eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąbrzeźno › Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno, utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego oraz utrzymanie boisk wielofunkcyjnychOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046448 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno, utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego oraz utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Wąbrzeźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 18

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 688 45 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wabrzezno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wabrzezno.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno, utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego oraz utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1a64f3e-acd2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000175/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno, utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego oraz utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. Wykonawca, przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie za-mieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uzna-je go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie plików: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf6. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 1) .zip (ZIP file format)2) .7Z (7-ZIP file format).7. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES.10. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.11. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Rozdziale 43 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Rozdziale 43 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno, utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego oraz utrzymanie boisk wielofunkcyjnych”.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:1) Całoroczne, bieżące utrzymanie czystości ścieżek pieszo - rowerowych, schodów prowadzących na ścieżki pieszo-rowerowe, terenu Góry Zamkowej wraz z ruinami zamku - terenami najbliższego otoczenia oraz terenu boisk wielofunkcyjnych a także terenów przeznaczonych do pielenia;2) Całoroczne, bieżące, całoroczne utrzymanie czystości plaży oraz całego terenu Podzamcza, administrowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury (plaża, korona, amfiteatr, teren wokół amfiteatru) a) oczyszczanie piasku (winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 800) - na głębokość konieczną do wyeliminowania zanieczyszczeń - najmniej 15 cm,b) sprzątanie dyżurne - ścieżki z deski kompozytowej biegnącej przez plażę od godziny 8:00-10:00, c) sprzątanie dyżurne od godz. 1000 do godz. 1800 w zakresie zbierania na bieżąco śmieci i zanieczyszczeń pozostawionych na plaży oraz w wodzie przez jej użytkowników, d) wyrównywanie terenu plaży celem likwidacji zagłębień i pagórków, e) opróżniania koszy całorocznych oraz wystawianie na terenie plaży dodatkowych koszy/worków o poj. min. 50l. Opróżnianie koszy całorocznych oraz koszy sezonowych 2 x dziennie w sezonie letnim,f) sprzątanie zanieczyszczeń z wody- obejmuje usunięcie z wody nieczystości stałych przy użyciu odpowiedniego sprzętu, np. czerpaków, grabi, (winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 800 ),g) sprzątanie pomostu,h) sprzątanie dyżurne przy zorganizowanym punkcie gastronomicznym - codziennie przed uruchomieniem punktu do godz. 8:00. 3) utrzymanie czystości mostu;4) utrzymanie terenu boisk wielofunkcyjnych;a) utrzymanie terenu w czystości do godz. 9:00. W miesiącach maj-sierpień sprzątanie dyżurne 2 razy w ciągu dnia (ok. godz. 12:00 i godz. 19:00) po sezonie sprzątanie 1 x w ciągu dnia, b) mycie ławek, altan,c) opróżnianie koszy,d) bieżąca kontrola urządzeń zabawowych zainstalowanych na boisku, altan, ławek, koszy,e) w razie potrzeby zabezpieczenie uszkodzonego sprzętu oraz zgłaszanie zaistniałego faktu do Straży Miejskiej, f) koszenie trawy,g) grabienie liści,h) zamiatanie ciągów spacerowych,i) odśnieżanie ciągów spacerowych,j) bieżąca dezynfekcja urządzeń;5) bieżące utrzymanie czystości Pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego, Pomnika Żołnierzy Armii Sowieckiej z II wojny światowej, 8 mogił ofiar terroru hitlerowskiego oraz pomników śp. Gabrieli Gogolewskiej i Anatola Terleckiego;6) koszenie trawy. Maksymalna wysokość trawy do 10cm. Koszenie trawy przy linii brzegowej od krawędzi ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku linii brzegowej na 1,5-2,0m załamać koszenie, żeby było płynne przejście i nie widoczny tzw. grzbiet roślinności rosnącej na ścieżce dla spacerujących. Ponadto jeżeli jest widoczny mały fragment, który wymaga dokoszenia to należy wykonać tę czynność. Natomiast przeciwna strona do linii brzegowej - od ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku zabudowań - na minimum 1,5m - jeżeli jest widoczny mały fragment dokoszenia to należy to uczynić, np. do granicy posesji;7) grabienie liści, usuwanie