eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznychOgłoszenie z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047925 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272215818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Akademicki 17

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 395 60 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.acstom.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-029589db-a5ff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00030228/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal dzp@acstom.bytom.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń raz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i składania ofert dodatkowych).1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem postępowania.2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (dzp@acstom.bytom.pl).3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email: dzp@acstom.bytom.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie"RODO", informujemy, co następuje. 1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie CentrumStomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możePan/Pani się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie naadres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17,41-902 Bytom.3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawowniesienia skargi do organu nadzorczego.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celachzwiązanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacją konkursu napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego naadministratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, atakże na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychmogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodniez ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, b) organy władzy publicznej orazpodmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, wzakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, c) inne podmioty,które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora, 6. Pani/Pana daneosobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekraczacztery lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. 7. Pani/Pana daneosobowe zawarte w dokumentacji konkursu przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia ustaniawyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Zamawiający, na wniosek uczestnikówkonkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca złożone przez nich pracekonkursowe. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacjimiędzynarodowych,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposóbzautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeżeli w ramach umowy Wykonawca przekazuje daneosobowe swoich pracowników lub współpracowników, niniejsza informacja ma zastosowanie także donich i powinna zostać im przez Wykonawcę udostępniona.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ACS/02/2021/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane - 1210 op.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe - 1560 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne winylowe pudrowane - 30 op.Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe - 650 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe - 2500 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice chirurgiczne, sterylne z naturalnego latexu, bezpudrowe - 1450 parRękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego latexu, lekko pudrowane - 6650 par

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1 Cena 60 %; 2 Jakość 20 %; 3 Termin dostawy 20 %;

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zgodnie z art. 58 ust 2 5.1. ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia dokumenty tego podmiotu.3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokument ten winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę składającego ofertę, podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 13 ust 4 rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.a. Dokumenty o których mowa w pkt 4 powyżej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.b. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ww. pkt–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty/dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.2. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, sporządza się w języku polskim, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów o których mowa w § 13 ust 1 ww. Rozporządzenia pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez płatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.3. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:1) Próbki oferowanych wyrobów (bezzwrotnie) w ilościach określonych w Załączniku nr 6 SWZ służące do oceny jakości.2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane wyroby wymagań w zakresie w jakim jest to niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia np. katalogu lub jego części, folder lub ulotka informacyjna z opisem technicznym danego wyrobu.3) Dokumenty potwierdzające, że oferowane w postępowaniu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia.Zamawiający nie wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty –wg wzoru Załącznika nr 1 do SWZ,2) Wypełniony Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie składanego Pakietu – wg wzoru Załącznika nr 2 do SWZ,3) Pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa - (jeżeli dotyczy),4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy) - wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich oferta: a. musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub kopi poświadczonej notarialnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,c. wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ww. pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty wyłącznie na niżej wymienionych warunkach: -w stosunku do wartości Umowy w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki –bez zmiany wartości netto wynagr wynikającego z Umowy, jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Nowa stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosek każdej ze Stron -w zakresie zmiany terminu wykonania Przed Umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w wykonaniu przedm umowy w terminie wskazanym w Umowie – wyłącznie o okres trwania przeszkody, -zmiany numeru katalogowego producenta Wyrobów medycznych; -w razie przejściowego udokumentowanego braku możliwości dostawy Wyrobu medycznego o nazwie handlowej wskazanej w ofercie Wyk, Zamawiający dopuszcza dostawę produktu równoważnego odpowiadającego wymogom określonym przez Zam w opisie przedmiotu zamówienia. Każdorazowa dostawa równoważnego Wyrobu medycznego we wskazanych okolicznościach wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zam i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Produkt równoważny zostanie Zam dostarczony po cenie jednostkowej nie wyższej aniżeli cena produktu zawartego w ofercie Wykonawcy; -stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych Wyrobów medycznych na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości Wyrobów medycznych obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze lub załączonym dokumencie Wykonawcy, poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury, -tymczasowego dostarczania Wyrobów medycznych w opakowaniach o innej ilości sztuk niż określona w ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku Wyrobu medycznego w opakowaniach o zaoferowanej wielkości, a cena jednostkowych sztuk Wyrobów Medycznych będzie nie wyższa niż określona w umowie, a ilość zgodna z zamówieniem; -zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji pod warunkiem, że Wyroby medyczne innego producenta w pełni spełniają wymogi wynikające ze SWZ, a ich cena będzie nie wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wyk zobowiązany jest przekazać Zam dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji Wyrobów medycznych oraz dostarczyć Zam nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane w zamian Wyroby medyczne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, -wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; -zmiany limitów ilościowych poszczególnych pozycji Wyrobów medycznych w danej części w stosunku do ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości pierwotnej umowy;2. W przypadku, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych wydanych w związku z trwającym stanem epidemii zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę cen przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić wniosek w zakresie wpływu okoliczności związanych z epidemią na wzrost cen oraz udokumentować go dokumentami źródłowymi zgodnie z żądanie Zamawiającego...

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium ceny oraz kryterium jakości
2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.