eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zaklików › Przebudowa dróg na terenie Gminy ZaklikówOgłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048972 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zaklików

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zachodnia 15

1.5.2.) Miejscowość: Zaklików

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-470

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zaklikow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6a22b1e-af1c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000731/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m-ci Józefów. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 150 m i szerokości 3,0 - 4,5 m

1.1.16 Przebudowa drogi w m-ci Antoniówka na dz. nr ewid. 2369 w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 280,0 mb i śr. szer. 3,0 m

1.1.30 Przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu drogowym ul. Anny Nagórskiej, Pl. Sienkiewicza, Sandomierska, Krzywa, Długa

1.1.31 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 95

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zaklikow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną na adres email: zamowienia@zaklikow.pl; 2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl zakładka Korespondencja. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://zaklikow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja” 6) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.7)Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.8)Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d) Włączona obsługa JavaScript; e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.9) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.10) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaklików ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, tel. 15 8738476, email: sekretariat@zaklikow.pl, reprezentowana przez Burmistrza Dariusza Toczyskiego. 2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Zaklików oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Nazwa Jednostki prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl 3) Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. wyłonienia wykonawcy, realizacji umowy, ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.5) Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty zainteresowane, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą również podmioty, z którymi współpracuje Administrator.7) Będziemy przetwarzać następujące Pani/ Pana dane osobowe: imię i nazwisko, pełnioną funkcję, stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Pani/ Pan reprezentuje, numer telefonu, adres email. Mogą wystąpić przypadki w których Administrator będzie przetwarzał dane: numer uprawnień zawodowych, dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowego, opinie związane z realizacją umowy.Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje umowę w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO*, b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO**, c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***. d) prawo do usunięcia danych w prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 17 RODO), e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (art. 21 RODO). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO. Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I: Przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu drogowym ul. Anny Nagórskiej, Pl. Sienkiewicza, Sandomierska, Krzywa, Długa w celu doprowadzenia ich stanu technicznego do zgodności z warunkami technicznymi określonymi dla dróg publicznych – gminnych i po realizacji inwestycji zaliczenie ciągu drogowego do dróg gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i obejmuje :1.1. Przebudowę drogi wewnętrznej w m-ci Zaklików – ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie w zakresie : a) wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych w tym m.in.: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych- rozbiórka nawierzchni jezdni kolejowe podkłady betonowe/płyty drogowe b) geometryczną i konstrukcyjną budowę jezdni wraz z podbudową o parametrach odpowiadających aktualnym przepisom dla dróg publicznych w tym mi.in:- podbudowa jezdni z kruszywa drogowego wraz z warstwą odsączającą z piasku- nawierzchnie i elementy ulic : ściek z prefabrykowanych elementów betonowych, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe, nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej c) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych robót wykończeniowych w tym m.in.: - ustawienie słupków z rur stalowych wraz z przymocowaniem znaków i tabliczek, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych, studni kanalizacji sanitarnej, plantowanie skarp1.2. Przebudowę drogi wewnętrznej w m-ci Zaklików – Pl. Sienkiewicza w zakresie : a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych w tym m.in.: ,- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych- wykonanie frezowania korekcyjnego - rozbiórka nawierzchni i podbudowy : jezdnie bitumicznej wraz z miejscami postojowymi z kostki brukowej- rozbiórka krawężników betonowych i istniejących wpustów ulicznych b) wykonanie elementów odwodnienia drogi w tym m.in.: - wykonanie odcinkowo ścieku z kostki brukowej oraz opasek zieleni w rejonie istniejących drzew, kanały z rur strukturalnych, wpusty uliczne fi 500, regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych, studni kanalizacji deszczowej- odwodnienie drogi na odcinku ok. 50 mb w rejonie DW 855: kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160, rura drenarska, studzienki betonowe( rewizyjne, kanalizacyjne), separator substancji ropopochodnych. c) wykonanie poszerzeń, nowej nawierzchni miejsc postojowych wraz z podbudową w tym m.in.:- podbudowa jezdni z kruszywa drogowego wraz z warstwą odsączającą z piasku- nawierzchnie i elementy ulic : nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe, obrzeża betonowe palisadowe ( w rejonie drzew) nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych robót wykończeniowych w tym m.in.: - ustawienie słupków z rur stalowych wraz z przymocowaniem znaków i tabliczek, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, plantowanie skarp ( pasma przyległe do parkingu), uzupełnienie grysem powierzchni w rejonie drzew. 1.3. Przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu drogowym ulic Długiej, Sandomierskiej i Krzywej w Zaklikowie w zakresie: a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych w tym m.in.: ,- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych- wykonanie frezowania korekcyjnego - rozbiórka nawierzchni i podbudowy : podbudowy z płyt drogowych i kruszyw, betonowych elementów chodników dla pieszych - rozbiórka krawężników betonowych i istniejących wpustów ulicznych b) wykonanie elementów odwodnienia drogi studni i wpustów ulicznych oraz kolektora z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1004R w tym m.in.: - regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych, studni kanalizacji deszczowe, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych- wykonanie odcinkowo ścieku z kostki brukowej oraz opasek zieleni w rejonie istniejących drzew, kanały z rur strukturalnych, wpusty uliczne fi 500 typ ciężki, studnie rewizyjne betonowe w jezdni śr. 800 c) geometryczną i konstrukcyjną budowę jezdni wraz z podbudową o parametrach odpowiadających aktualnym przepisom dla dróg publicznych w tym mi.in:- podbudowy jezdni z kruszywa drogowego wraz z warstwą odcinającą z piasku- nawierzchnie i elementy ulic : nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe, obrzeża betonowe palisadowe ( w rejonie drzew) nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych robót wykończeniowych w tym m.in.: - ustawienie słupków z rur stalowych wraz z przymocowaniem znaków i tabliczek, oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, plantowanie skarp ( pasma przyległe do parkingu), uzupełnienie grysem powierzchni w rejonie drzew.Szczegółowy zakres robót dla każdej części przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach odpowiednio nr 7a (część I) i 7b (część II) do SWZ dokumentacja techniczno-projektowa oraz 10a (część I) i 10b (część II) do SWZ przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna sumaryczna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, tj. cena, okres gwarancji i rękojmi oraz doświadczenie zawodowego kierownika budowy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zrównanie okresu gwarancji z okresem rękojmi

