eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa środków do dezynfekcji. Dostawa środków toaletowych i higienicznychOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048936 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków do dezynfekcji. Dostawa środków toaletowych i higienicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 36-55-296, 36-55-352

1.5.8.) Numer faksu: (52) 36-55-752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków do dezynfekcji. Dostawa środków toaletowych i higienicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48e20cf1-af15-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037385/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa preparatów i środków dezynfekcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.biziel.umk.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególnościskładanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przyużyciuplatformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. wsprawiesposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentówelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówieniapublicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymaganiasprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieciInternet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAConastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowszawersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowszewersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalniewersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lubinnyobsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się zapomocąprotokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowidatę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zzegaremGłównego Urzędu Miar.2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego zapośrednictwemdedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MBnatomiast przykomunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.3. Wykonawca, przystępując doniniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:- akceptuje warunki korzystaniazplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiemwzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel:52/36 55 799, e-mail: kancelaria@biziel.pl, strona internetowa: www.biziel.umk.pl, inspektoremochronydanych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75jest Pani Joanna Maciejewska, e-mail: inspektor.od@biziel.pl, tel: 52 / 36 55 136, Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniemo udzielenie zamówienia publicznego. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawyPrawo zamówień publicznych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisamiustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawyPrawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówieniapublicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówieńpublicznych w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,− na podstawieart. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ,− na podstawie art.18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ,− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych,− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO,− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZZ/15/D/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 1. Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 2. Preparaty do dezynfekcji pomieszczeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 3. Preparaty do dezynfekcji pomieszczeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 4. Preparaty do dezynfekcji skóry

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa.

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 5. Preparat do dezynfekcji basenów sanitarnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 6. Wkłady kompatybilne do dozowników Tork

4.2.6.) Główny kod CPV: 33711900-6 - Mydło

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia.

