eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w ŁukowieOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łuków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b15aa82b-9711-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030918/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Instalacja oddymianiai wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b15aa82b-9711-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b15aa82b-9711-11ed-94da-6ae0fe5e7159.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
18.5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b15aa82b-9711-11ed-94da-6ae0fe5e7159.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@um.lukow.pl (nie dotyczy składania ofert).
Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków, sekretariat@um.lukow.pl
 inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, lkusmierczak@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14. RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla II etapu prac, obejmujących dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej
w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie”.
4.2. Prace budowlane obejmują wykonanie etapu II zgodnie z:
4.2.1. projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę Nr 1134/2018 z dnia 15.01.2019 r.
4.2.2. projektem zmian nieistotnych do projektu budowlanego o decyzji Nr 1134/2018 z dnia 15.01.2019 r.
4.2.3. ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola Miejskiego nr 4 zatwierdzonej postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
4.3. Zakres robót budowlanych dla etapu II obejmuje wykonanie:
4.3.1. przebudowy układu pomiarowego energii elektrycznej,
4.3.2. złącza kablowego ZK-BOISKO,
4.3.3. instalacji wewnętrznych linii zasilających (wlz) wraz z projektowanymi tablicami rozdzielczymi,
4.3.4. instalacji oświetlenia ogólnego – oświetlenie zasadnicze, zewnętrzne, awaryjne oraz ewakuacyjne,
4.3.5. instalacji wyłączników przeciwporażeniowych prądu,
4.3.6. instalacji siłowej oraz gniazd wtyczkowych,
4.3.7. instalacji telefonicznej wraz z nową centralą,
4.3.8. instalacji komputerowej,
4.3.9. instalacji wideo domofonów,
4.3.10. instalacji nagłośnieniowej z centralą,
4.3.11. instalacji telewizyjnej użytkowej – monitoring,
4.3.12. instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchni,
4.3.13. montażu okien oddymiających z siłownikami na dwóch klatkach schodowych wraz z parapetami i okapnikami,
4.3.14. drzwi do windy podawczej w piwnicy w klasie odporności pożarowej EI 60,
4.3.15. zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach w odpowiedniej klasie odporności ogniowej,
4.3.16. naprawy elewacji ścian wewnętrznych po obsadzonych oknach,
4.3.17. montażu centrali oddymiającej, czujek dymu oraz przycisków oddymiania powietrza,
4.3.18. robót poinstalacyjnych tynkarskich oraz malarskich,
4.3.19. robót tymczasowych: przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń,
4.3.20. pomiarów natężenia oświetlenia zasadniczego, zewnętrznego i ewakuacyjnego,
4.3.21. pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
4.3.22. prac budowlanych, których celem jest wydzielenie pożarowe klatek schodowych,
4.3.23. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej w klasie zgodnie
z projektem,
4.3.24. naprawa konstrukcyjna spękań ścian wewnętrznych budynku w widocznych miejscach,
4.3.25. obiekt wyposażyć w gaśnice oraz koce gaśnicze.
4.4. Zakres robót nieujęty postępowaniem (roboty zrealizowane w I etapie prac:
4.4.1. budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych z wykonaniem opaski i chodnika przy pochylni,
4.4.2. wykonanie drogi pożarowej dla wozu bojowego o nawierzchni utwardzonej w kształcie litery T,
4.4.3. wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem 3 szt. hydrantów wewnętrznych oraz zaworu pierwszeństwa,
4.4.4. wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej stanowiących wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych K1, K2,
4.4.5. przebudowa schodów zewnętrznych przy ścianie szczytowej budynku oraz przełożenie kostki betonowej przed wyjściem z klatki schodowej K2.
4.5. Po stronie wykonawcy jest wykonanie zamówienia oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca w ciągu 30 dni od zawarcia umowy przedstawi do zaakceptowania Zarządcy obiektu przewidywany harmonogram realizacji zamówienia. Zawierać on ma wszelkie elementy mogące mieć wpływ na terminowość, np. terminy wykonania zamówień, terminy wykonywania poszczególnych robót budowlanych.
4.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac na czynnym obiekcie bez konieczności wyłączania go z użytkowania. Zaleca się prowadzenia prac wewnątrz budynku poza godzinami czynnego funkcjonowania obiektu.
4.7. Zamawiający przewiduje czasowe wyłączenie obiektu z użytkowania jedynie w okresie wakacyjnym, tj. w terminie od 17 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
4.8. Sposób prowadzenia prac powinien zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu oświatowego, tzn. wykonywanie bieżących prac porządkowych, wydzielenie pomieszczeń remontowych i ich odpowiednie oznakowanie. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia robót w sposób możliwie bezkolizyjny z funkcjonowaniem przedszkola, po uprzednim przedstawieniu harmonogramu robót i jego zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola.
4.9. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wszystkie składniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zamówienia, między innymi takie jak:
4.9.1. wykonanie robót z zachowaniem czystości,
4.9.2. magazynowanie materiałów w sposób nieutrudniający komunikacji – w miejscach ustalonych z Użytkownikiem i Zamawiającym.
4.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub materiały i urządzenia dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, pod warunkiem:
4.10.1. zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót,
4.10.2. wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
4.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa zawarta w załączniku nr 1 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
14.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
14.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
14.2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
14.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
14.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
14.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
14.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
 jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy nad realizacją zamierzenia zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wskazana osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 16.2. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:
16.2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 4 do SWZ.
16.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 5 do SWZ.
16.2.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.2.2, i 16.2.3 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
16.2.4. w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ– załącznik nr 6 do SWZ.
16.2.5. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stosownie do art. 118 ust. 3 Pzp według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 7 do SWZ.
16.2.6. W przypadku, polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 16.2.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:
a) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SWZ).
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 9 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

17.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych robót z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
17.2. Zamawiający dla oceny spełnienia równoważności wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci opisu urządzeń i materiałów (tabela równoważności). Opis winien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 10.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Tabela równoważności sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 10.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

28.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium - w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
28.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
28.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
28.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem: „Wadium instalacja oddymiania”.
28.3.2. gwarancjach bankowych;
28.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
28.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
28.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 29.3.2.–29.3.4. wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
28.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
28.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
28.7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 29.3.1. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
28.8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
28.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 P.z.p.
28.10. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.
28.11. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej ofertę konsorcjum wystarczające jest rodzajowe oznaczenie współwykonawców.
28.12. Dopuszczalne jest również wniesienie wadium w postaci gwarancji, w której jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, w takim przypadku w treści gwarancji winno być wskazanie, że „przyczyny leżące po stronie wykonawcy” (art. 98 ust. 6 pkt 1 i 3 Pzp) obejmują również działania i zaniechania ewentualnych i nieznanych gwarantowi współwykonawców

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 2 do swz projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b15aa82b-9711-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.