eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FILIA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WARSZAWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00032783000025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (83) 342 87 12

1.5.8.) Numer faksu: (83) 342 87 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bp@awf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awf-bp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a2e0b7b-98b1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://awf-bp.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem Platformy zakupowej https://awf-bp.ezamawiajacy.pl. Korzystanie
z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.bp@awf.edu.pl lub za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 3.https://awf-bp.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska,
ul. Akademicka 2;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@awf.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego:
a. ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „p.z.p.”
b. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania,
a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.
8) W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10 zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
9) Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO.
10) Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.
12) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty.
14) W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSZP 371/1/2023/B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2023 na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot - CPV: 60170000-0 ( Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób w raz z kierowcą).
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) przewóz osób (wraz z postojem – czasem oczekiwania): trasy jednodniowe, szacunkowa ilość km do przejechania 3 000 – pojazdami o liczbie miejsc co najmniej 9
(tj. kierowca i 8 pasażerów);
2) przewóz osób (wraz z postojem – czasem oczekiwania, noclegami itp.): trasy kilkudniowe, szacunkowa ilość km do przejechania 500 – pojazdami o liczbie miejsc co najmniej 9
(tj. kierowca i 8 pasażerów);
3) przewóz osób (wraz z postojem – czasem oczekiwania): trasy jednodniowe, szacunkowa ilość km do przejechania 32 000 – pojazdami o liczbie miejsc co najmniej 24
(tj. kierowca i 23 pasażerów);
4) przewóz osób (wraz z postojem – czasem oczekiwania, noclegami itp.): trasy kilkudniowe, szacunkowa ilość km do przejechania 2 000 – pojazdami o liczbie miejsc co najmniej 24
(tj. kierowca i 23 pasażerów);
5) przewóz osób (wraz z postojem – czasem oczekiwania): trasy jednodniowe, szacunkowa ilość km do przejechania 10 000 – pojazdami o liczbie miejsc co najmniej 56
(tj. kierowca i 55 pasażerów);
6) przewóz osób (wraz z postojem – czasem oczekiwania, noclegami itp.): trasy kilkudniowe, szacunkowa ilość km do przejechania 2 000 – pojazdami o liczbie miejsc co najmniej 56
(tj. kierowca i 55 pasażerów).
5. Podane w ust. 2 ilości kilometrów dla poszczególnych pojazdów podano w oparciu
o przewidywaną ilość i trasy wyjazdów w trakcie trwania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przewidywanych ilości kilometrów do przejechania dla poszczególnych pojazdów (zwiększenia lub zmniejszenia) z tym, że ogólna wartość zamawianych usług
w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć maksymalnej kwoty określonej
w ofercie. Zamawiający ma prawo również do niewykorzystania 30% przyjętej, szacunkowej łącznej liczby kilometrów. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
6. Wykonawca będzie świadczył usługę transportu pojazdami przystosowanymi fabrycznie
do przewozu osób, posiadającymi ważne badania techniczne i aktualne polisy ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW.
7. Wykonawca będzie świadczył usługę transportu pojazdami sprawnymi technicznie, a w przypadku awarii pojazdu w trasie, zobowiązany będzie do podstawienia zastępczego środka transportu umożliwiającego dotarcie na określoną godzinę do miejsca przeznaczenia oraz powrotu.
8. Wykonawca będzie świadczył usługę transportu pojazdami obsługiwanymi przez kierowców, którzy posiadają wymagane przez odpowiednie przepisy prawa uprawnienia do prowadzenia środków transportu.
9. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.).
10. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na parking AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2, zamówionego pojazdu obsługiwanego przez kierowcę(ców) Wykonawcy, jak również po wykonaniu przewozu odwiezienia na parking Zamawiającego uczestników wyjazdu - Zamawiający ma prawo do zmiany miejsca wyjazdu i powrotu,
które poda w zleceniu wykonania usługi.
11. Konkretne terminy i trasy wyjazdów, podawane będą przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, maksymalnie 5 dni przed planowanym terminem.
12. Zamawiający informuje, że skrócenie terminu reakcji na przyjęcie usługi do realizacji, jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „termin reakcji ” – T”, określonym
w rozdziale XIX SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
13. Zamawiający zlecając wykonanie usługi przewozu osób, każdorazowo przedstawi harmonogram przebiegu trasy, na podstawie którego Wykonawca uwzględni normy czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę i odpoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, co najmniej 2 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: kierowanie pojazdem ( kierowca) – przez cały okres wykonywania tych czynności.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia w jednym terminie kilku pojazdów na różne trasy.
16. Wykonawca ma prawo, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający po zakończeniu umowy przeprowadzi postpowanie na Wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznana ofertę zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto" – C
2) „Termin reakcji" – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Maks. liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru / Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
„Cena ofertowa brutto" – C 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = -------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
„Termin reakcji" – T 40 % 40 Za skrócenie terminu przyjęcia usługi do realizacji, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- realizacja w terminie: 5 dni od dnia zgłoszenia wyjazdu – 0 pkt
- realizacja w terminie: 4 dni od dnia zgłoszenia wyjazdu – 10 pkt
- realizacja w terminie: 3 dni od dnia zgłoszenia wyjazdu – 20 pkt
- realizacja w terminie: 2 dni od dnia zgłoszenia wyjazdu – 30 pkt
- realizacja w terminie: 1 dnia od dnia zgłoszenia wyjazdu – 40 pkt

RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T – gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto", T - punkty uzyskane w kryterium „Termin reakcji".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wymogów Załącznika nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
-Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
-Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 2 zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepisy ust. 9
w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.).;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach);
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII ust. 4 SWZ -
do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b. w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym,
c. zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w Rozdziale X ust. 8 pkt a SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,
- w Rozdziale X ust. 8 pkt b SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie oraz za wyjątkiem innych przypadków przewidy-wanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 455 i 439 ustawy).
2. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana osób wskazanych do kontaktu itp.), zmiana danych teleadre-sowych.
1. Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) hurtowej ceny paliw podanych podanych na stronie https://www.e-petrol.pl/ związanych z realizacją umowy powyżej 10 % w stosunku do cen obowiązujących w dniu złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym przedmiotu umowy, przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
o ile zmiany cen lub wynagrodzenia minimalnego będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.1, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka może nastąpić w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie art. 439 „ustawy Pzp” wynosi max. 30 % wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawą do ustalenia zmiany ceny materiałów lub kosztów jest średnioroczny wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów,
w szczególności wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W szczególnych przypadkach (nieobjętych katalogami KNR) istnieje możliwość wykorzystania analogicznych ogólnopolskich specjalistycznych publikacji zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego. Zastrzega się, że waloryzacja umowy z tytułu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca powinien załączyć szczegółowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi zaistnienie przesłanek dających podstawę waloryzacji.
4. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści wniosku Wykonawcy lub wiarygodności obliczeń bądź dokumentów, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie Zamawiającego dodatkowych dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez Wykonawcę w powołanym wniosku.
5. Zwiększenie wartość wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji, będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://awf-bp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.