eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.Ogłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045842 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.majewski@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d04bf7d-a7ec-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000805/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownice na terenie SP 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.umtorun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl, oraz poczty elektronicznej.2. Zamawiającywyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie formalno-prawnym: PanJanusz Majewski e-mail: j.majewski@um.torun.pl - w zakresie merytorycznym: M.Kaczmarek e mail:m.kaczmarek@um.torun.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy doSystemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanieprzekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwościzalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesurejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod zobrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3. Wymagania techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dlaWykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wformatach: pdf., xls., doc., zip. Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików.5. Za datęprzekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ichwczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.6. Komunikacja między Zamawiającym aWykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formieelektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datęprzekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przezWykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszczarównież możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. 8. Złożenie oferty: Oferta wraz zzałącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygoremnieważności 9. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są wpkt 17.1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratoremPani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b)inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel. 56 611 8802, email:iod@um.torun.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), dalej„ustawa Pzp”;e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy Pzp;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1.Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;- na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- napodstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) nawierzchnia z piasku gr. 30 cm pod urządzeniami zabawowymi,2) przestawienie 2-ch bujaków sprężynowych, dostawa i montaż piaskownicy, 3) 6-cio modułowego parku linowego oraz tablicy informacyjnej. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Piotr Bielecki X-BUD”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymiZamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Podział zamówienia naczęści - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Powody niedokonaniapodziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzieleniazadania na części.3. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofertwariantowych. 4. Katalogi elektroniczne Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postacikatalogów elektronicznych.6. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lubpodwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.Zamawiający wymaga zatrudnienia napodstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacjiprzedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotamibudowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową placu zabaw których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposóbokreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z2019 r. poz. 1040).Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracyzawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.Wymagania dotyczącerównoważności ofert zawiera pkt 7 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamawiający przewiduje udzielenie, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.: wykonania nawierzchnia z piasku gr. 30 cm pod urządzeniami zabawowymi, przestawienie 2-ch bujaków sprężynowych, dostawa i montaż piaskownicy, wykonaniw 6-cio modułowego parku linowego oraz tablicy informacyjnej. ; w lokalizacji wymienionej w pkt 1.. SWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 12.195,10 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust.16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi w miesiącach – 40 % - nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące Zamawiający ustala maksymalny okres rękojmi na 72 miesiące.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiającynie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonejdziałalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku wtym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeliwykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane dowolnego rodzaju ,dotyczące obiektu kubaturowego – (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych ) lub z zakresu zagospodarowania terenu o wartości min 100.000,00zł brutto każda .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1ustawy – załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty -wypełniony załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również: a) pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającejofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę zapośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwaobejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisaniaumowy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególnościwskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawcówubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniemadresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.b) oświadczeniewykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)- Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunekdotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, któreusługi wykonają poszczególni wykonawcy,c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o iledotyczy)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środekdowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasobygwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakresdostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okresudostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego tezasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,d) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składanew toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz zprzekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawyz 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,e) informacje dotyczące wykonawcy(załącznik nr 1 do SWZ - dodatkowy formularz ofertowy) f) Wykaz rozwiązań równoważnych –wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, żeoferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Wtakim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości: 1.o00,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją:25/2021 –Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.Za datę i godzinę wniesienia wadium przyjmuję się datę i godzinę jego wpływu na konto Zamawiającego.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, Ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzieprowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.2. W przypadku podmiotówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. a)SWZ składają odrębnie:każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczeniawykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;3. W przypadkuwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składakażdy z Wykonawców odrębnie.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowyw sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, wktórej m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawartaumowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie :a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności:- klęsk żywiołowych;- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;- niewypałów i niewybuchów;- wykopalisk archeologicznych;- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez Użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron;-(cd sekcja IX)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamowienia.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd-(dotyczy zmian umowy)e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy; f) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą:- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;- wstrzymania robót przez Zamawiającego;- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni; z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty; 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie: - zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, - zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie); 5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego); 6) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmować będzie zmianę umowy w szczególności w zakresie przedmiotu, terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia lub terminu przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy; 7) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w szczególności na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;8) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 10 ust. 8 i § 11 ust. 3, z przyczyn niezależnych od obu Stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego zawierającego nowy termin). 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Strona inicjująca zmianę przedstawi:- projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,- przedmiar i niezbędne rysunki.5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,- uzasadnienie zmiany,- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.