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 24,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna sumaryczna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, tj. cena, okres gwarancji i rękojmi oraz doświadczenie zawodowego kierownika budowy)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach Józefów, Dąbrowa, Antoniówka obejmująca następujące zadania:1.1 Przebudowa ( modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Józefów w zakresie : a) Roboty przygotowawcze, pomiarowe - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie granic oraz drogi w terenie b) Podbudowy - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego c) Nawierzchnie - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, d) roboty wykończeniowe i inne - wykonanie poboczy z mieszanki niesortowanej 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków1.2 Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 95 w zakresie:a) Roboty przygotowawcze, pomiarowe - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie granic oraz drogi w terenieb) Podbudowy- koryto wykonane na całej szerokości jezdni - wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego c) Nawierzchnie - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, d) roboty wykończeniowe i inne- wykonanie oznakowania pionowego - wykonanie poboczy z mieszanki niesortowanej 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków1.3. Przebudowa drogi w miejscowości Antoniówka na dz. nr ewid. 2369 w zakresie:a) Roboty przygotowawcze, pomiarowe - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie granic oraz drogi w terenieb) Podbudowy - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego c) Nawierzchnie - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, d) roboty wykończeniowe i inne - wykonanie poboczy z mieszanki niesortowanej 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków.Szczegółowy zakres robót dla każdej części przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach odpowiednio nr 7a (część I) i 7b (część II) do SWZ dokumentacja techniczno-projektowa oraz 10a (część I) i 10b (część II) do SWZ przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna sumaryczna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, tj. cena, okres gwarancji i rękojmi oraz doświadczenie zawodowego kierownika robót)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zrównanie okresu gwarancji z okresem rękojmi

