eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › "Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - sektory I, II, III, IV"Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94532ea4-97fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041149/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy - na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,115345,4721cdd3c0404eb14532149ec542e770.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,115345,4721cdd3c0404eb14532149ec542e770.html (zwanej dalej: platformą lub portalem) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Platforma umożliwia komunikację wykonawcy z zamawiającym, w tym złożenie oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) pozostałem wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLhttp Request –ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję, ze szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych został opisany w SWZ§XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczenia związane z ilością znaków w polu, Zamawiający informuję , że obowiązek informacyjny został opisany w SWZ w §XXXV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczenia związane z ilością znaków w polu, Zamawiający informuję , że ograniczenia stosowania został opisany w SWZ w §XXXV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 – sektor I – Centrum obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie:
a) koszenia terenów zieleni oraz grabienia liści,
b) odchwaszczania trawników,
c) pielęgnacji krzewów i żywopłotów,
d) usuwania odrostów korzeniowych z drzew,
e) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych,
f) bieżącej pielęgnacji bylin, różanek, pnączy,
g) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych,
h) utrzymania porządku na placach zabaw,
i) wymiany piasku w piaskownicach,
j) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem,
k) utrzymania elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice, fontanny, pergole, trejaże),
l) oczyszczania z zanieczyszczeń brzegów jeziora Mały Jeziorak,
m) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załączniki nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 1 - sektor I - Centrum
n) obszar objęty zamówieniem przedstawiono w załączniku nr 2 do wzoru/projektu dla części 1 - sektor I – Centrum

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych nasadzeń

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 – sektor II – Północ obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie:
a) koszenia terenów zieleni oraz grabienia liści,
b) pielęgnacji krzewów i żywopłotów,
c) usuwania odrostów korzeniowych z drzew,
d) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych,
e) bieżącej pielęgnacji bylin, różanek,
f) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych,
g) założenie łąki kwietnej,
h) oczyszczania terenów zieleni z zanieczyszczeń,
i) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki,
j) utrzymania porządku na placach zabaw,
k) wymiany piasku w piaskownicach,
l) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem,
m) oczyszczania z zanieczyszczeń brzegów oczka wodnego przy ul. Ostródzkiej
n) oczyszczanie tzw. „Młynówki”,
o) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 2 - sektor II – Północ,
p) obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 3 do wzoru/projektu umowy dla części 2 - sektor II – Północ,
q) wykaz terenów zieleni do utrzymania zawiera załącznik nr 3 do wzoru/projektu umowy dla części 2 – sektor II – Północ.
r) wykaz ciągów do utrzymania zawiera załącznik nr 4 do wzoru/projektu umowy dla części 2 – sektor II – Północ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych nasadzeń

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3 – sektor III – Południe obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie:
a) koszenia terenów zieleni oraz grabienia liści,
b) pielęgnacji krzewów i żywopłotów,
c) usuwania odrostów korzeniowych z drzew,
d) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych,
e) bieżącej pielęgnacji bylin, różanek,
f) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych,
g) oczyszczania terenów zieleni z zanieczyszczeń,
h) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki,
i) utrzymania porządku na placach zabaw,
j) wymiany piasku w piaskownicach,
k) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem,
l) oczyszczenia z zanieczyszczeń brzegów oczka wodnego przy ul. Gdańskiej,
m) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe,
n) obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załącznikach nr 2a, 2b i 3 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe,
o) wykaz terenów zieleni do utrzymania zawiera załącznik nr 3 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe
p) wykaz ciągów do utrzymania zawiera załącznik nr 4 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych nasadzeń

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część 4 - sektor IV – Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego obejmuje:
a) Pielęgnację grobów (ze szczególnym uwzględnieniem grobów wojennych z I i II wojny światowej),
b) Utrzymanie i konserwację zieleni:
 pielęgnację krzewów i żywopłotów,
 pielęgnację trawników
 usuwanie chwastów
 grabienie liści
 nasadzenia i pielęgnację roślin sezonowych
c) utrzymanie w stałej czystości i porządku terenu cmentarza oraz chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości w sposób określony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z późn. zm.)
d) Nasadzenia i pielęgnację roślin jednorocznych,
e) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 4 – sektor IV - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego,
f) obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załączniku nr 2 do wzoru/projektu umowy dla części 4 - sektor IV - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych nasadzeń

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.2) kadra techniczna dotyczy wszystkich części: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) kierownik prac – osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia. Minimalne wymagania:
– kierownik prac zobowiązany jest być dostępny przez cały czas trwania usługi w miejscu realizacji zamówienia,
– min. 2 lata doświadczenia w wykonywaniu usług z zakresu zakładania, utrzymania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.
W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jedną część zamawiający informuje, że potencjałem kadrowym należy wykazać się tylko raz tj. wykonawca składa jeden wykaz osób. Powyższe oznacza, iż w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca może wskazać jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika prac.
b) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §X ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §X ust. 4 pkt 2 lit. a SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).
c) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
d) Zamawiający wskazuje, że wymagać będzie, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób (załącznik nr 3 do SWZ) na spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, brały fizyczny udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia przez okres realizacji umowy.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek,
2.3.1) potencjał techniczny: potencjał techniczny: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
a) dla części 1:
- Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt.
- Zestaw do podlewania np. beczkowóz samojezdny lub wleczony doczepiany do ciągnika lub samochód ze zbiornikiem do wody - 1 szt.
- Kosiarka do trawy - 5 szt.
- Wykaszarka - 2 szt.
- Nożyce do żywopłotów spalinowe - 2 szt.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają ww. warunek.
b) dla części 2:
- Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt.
- Zestaw do podlewania np. beczkowóz samojezdny lub wleczony doczepiany do ciągnika lub samochód ze zbiornikiem do wody - 1 szt.
- Kosiarka do trawy - 5 szt.
- Wykaszarka - 2 szt.
- Nożyce do żywopłotów spalinowe - 2 szt.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają ww. warunek.
c) dla części 3:
- Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt.
- Zestaw do podlewania np. beczkowóz samojezdny lub wleczony doczepiany do ciągnika lub samochód ze zbiornikiem do wody - 1 szt.
- Kosiarka do trawy - 5 szt.
- Kosiarka rotacyjna lub bijakowa - 1 szt.
- Wykaszarka - 2 szt.
- Nożyce do żywopłotów spalinowe - 2 szt.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają ww. warunek.
d) dla części 4:
- Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt.
- Kosiarka do trawy - 1 szt.
- Wykaszarka - 1 szt.
- Nożyce do żywopłotów spalinowe - 1 szt.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają ww. warunek

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §X ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §X ust. 4 pkt.2) lit. B) SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z załącznikiem nr 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d do SWZ . Wykonawca składający ofertę na wszystkie części zamówienia lub więcej niż jedną część zamówienia musi dysponować sprzętem wynikającym z sumy sprzętu dla poszczególnych części zamówienia, których dotyczy złożona oferta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem .
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w ust.6 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 3 do SWZ;
b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 4a i/lub i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Ofertę składa się oddzielnie dla każdej z części zamówienia na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 6, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy .
4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności :
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2B do SWZ,
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania :
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
7) przedmiotowe środki dowodowe:
a) nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację części 1,
2) 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) na realizację części 2,
3) 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację części 3,
4) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na realizację części 4.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w § VII ust. 1 SWZ
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium ;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .Gmina Miejska Iława.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuję, że ze względu na ograniczona ilość znaków, rodzaj i zakres zamian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowy opisami w załączniku 6a-6d SWZ projekt/wzór umowy-

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umilawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.