eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzciana › Prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. "Kuźnia Talentów" Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciana

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzciana 302

1.5.2.) Miejscowość: Trzciana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-733

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 1464884420

1.5.8.) Numer faksu: 146136301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@trzciana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzciana.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45a71964-9b19-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034538/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana, który jest dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Poddziałanie 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://trzciana.ezamawiajacy.pl/pn/trzciana/demand/99186/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://trzciana.ezamawiajacy.pl - strona postępowania:
https://trzciana.ezamawiajacy.pl/pn/trzciana/demand/99186/notice/public/details w sekcji „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1.1Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
1.3Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
1.4Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
5. 4.Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://trzciana.ezamawiajacy.pl/pn/trzciana/demand/99186/notice/public/details

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzciana, 32-733 Trzciana 302, reprezentowana przez Wójta Gminy Trzciana;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na adres Urząd Gminy w Trzcianie 32-733 Trzciana 302 umieszczając dopisek „Do inspektora Ochrony Danych Osobowych”;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: RIS.1.1.2023 prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Trzcianie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Trzciana prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://trzciana.ezamawiajacy.pl;
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez Zamawiającego płatności końcowej za projekt,
7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIS.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 8631,36 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Prowadzenie zajęć szachowych w Kamionnej
1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego „Kuźnia Talentów” w Gminie Trzciana w budynku szkoły w miejscowości Kamionna.
2.W zajęciach będą uczestniczyły dzieci i młodzież do 18 roku życia. Zajęcia prowadzone indywidualnie i/lub grupowo. Liczba osób w każdej grupie będzie nie większa niż 15.
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się do:
a)Opracowania programu zajęć,
b)Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami (m.in. dziennika zajęć, karty czasu zajęć),
c)prowadzenie zajęć zgodnie z programem zajęć i harmonogramem zajęć ustalonym z kierownikiem projektu,
d)Sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
e)Przeprowadzenie zajęć, których celem ogólnym jest:
- poznanie zasad i technik gry w szachy
- rozwój myślenia i planowania przez dzieci
f)Współpracy z osobami nadzorującymi projekt,
g)Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach zamówienia, również w celu ewaluacji
4.Warunki konieczne realizowanych zajęć, które powinny mieć odzwierciedlenie w programie: zajęcia powinny uwzględniać różne potrzeby i możliwości poszczególnych uczestników w grupie.
5.Formy i metody pracy:
a)Metody i formy pracy stosowane przy realizacji zajęć mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne podopiecznych, rozwijać indywidualne zdolności szachowe, zainteresowania,
b)Formy i metody pracy podczas zajęć będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych,
c)Zadania i stopień trudności będą dostosowane indywidualnie do wieku i możliwości uczniów,
d)Realizacja zajęć będzie opierać się na nowoczesnych metodach nauki i technikach pedagogiczno-wychowawczych.
6.Czas trwania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.05.2023r.
Świadczenie usług odbywać się będzie średnio 12 godzin (1 godzina = 45min) w miesiącu. Łącznie 48 godzin.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 6a do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 2877,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a)Cena: 60 %
b)Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę: 40%

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + J
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium Cena
J - Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę

2.Zasady oceny za kryterium „Cena” (waga 60%)
Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt, zostaną obliczone w następujący sposób:
C= (Cmin/Cof) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
C min - najniższa cena oferty brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
C of - cena brutto oferty badanej

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla kryterium „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku takiej samej liczby punktów wynikającej z zaokrągleń decydująca jest cena oferty wyrażona w złotych.

3.Kryterium - Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę (waga 40%).
3.1 W ramach kryterium doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia punktacja przyznana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia dotyczącego łącznej liczby zrealizowanych przez personel przeznaczony do realizacji zamówienia godzin usług podobnych do zakresu merytorycznego przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów, którą można zdobyć w ramach kryterium doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę to maksymalnie 40 punktów.
3.2 Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
Posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia doświadczenia w świadczeniu usług z zakresu prowadzenia zajęć szachowych w zakresie podobnym do wsparcia objętego przedmiotem zamówienia w wymiarze:
a)od 10 godzin do 20: 20 pkt
b)powyżej 20 godzin: 40 pkt
3.3 Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 4 formularza oferty (dla części na którą składa ofertę), Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktacji w ramach ww. kryterium. Wykonawca otrzyma 0 pkt.
- Jeżeli doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia będzie niższe niż wskazane w kryteriach oceny ofert, Wykonawca otrzyma w kryterium doświadczenia 0 pkt.
- Jeżeli do realizacji jednej części zamówienia Wykonawca wyznaczy więcej niż jedną osobę, wówczas wypełnia ilość zrealizowanych zajęć przy każdej wskazanej osobie. W takim przypadku, Zamawiający w celu obliczenia liczby punktów w kryterium „Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia” obliczy średnią arytmetyczną godzin wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji danej części. Do oceny ofert zostanie wówczas przyjęta średnia arytmetyczna i na jej podstawie Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium „Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę”.

