eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bulkowo › Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BULKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bulkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-454

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 265 20 13

1.5.8.) Numer faksu: 24 265 23 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bulkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.bulkowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0682822b-6980-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028154/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa budynku garażowo - socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449006/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRA.ZKR.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1841568,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Ogólny zakres prac w ramach zamówienia obejmuje budowę:
1) budowę budynku garażowo-socjalnego,
2) doziemnej instalacji zbiornikowej na gaz płynny,
3) instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót będących po stronie Podmiotu Przyłączanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA numer P/22/076053 z dnia 21.10.2022 r.,
4) instalacji wodociągowej,
5) doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe,
6) wykonanie utwardzenia terenu przeznaczonego na ciągi piesze, pieszo jezdne, miejsca postojowe oraz miejsce na pojemniki na śmieci,
7) wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia oraz innych robót budowlanych warunkujących pełne i prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapakowanie, załadowanie, transport, wszelkie opłaty, w tym celne i graniczne, odbiór, rozładowanie, magazynowanie i ochronę wszystkich dóbr i innych rzeczy potrzebnych do realizacji robót oraz przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: „Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą”, do Zamawiającego, w terminie wpłynęło 7 ofert.
Oferty nr 1, nr 3, nr 5 i nr 7 zostały odrzucone.
Ceny zawarte w ofertach nr 2, nr 4 i nr 6 złożone odpowiednio przez firmy: BIOŚ
Sp. z o.o. ul. Lokalna 31 09-410 Płock (2 919 310,24 zł), PAPBUD Sp. z o.o. Piaski
ul. Lipowa 9D, 09-200 Sierpc (2 572 912,56 zł), MIRMEX Mirosław Klimkowski
ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki (2 558 400,00 zł) przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2 154 790,30 zł). Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2558400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2919310,24 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.