chwastów, obcinanie odrostów drzew, krzewów;8) jesienny wywóz zgrabionych odpadów ulegających biodegradacji;9) oczyszczanie ścieżek pieszych, ścieżek pieszo-rowerowych, ciągów komunikacyjnych na terenie boisk wielofunkcyjnych, schodów, itp. z chwastów z możliwością zastosowania środków chemicznych raz w miesiącu;10) oczyszczanie z liści, śniegu, lodu i błota nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych oraz schodów jak również usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku zimowego utrzymania (piasku i innych środków używanych przeciwko gołoledzi);11) zwalczanie gołoledzi, przez co rozumie się w szczególności zamarzanie cienkiej warstwy wody, tzw. zamarzanie kropel deszczu, mżawki na powierzchni oziębionego pasa drogowego do temperatury niższej lub nieco wyższej od 0o C;12) zapewnienie dodatkowego sprzątania przed uroczystościami i świętami zgodnie z poleceniem Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego na 7 dni przed planowanymi uroczystościami oraz świętami (max do 7 razy w roku);13) utrzymanie w czystości oraz koszenie trawy wzdłuż parkingu (od terenu przed WC do Spójni w sąsiedztwie boiska MALTA);14) sprzątanie wc przy ul. Podzamcze – 2 x dziennie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:a) Cena - 60 % b) Wydłużony okres gwarancji za wady – 40%1. Cena (C) – znaczenie 60 punktówKryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = (Cn/Co ) x 60% x 100 gdzie:C - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium cena Cn - najniższa zaoferowana cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Co – cena oferty badanejMaksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „cena” wynosi 60 punktów.2. Czas utrzymania czystości po planowanych imprezach (A) – znaczenie 40 punktówWykonawca, który zapewni przy wykonaniu zamówienia:• rozpoczęcie akcji sprzątania do 10 godzin od zakończenia imprezy – 40 pkt,• rozpoczęcie akcji sprzątania do 15 godzin od zakończenia imprezy – 20 pkt,• rozpoczęcie akcji sprzątania powyżej 15 godzin od zakończenia imprezy – 0 pkt.Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „czas utrzymania czystości po planowanych imprezach” wynosi 40 pkt3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów, przyznanych w każdym z ww. kryteriów, obliczonych wg wzoru:S = C + AS - ocena oferty w punktach (suma)C – liczba punktów za kryterium „cena”A – liczba punktów za kryterium „czas utrzymania czystości po planowanych imprezach”Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4 zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas utrzymania czystości po planowanych imprezach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu,b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowejWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada następujące narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:a) na całoroczny okres sprzątania m.in.:• traktorek do trawy z funkcją koszenia,• kosiarka spalinowa,• 2 wykaszarki do trawy,• dmuchawa spalinowa,• opryskiwacz,• grabie, motyki, sekatory itp.b) na sprzątanie w okresie zimowym:• traktorek z funkcją odśnieżania,• łopaty do odśnieżania.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 6 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, oraz określać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,b) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 12. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 226 ust. 1 Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – załącznik nr 7 do SWZ.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109. Ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ .2. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów lub ich odpowiednika w danym kraju.4. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych wykonawców. 5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dot. dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, z którego będzie wynikać zakres umocowania.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem jako reprezentantem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust 1-4.6. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych wykonawców.7. Warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 10. Składając ofertę wspólnie (art. 58 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej wykonawców należy wpisać dane konsorcjum z zaznaczeniem słowa „konsorcjum”, tak aby z treści tego zapisu jednoznacznie wynikało, kto składa ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.2. Projektowane postanowienia umowy, zawierają wszystkie postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego, określone zostaływ Załączniku nr 10 do SWZ.3. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 455 Pzp.5. Warunki zmian umowy zostały opisane przez zamawiającego w § ¬¬¬4 wzoru umowy. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie zamawiającego. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wabrzezno, tj. na stronie prowadzonego postepowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.