eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Świadczenie usługi portierskiej w nieruchomości, na której znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II , ul.Jagiellońska 76 w KielcachOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi portierskiej w nieruchomości, na której znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II , ul.Jagiellońska 76 w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292400115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 76

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsjp2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsjp2.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi portierskiej w nieruchomości, na której znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II , ul.Jagiellońska 76 w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c37939c-98dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017576/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi portierskie w 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej im.Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c37939c-98dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy p.z.p., ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233 t.j.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą p.z.p. lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dpsjp2.pl
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określone są w art. 65 ust. 1, art. 66
i art. 69 p.z.p.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS-ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi portierskiej w nieruchomości, na której znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II , ul.Jagiellońska 76 w Kielcach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, główną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udokumentowane doświadczenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swym zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą dokument potwierdzający, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przynajmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia opisanemu w niniejszej SWZ z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, iż te usługi zostały wykonane należycie; za zakres niezbędny do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna usługę wykonaną przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia w instytucjach publicznych obsługujących interesantów z zewnątrz, o powierzchni budynku przekraczającej 3 000 m2, trwającą nie krócej niż 12 kolejnych miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto miesięcznie;
3. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
a) w zakresie udokumentowania posiadanego potencjału technicznego Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia (tj. będących w dyspozycji Wykonawcy: pojazdów stanowiących wyposażenie mobilnego patrolu interwencyjnego, środków telekomunikacyjnych i radiowych) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
b) w odniesieniu do osób zdolnych do wykonania zamówienia usługi będą realizowane przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadających ważne legitymacje pracowników ochrony zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1307), wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej zapewniające bezpośrednie połączenie z firmą macierzystą
i Zamawiającym oraz możliwość wsparcia przez patrol interwencyjny. Osoby te powinny:
- być sprawne fizycznie, potrafić zażegnać wszelkie próby wtargnięcia i zakłócenia spokoju na obiektach należących do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach;
- przedłożyć aktualne oświadczenie o niekaralności.
4. Przedłożą wraz ze składaną ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z listą tych osób i podstawą dysponowania; Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy ws. udzielenia zamówienia przekaże Zamawiającemu dokumenty (lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dotyczące personelu zatrudnionego do wykonania zamówienia, o których mowa w Dziale VII pkt 3 lit. b niniejszej SWZ;
5. Zapewnią odpowiedni ubiór pracowników pełniących służbę w godzinach pracy Zamawiającego, który to ubiór musi być w nienagannym stanie;
6. Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, co potwierdzą poprzez przedłożenie wraz z ofertą opłaconej polisy ubezpieczenia OC
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł;
w przypadku braku polisy Wykonawca przedłoży inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
7. Przedłożą wraz ze składaną ofertą oświadczenie, o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO oraz oświadczenie o udzieleniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 29 RODO, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do SWZ.
8. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy - § 4.
9. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie wymaganych w SWZ i załączonych do oferty dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inne niż wynikające z ustawy Pzp podstawy wykluczenia:
- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm. ):

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.