu odpowiadającego jednostce Policji w ramach zadania.

Maksymalny czas przystąpienia do wykonania badania, pobrania krwi wynosi 30 minut od momentu zlecenia wykonania w/w usługi

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. cena - 60 % (60 pkt. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
b. czas przystąpienia do badania, pobrania krwi - 40 % ( 40 pkt. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do badania, pobrania krwi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KPP BIAŁOBRZEGI - 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne o których mowa w art. 359 pkt 2 ustawy pzp:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać stosownie do postanowień zawartych
w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję ( Dz. U. z 2012r., poz. 1102 z póź. zm.), ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1882 z póź. zm.) Rozporządzeniu MSW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń pokoi i izba ( Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie ( Dz. U. 2018 poz. 2472 ).
Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych dla osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy Zamawiającego dla garnizonu mazowieckiego:
Zadanie nr 3 – KPP Białobrzegi – badanie – 370 - pobranie krwi - 100

Ilość świadczonych usług przyjętych przez Zamawiającego to ilość szacunkowa. Rzeczywista ilość badań lekarskich lub pobrań krwi będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający zamówi mniejszą ilość usług niż wskazana w § 1 ust. 2 lub łączna wartość zamówienia będzie mniejsza od kwoty określonej w § 2 ust. 1. Minimalna wartość usług wyniesie 60% wartości zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt Umowy

Wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej:
po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz stwierdza:
a) brak przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym
b) wystąpienie przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w policyjnym pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz konieczności skierowania jej do podmiotu leczniczego.
Okoliczności, wskazane w podpunkcie a) i b) lekarz stwierdza w zaświadczeniu

c) pobranie krwi od osoby doprowadzonej ( bez badania analitycznego ).
Pakiet pobrania krwi wraz z drukiem protokołu pobrania krwi dostarcza każdorazowo przedstawiciel
jednostki organizacyjnej Policji dokonującej zlecenia wykonania usługi. Policjant zabiera ze sobą
pakiet z pobraną krwią celem dalszych badań laboratoryjnych. Pobranie krwi do badania odbywa się
z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 2018 poz. 2472).

• Zamawiający będzie realizował usługi w formie zamówień częściowych.
• Poddanie osoby zatrzymanej badaniu lekarskiemu, pobraniu krwi następuje na pisemny wniosek
wystawiony przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji.
• Leczenie osób zatrzymanych nie wchodzi w zakres umowy i odbywa się na zasadach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
• Pakiet do pobrania krwi dostarcza każdorazowo Zamawiający.
• Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu całej doby
jak i w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w obiekcie, którego wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymogami określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia, lub w miejscu świadczenia usługi wskazanym w formularzu ofertowym.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy medyczne popełnione w trakcie realizacji usługi medycznej.
• Badania lekarskie lub pobrania krwi objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykonuje
osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego, w oparciu o pisemny
wniosek dyżurnego jednostki Policji dokonującej zatrzymania, a w sytuacji widocznych
obrażeń ciała lub utraty przytomności, także na ustny wniosek funkcjonariusza.
• Transport osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego lub pobrania krwi
zapewnia Policja, z zastrzeżeniem sytuacji, w której stan zdrowia osoby zatrzymanej
wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego.
• Świadczenie usługi medycznej w granicach administracyjnych miasta powiatowego lub
powiatu odpowiadającego jednostce Policji w ramach zadania.

Maksymalny czas przystąpienia do wykonania badania, pobrania krwi wynosi 30 minut od momentu zlecenia wykonania w/w usługi

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a. cena - 60 % (60 pkt. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
b. czas przystąpienia do badania, pobrania krwi - 40 % ( 40 pkt. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do badania, pobraniz krwi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
( tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 ) prowadzonego przez organ wskazany w art. 106 ust. 1. Zamawiający dokona spełnienia tego warunku na podstawie załączonego do oferty „Oświadczenia Wykonawcy, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp” . Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, tj. posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 ) prowadzonego przez organ wskazany w art. 106 ust. 1.

W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, że usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się elektroniczne odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 ) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 3 ) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
4 ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców
5. Formularz ofertowy dla zadania nr 1 – 3 wypełniony we wszystkich pozycjach zgodny ze składaną ofertą częściową
6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna ) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, że usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy cen i wartości
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych tj. ( Dz.U.
z 2020 r. poz. 1342).
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1lit. b, c, d oraz lit. a w zakresie podatku akcyzowego
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2
po opublikowaniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) zmian przepisów
prawa, będących podstawą wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tych zmian.
4. W przypadkach złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt 2
po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający nie jest zobowiązany do zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 musi zawierać:
1) wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez Wykonawcę
z wnioskiem;
2) wskazanie wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3) szczegółowe opisanie i przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty
wykonania zamówienia;
4) dokładne wyliczenie wysokości wzrostu kosztów wykonania Umowy w wyniku wprowadzenia zmian przepisów prawa, wraz z objaśnieniami do tych wyliczeń.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz, zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 ) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 36 miesięcy dla:
Zadanie nr 1 KMP Płock – od dnia 25.10.2023r., Zadanie nr 3 KMP Ostrołęka – od dnia zawarcia umowy, Zadanie nr 3 KPP Białobrzegi – od dnia zawarcia umowy

W przypadku konieczności wykonania badań lekarskich lub pobrań krwi w terminie wcześniejszym niż wskazane powyżej, strony umowy przewidują możliwość zmiany dat początkowych i końcowych obowiązywania umowy przy zachowaniu 36 miesięcy jej obowiązywania.
Dopuszcza się wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację umowy, maksymalnie o kolejne 12 miesięcy
2 )
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zmawiającego czynności:
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do nawiązania stosunku pracy,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, na czynności wykonywane przez personel pomocniczy.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust 1. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy lub podwykonawcy o przedłożenie Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:
1) pisemnego oświadczenia zatrudnionego pracownika;
2) pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
- zawierających informacje w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Kopie umów o pracę dokumentu stwierdzającego nawiązany stosunek pracy powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1781),
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak data nawiązania stosunku pracy, rodzaj nawiązanego stosunku prac i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.