4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Prowadzenie zajęć szachowych w Leszczynie.
1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego „Kuźnia Talentów” w Gminie Trzciana w budynku szkoły w miejscowości Leszczyna.
2.W zajęciach będą uczestniczyły dzieci i młodzież do 18 roku życia. Zajęcia prowadzone indywidualnie i/lub grupowo. Liczba osób w każdej grupie będzie nie większa niż 15.
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się do:
a)Opracowania programu zajęć,
b)Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami (m.in. dziennika zajęć, karty czasu zajęć),
c)prowadzenie zajęć zgodnie z programem zajęć i harmonogramem zajęć ustalonym z kierownikiem projektu,
d)Sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
e)Przeprowadzenie zajęć, których celem ogólnym jest:
- poznanie zasad i technik gry w szachy
- rozwój myślenia i planowania przez dzieci
f)Współpracy z osobami nadzorującymi projekt,
g)Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach zamówienia, również w celu ewaluacji
4.Warunki konieczne realizowanych zajęć, które powinny mieć odzwierciedlenie w programie: zajęcia powinny uwzględniać różne potrzeby i możliwości poszczególnych uczestników w grupie.
5.Formy i metody pracy:
a)Metody i formy pracy stosowane przy realizacji zajęć mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne podopiecznych, rozwijać indywidualne zdolności szachowe, zainteresowania,
b)Formy i metody pracy podczas zajęć będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych,
c)Zadania i stopień trudności będą dostosowane indywidualnie do wieku i możliwości uczniów,
d)Realizacja zajęć będzie opierać się na nowoczesnych metodach nauki i technikach pedagogiczno-wychowawczych.
6.Czas trwania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.05.2023r.
Świadczenie usług odbywać się będzie średnio 12 godzin (1 godzina = 45min) w miesiącu. Łącznie 48 godzin.

4.2.5.) Wartość części: 2877,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a)Cena: 60 %
b)Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę: 40%

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + J
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium Cena
J - Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę

2.Zasady oceny za kryterium „Cena” (waga 60%)
Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt, zostaną obliczone w następujący sposób:
C= (Cmin/Cof) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
C min - najniższa cena oferty brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
C of - cena brutto oferty badanej

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla kryterium „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku takiej samej liczby punktów wynikającej z zaokrągleń decydująca jest cena oferty wyrażona w złotych.

3.Kryterium - Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę (waga 40%).
3.1 W ramach kryterium doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia punktacja przyznana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia dotyczącego łącznej liczby zrealizowanych przez personel przeznaczony do realizacji zamówienia godzin usług podobnych do zakresu merytorycznego przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów, którą można zdobyć w ramach kryterium doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę to maksymalnie 40 punktów.
3.2 Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
Posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia doświadczenia w świadczeniu usług z zakresu prowadzenia zajęć szachowych w zakresie podobnym do wsparcia objętego przedmiotem zamówienia w wymiarze:
a)od 10 godzin do 20: 20 pkt
b)powyżej 20 godzin: 40 pkt
3.3 Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 4 formularza oferty (dla części na którą składa ofertę), Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktacji w ramach ww. kryterium. Wykonawca otrzyma 0 pkt.
- Jeżeli doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia będzie niższe niż wskazane w kryteriach oceny ofert, Wykonawca otrzyma w kryterium doświadczenia 0 pkt.
- Jeżeli do realizacji jednej części zamówienia Wykonawca wyznaczy więcej niż jedną osobę, wówczas wypełnia ilość zrealizowanych zajęć przy każdej wskazanej osobie. W takim przypadku, Zamawiający w celu obliczenia liczby punktów w kryterium „Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia” obliczy średnią arytmetyczną godzin wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji danej części. Do oceny ofert zostanie wówczas przyjęta średnia arytmetyczna i na jej podstawie Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium „Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę”.

4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Prowadzenie zajęć szachowych w Trzcianie.
1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć szachowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego „Kuźnia Talentów” w Gminie Trzciana w budynku szkoły w miejscowości Trzciana.
2.W zajęciach będą uczestniczyły dzieci i młodzież do 18 roku życia. Zajęcia prowadzone indywidualnie i/lub grupowo. Liczba osób w każdej grupie będzie nie większa niż 15.
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się do:
a)Opracowania programu zajęć,
b)Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami (m.in. dziennika zajęć, karty czasu zajęć),
c)prowadzenie zajęć zgodnie z programem zajęć i harmonogramem zajęć ustalonym z kierownikiem projektu,
d)Sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
e)Przeprowadzenie zajęć, których celem ogólnym jest:
- poznanie zasad i technik gry w szachy
- rozwój myślenia i planowania przez dzieci
f)Współpracy z osobami nadzorującymi projekt,
g)Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach zamówienia, również w celu ewaluacji
4.Warunki konieczne realizowanych zajęć, które powinny mieć odzwierciedlenie w programie: zajęcia powinny uwzględniać różne potrzeby i możliwości poszczególnych uczestników w grupie.
5.Formy i metody pracy:
a)Metody i formy pracy stosowane przy realizacji zajęć mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne podopiecznych, rozwijać indywidualne zdolności szachowe, zainteresowania,
b)Formy i metody pracy podczas zajęć będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych,
c)Zadania i stopień trudności będą dostosowane indywidualnie do wieku i możliwości uczniów,
d)Realizacja zajęć będzie opierać się na nowoczesnych metodach nauki i technikach pedagogiczno-wychowawczych.
6.Czas trwania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.05.2023r.
Świadczenie usług odbywać się będzie średnio 12 godzin (1 godzina = 45min) w miesiącu. Łącznie 48 godzin.

