eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie remontów pomieszczeń według pilnych potrzeb na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049100 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontów pomieszczeń według pilnych potrzeb na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-629

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 17 694

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów pomieszczeń według pilnych potrzeb na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e84f5934-af2f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: art. 61 ust. 1 ustawy Pzp

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:5) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,6) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy Pzp,7) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,8) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:i) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum;j) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia;k) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia);l) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;m) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,n) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”);o) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania pełnego okresu ubezpieczeniowego;p) zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie realizacji zamówienia.9. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.10. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującymjako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważnionydo wykonania tej czynności.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 6/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 513955 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń według pilnych potrzeb na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w SWZ oraz załącznikach do niej, a w szczególności załączniku nr 5 Projektowane postanowienia umowy, załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia, , załączniku nr 9 Przedmiary robót oraz załączniku nr 10 STWiORB.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Remont sanitariatów w budynku A obiekt 01.2. Remont korytarza na I piętrze w budynku D obiekt 01.3. Remont pracowni Badań Podstawowych w budynku B obiekt 01.4. Remont schodów zewnętrznych na terenie obiektu 01.Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z dokumentacją oraz sztuką budowlaną, nawet jeżeli nie byłyby uwzględnione w przedmiarze robót.Oferent ma możliwość zapoznania się z warunkami prac i zakresem robót na etapie sporządzania oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium WagaCena oferty brutto (C) 60 pkt.Doświadczenie osoby w kierowaniu robotami (D) 20 pkt.Oferowany czas gwarancji (G) 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby w kierowaniu robotami (D)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany czas gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu;b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.7.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 ustawy Pzp:1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;8) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym,3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.7.2 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:7.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.7.2.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.7.2.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.7.2.4. Zdolności technicznej lub zawodoweja) w zakresie zdolności technicznej - wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, polegającą na doświadczeniu zdobytym poprzez należyte, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych o wartości min. 500 000,00 zł każda, polegających na wykonaniu remontu budynku użyteczności publicznej w zakresie remontów z branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz na wezwanie Zamawiającego, wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami są:- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne, co oznacza, że w wykazie robót muszą zostać zawarte wszelkie informacje, jakich wymagał od Wykonawcy Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału w postępowania. b) w zakresie zdolności zawodowej : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:przynajmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą:a) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr 2 do SWZOświadczenie składają odrębnie: wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.Na wezwanie Zmawiającego: b) Zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat również dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.c) Zaświadczenie albo inny dokument od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, również dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.d) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wspólnie z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu lub o jej braku w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonwca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.Na wezwanie Zmawiającego: a) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 7.2.4. a) SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych. b) wykaz osób: -potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 7.2.4. b) SWZ tj.: wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialne będą za wykonanie robót i kierowanie robotami budowalnymi wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kopią posiadanych uprawnień zawodowych i dowodami na potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;2) Kosztorysy ofertowe;3) Dokumenty na potwierdzenie doświadczenia osoby w zakresie kryterium „Doświadczenie osoby w kierowaniu robotami (D)” – o ile dotyczy;4) Oświadczenia wymagane w SWZ;5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę;6) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu);7) informację na temat Podwykonawców;8) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy Pzp,3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum;b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia;c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia);d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”);g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania pełnego okresu ubezpieczeniowego;h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie realizacji zamówienia.3. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującymjako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważnionydo wykonania tej czynności.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Katalog zmian umowy przewidywanych przez Zamawiającego zawiera Projektowane Postanowienia Umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sgsp.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.