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione w sposób określony w Sekcji IX pkt. 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżelizamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ilewykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.2. Oświadczenia wykonawcy, wzakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innymwykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tejsamej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -zgodnie z wzorem w załączniku nr 5 do SWZ.3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lubsytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środkidowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tychpodmiotów, o których mowa w pkt. 1 powyżej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 z późn. zm. ), tzn: deklarację zgodności i/lub certyfikat zgodności. ( Zamawiający będzie miał prawo w trakcie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatu zgodności ) – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ – dotyczy środków dezynfekcyjnych - wyrobów medycznych. 2. Aktualne raporty końcowe z badań wyrobów medycznych wydane przez jednostkę notyfikowaną – dotyczy środków dezynfekcyjnych 3. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i/lub pozwolenie tymczasowe i/lub decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1926 ze zm.) - ( Zamawiający będzie miał prawo w trakcie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do przedłożenia aktualnego dokumentu ) – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ - dotyczy środków biobójczych.4. Aktualne raporty końcowe z badań produktów biobójczych wydane przez jednostki notyfikowane – dla środków dezynfekcyjnych – dotyczy środków biobójczych .5. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – dokument - zgłoszenie kosmetyku do bazy CPNP, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych ( Zamawiający będzie miał prawo w trakcie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do przedłożenia aktualnego dokumentu ) – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ – dotyczy grupy 6, poz. 36. Oświadczenie Wykonawcy/Producenta wyrobu o wydajności min. 3000 dawek z opakowania jednostkowego dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy grupy 6 poz. 3 - Wykonawca sporządzi oświadczenie we własnym zakresie.7. Aktualne materiały dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie środków do dezynfekcji ( np. ulotki informacyjne, karty katalogowe opisy, prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty potwierdzające wszystkie wymagane parametry - dotyczy grup i pozycji w ramach grupy: 1,2,3,4,58. Aktualne materiały dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia ( ulotki informacyjne i/lub karty technologiczne produktu, opisy, prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty potwierdzające wszystkie wymagane parametry – dotyczy grupy 6.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 z późn. zm. ), tzn: deklarację zgodności i/lub certyfikat zgodności. ( Zamawiający będzie miał prawo w trakcie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatu zgodności ) – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ – dotyczy środków dezynfekcyjnych - wyrobów medycznych. 2. Aktualne raporty końcowe z badań wyrobów medycznych wydane przez jednostkę notyfikowaną – dotyczy środków dezynfekcyjnych 3. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i/lub pozwolenie tymczasowe i/lub decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1926 ze zm.) - ( Zamawiający będzie miał prawo w trakcie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do przedłożenia aktualnego dokumentu ) – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ - dotyczy środków biobójczych.4. Aktualne raporty końcowe z badań produktów biobójczych wydane przez jednostki notyfikowane – dla środków dezynfekcyjnych – dotyczy środków biobójczych .5. Oświadczenie Wykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – dokument - zgłoszenie kosmetyku do bazy CPNP, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych ( Zamawiający będzie miał prawo w trakcie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do przedłożenia aktualnego dokumentu ) – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ – dotyczy grupy 6, poz. 36. Oświadczenie Wykonawcy/Producenta wyrobu o wydajności min. 3000 dawek z opakowania jednostkowego dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy grupy 6 poz. 3 - Wykonawca sporządzi oświadczenie we własnym zakresie.7. Aktualne materiały dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie środków do dezynfekcji ( np. ulotki informacyjne, karty katalogowe opisy, prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty potwierdzające wszystkie wymagane parametry - dotyczy grup i pozycji w ramach grupy: 1,2,3,4,58. Aktualne materiały dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia ( ulotki informacyjne i/lub karty technologiczne produktu, opisy, prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty potwierdzające wszystkie wymagane parametry – dotyczy grupy 6.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków – zgodnie z wzorem w załączniku nr 4 do SWZWykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu jeżeli zostały postawione, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów. 3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2.W przypadku, o którymmowa w pkt. 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Dokument pełnomocnictwa musi byćzałączony dooferty i zawierać wskazanie: - ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, -także wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie. 4.W przypadku wspólnegoubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji V. pkt.5.11.) 1 oraz dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji V pkt.. 5.6.) 1, 2, 3 składakażdy z wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie. 5.Zamawiający może żądaćprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi byćpodpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowawinna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia. 6. W formularzu oferty należy wpisaćdane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 455 ustawy pzp, na zasadach określonych w tej ustawie.2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie, w tym w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu/wyrobu będącego przedmiotem niniejszej umowy; Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zaistnienia ww. okoliczności3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy,4) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.5) możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy. 6) w przypadku pojawienia się w ofercie handlowej Wykonawcy odpowiednika, któregokolwiek, kilku lub wszystkich produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy o parametrach nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia, o cenie niższej niż cena produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastąpienia produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy na produkt/wyrób o cenie niższej.7) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (dotyczy grupy 1,2,3,4,5) / Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku przedłużenia okresu trwania umowy z godnie z ust.1 pkt 4 (dotyczy grupy 6)* :a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowychjeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami idokumentami, należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej SzpitalaUniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonegopostępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 3 pkt.3.1. zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w SWZSposób oceniania ofert:A) Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:C = ( Cn / Cb ) x 60Gdzie: Cn – oferta z najniższą ceną brutto.Cb - cena brutto badanej oferty. B) Kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T – obliczony będzie według wzoru:T = ( To / Tmax ) x 30Gdzie: To – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę. Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium. Ilość punktów przyznawanych w ramach To:1) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 5 dni roboczych – 0 pkt.2) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 3 – 4 dni robocze – 40 pkt.3) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 1 – 2 dni robocze – 100 pkt.W ramach w/w kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt = 30%.Uwaga:Zaoferowanie terminu realizacji bieżącego zamówienia przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkachC ) Kryterium: Reklamacja jakościowa – wskaźnik R – obliczony będzie według wzoru: R = ( Rb / Rmax ) x 10 Gdzie: Rb – Załatwienie reklamacji jakościowej badanej oferty.Rmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium Ilość punktów przyznawanych w ramach Rb:1) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie do 7 dni, w dni robocze – 0 pkt.2) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie od 5 do 6 dni, w dni robocze – 20 pkt3) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie od 3 do 4 dni, w dni robocze – 60 pkt.4) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie do 2 dni, w dni robocze – 100 pkt.W ramach kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt = 10%.Uwaga:Zaoferowanie terminu załatwienia reklamacji jakościowej przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkachD) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:O = C + T + RGdzie:O - ocena oferty.C - cena.T - termin realizacji bieżącego zamówienia.R - reklamacja jakościowa.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.