4.2.5.) Wartość części: 2877,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a)Cena: 60 %
b)Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę: 40%

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + J
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium Cena
J - Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę

2.Zasady oceny za kryterium „Cena” (waga 60%)
Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt, zostaną obliczone w następujący sposób:
C= (Cmin/Cof) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
C min - najniższa cena oferty brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
C of - cena brutto oferty badanej

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla kryterium „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku takiej samej liczby punktów wynikającej z zaokrągleń decydująca jest cena oferty wyrażona w złotych.

3.Kryterium - Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę (waga 40%).
3.1 W ramach kryterium doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia punktacja przyznana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia dotyczącego łącznej liczby zrealizowanych przez personel przeznaczony do realizacji zamówienia godzin usług podobnych do zakresu merytorycznego przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów, którą można zdobyć w ramach kryterium doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę to maksymalnie 40 punktów.
3.2 Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
Posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia doświadczenia w świadczeniu usług z zakresu prowadzenia zajęć szachowych w zakresie podobnym do wsparcia objętego przedmiotem zamówienia w wymiarze:
a)od 10 godzin do 20: 20 pkt
b)powyżej 20 godzin: 40 pkt
3.3 Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
- W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 4 formularza oferty (dla części na którą składa ofertę), Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktacji w ramach ww. kryterium. Wykonawca otrzyma 0 pkt.
- Jeżeli doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia będzie niższe niż wskazane w kryteriach oceny ofert, Wykonawca otrzyma w kryterium doświadczenia 0 pkt.
- Jeżeli do realizacji jednej części zamówienia Wykonawca wyznaczy więcej niż jedną osobę, wówczas wypełnia ilość zrealizowanych zajęć przy każdej wskazanej osobie. W takim przypadku, Zamawiający w celu obliczenia liczby punktów w kryterium „Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia” obliczy średnią arytmetyczną godzin wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji danej części. Do oceny ofert zostanie wówczas przyjęta średnia arytmetyczna i na jej podstawie Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium „Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę”.

4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu mającego świadczyć usługę

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy Pzp:

1)zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2)uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3)Sytuacja ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4)zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dla każdej części na którą/e składa ofertę dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.: min. 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą:
I. ukończone 18 lat,
II.co najmniej wykształcenie średnie,
III. wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora gry w szachy, umożliwiające prowadzenie ww. zajęć i realizację celów opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, która:
a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunki powyższe dotyczą zarówno części 1, 2 oraz 3 zamówienia. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca może wykazać, że dla więcej niż jednej części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował tą samą osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp- spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca na wezwanie zamawiającego składa: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – przykładowy wykaz stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku),
2.pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy:
- jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
- w przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z treścią załącznika nr 2a do SWZ,
4.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - więcej w rozdziale VI pkt 3 SWZ,
5.oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z treścią załącznika nr 3a do SWZ,
6.w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, potwierdzające że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki wyszczególnione w rozdziale VI pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, zaś warunki z rozdziału V pkt 1 i 3 każdy z tych wykonawców samodzielnie (tzn. żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu).
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Stąd wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przykładową treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
6.Wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć zgodnie z wytycznymi SWZ.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w zakresie dotyczącym:
1)terminu realizacji umowy – w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, które mają wpływ na przesunięcie terminu realizacji umowy;
2)ostatecznej (maksymalnej) ilości godzin zajęć – w przypadku zwiększenia liczby uczestników projektu.
3)zmniejszenia ostatecznej (maksymalnej) ilości godzin zajęć - w przypadku, gdy Zamawiający nie może zorganizować wskazanej jako maksymalna ilości godzin usługi z powodów od niego niezależnych np. brak wystarczającej ilości uczestników projektu. Minimalna ilość godzin, którą Zamawiający gwarantuje wynosi 30h,
4)ostatecznej liczby uczestników projektu – w przypadku rezygnacji uczestnika projektu z uczestnictwa lub konieczności zrekrutowania większej ilości uczestników w ramach projektu;
5)zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – w przypadkach określonych w niniejszej umowie i po spełnieniu warunków tam określonych;
6)zasad (w tym terminów) płatności – w przypadku zaistnienia opóźnień w uznaniu rachunku bankowego projektu (rachunku Zamawiającego) środkami przeznaczonymi na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu;
7)zmian umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnym od którejkolwiek spośród Stron umowy, którego/ych nie można było przewidzieć ani zapobiec;
8)zmian umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z decyzji władz państwowych (aktów prawnych) spowodowanych pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2;
9)zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://trzciana.ezamawiajacy.pl/pn/trzciana/demand/99186/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2.Pozostałe informacje w rozdziale V SWZ.
3.Wykonawca potwierdza w ofercie brak podstaw wykluczenia poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w części VII pkt 1 ppkt b SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.