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 24,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna sumaryczna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, tj. cena, okres gwarancji i rękojmi oraz doświadczenie zawodowego kierownika robót)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a) dla części I : - jedno (lub kilka) zadanie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi obejmującej zakresem: wykonanie nawierzchni drogi z masy mineralno – asfaltowej - jedno (lub kilka) zadanie polegające na wykonaniu chodnika, parkingu lub placu manewrowego z kostki brukowej betonowej o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, przy czym dopuszcza się, aby Wykonawca wykonał wskazane powyżej zadania w ramach jednego zlecenia.b) dla części II: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto. 2) dysponował następującymi osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, skierowanymi do realizacji zamówienia:a) dla części I: - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) legitymującym się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym (3 lata od daty otrzymania uprawnień o wymaganej specjalności) posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej. Stosowną informację, zawierającą w szczególności nazwy i lokalizacje zadań, przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, a także zakres wykonywanych przez nią czynności w przedmiotowym postępowaniu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami należy zawrzeć w załączniku nr 9 do SWZ wykaz osób.- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) Stosowną informację zawierającą zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami należy zawrzeć w załączniku nr 9 do SWZ wykaz osób.b) dla części II: - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną tożsamą z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia (tj., budowa, przebudowa, remont dróg w zakresie wykonania nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej) – stosowną informację, zawierającą w szczególności nazwy i lokalizacje zadań, przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy, a także zakres wykonywanych przez nie czynności w przedmiotowym postępowaniu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami należy zawrzeć w załączniku nr 9 do SWZ wykaz osób 3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale X SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; Wykaz powinien zawierać: a) dla części I zamówienia : - jedno (lub kilka) zadanie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi- jedno (lub kilka) zadanie polegające na wykonaniu chodnika, parkingu lub placu manewrowego z kostki brukowej betonowej o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, przy czym dopuszcza się, aby Wykonawca wykonał wskazane powyżej zadania w ramach jednego zlecenia.b) dla części II zamówienia : - co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej o wartości minimum 60 000,00 zł brutto. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ; Wykaz powinien zawierać: a) dla części I zamówienia: - Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej legitymującego się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej- Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).b) dla części II: - Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną tożsamą z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dla części I zamówienia „Przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu drogowym ul. Anny Nagórskiej, Pl. Sienkiewicza, Sandomierska, Krzywa, Długa” : 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).1.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zaklikowie w banku BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006 z dopiskiem „Wadium – postępowanie IN.271.5.2021 Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików - część I".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.1.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Zaklików ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików. 7) określać, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd siedziby Zamawiającego.8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);1.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.1.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.Dla części II zamówienia: „Przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach Józefów, Dąbrowa, Antoniówka”:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części II przedmiotu zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie postanowień rozdziału VIII ust. 4, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 8 do SWZ.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6a ( część I) i 6b (część II) do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Finansowanie zamówienia: Część I : Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju DrógCzęść II: Zadanie realizowane ze środków własnych Inwestora. 2. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy p.z.p.: Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.3. Opis części zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – opis poszczególnych części zamówienia określony został w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 oraz odpowiednio załącznikach nr 7 a i 10 a (część I) i nr 7b i 10b (część II) 4. Ofertę można złożyć na jedną lub obie części stanowiące przedmiot zamówienia.5. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy p.z.p.:a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, dalej kp.). b) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 kp. c) Uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań: • każdorazowo na żądanie Zamawiającego, d) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6a i 6b do SWZ. 7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p.: Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie. 8. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy p.z.p: Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie. 9. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym ewentualnej wizji lokalnej, ponosi Wykonawca.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.