eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Sukcesywne dostarczanie artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w CzęstochowieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045825 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostarczanie artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150123657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sabinowska 62/64

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 34 77 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 34 77 104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cspspcz@cspsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostarczanie artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5722ec0e-acd5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010695/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy nabiału

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającą a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej przetargi@cspsp.pl (komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty wraz zwymaganymi dokumentami, którą Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej). Oferta wraz z załącznikami oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl orazpodpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,że wiadomośćzostała wysłana do Zamawiającej. Zamawiająca dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@cspsp.pl. Zamawiająca będzie przekazywała wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiająca będzie zamieszczała na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymiprzepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w swz pkt. 24

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT.2370.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment Waga J.m. Ilość 1 Jogurt - zboża 200g szt. 600;2 Jogurt owocowy 150g szt. 5000;3 Jogurt naturalny 150g szt. 1000;4 Jogurt naturalny 400g szt. 300;5 Jogurt do picia 250g szt. 2500;6 Margaryna mleczna 250g szt. 1500;7 Masło ekstra (kostka) 200g szt. 20000;8 Masło jednorazowe 10g szt. 3000;9 Mleko 2% l 5000;10 Mleko zagęszczone niesłodzone 200g szt. 1000;11 Mleko UHT 2% 500ml szt. 1000;12 Ser biały twarogowy półtłusty - kostka kg 2000;13 Serek topiony - krążki 25g szt. 7000;14 Serek topiony – plastry 130g szt. 4000;15 Ser typu feta 270g szt. 60;16 Ser mozarella kulki 150g szt. 50;17 Ser mozarella - kulka 125g szt. 60;18 Ser mozarella tarty kg 200;19 Ser Camembert 180g szt. 600;20 Ser Brie 200g szt. 700;21 Ser typu włoskiego 220g szt. 1200;22 Camembert - różne smaki 120g szt. 1200;23 Ser wędzony w plastrach kg 800;24 Ser żółty Edamski-w plastrach kg 1000;25 Ser żółty Gouda -plastrach kg 1200;26 Ser Królewski - plastry kg 500;27 Ser żółty Podlaski kg 800;28 Ser Mazdamer w plastrach kg 600;29 Ser żółty Salami- w plastrach kg 800;30 Serek twarogowy naturalny 150g szt. 1800;31 Serek fromage (różne smaki) 80g szt. 2000;32 Serek homogenizowany (różne smaki) 150g szt. 4000;33 Serek topiony 100g szt. 6000;34 Puszysty serek twarogowy (różne smaki) 150g szt. 1500;35 Puszysty serek twarogowy Mini Mix 20g (różne smaki) 20g szt. 4000;36 Serek twarogowy plastry (różne smaki) 150g szt. 2000;37 Serek kremowy z warzywami 125g szt. 2000;38 Śmietana 18% 1000ml l 800;39 Śmietana 30% 1000ml l 900;40 Śmietanka do kawy (1opak x 10szt.) 100g opak. 600;41 Serek twarogowy ziarnisty (granulowany) 200g szt. 3000;42 Deser mleczny z czekoladą 150g szt. 2000;43 Deser mleczno-ryżowy (ryż na mleku) 200g szt. 2000;44 Serek śmietankowy kanapkowy 125g szt. 2500;45 Ser Gouda z czarnuszką - blok kg 700;46 Jogurt z owsianką owocowy 180g szt. 3000;47 Maślanka owocowa 400g szt. 2500;48 Ser żółty z dziurami - plastry kg 600;49 Ser twarogowy topiony 17g szt. 7000;50 Ser tylżycki – plastry kg 200;51 Serek twarogowy ziarnisty (granulowany) lekki 150g szt. 2000;52 Kefir naturalny 375g szt. 1500.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załączniku.4. Wymienione w powyższej tabeli ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od ilości osób szkolonych oraz w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć.5. Minimalna wartość towarów jaką Zamawiająca zobowiązuje się zakupić w ramach zawartej umowy wynosi 120.000,00 zł brutto.6. Oznaczenie wg CPV: 15500000-3 – Produkty mleczarskie7. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie Zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64.8. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę.9. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r. 10. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku.11. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - Oryginał- Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SWZ.2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Oryginał w postaci elektronicznej lub elektroniczna kopia dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę)3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia)Wadium w kwocie określonej w SWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą określony w dokumencie swz - Oryginał.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 5.000,00zł2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej.2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającej oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.5. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w SWZ.6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.7. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8. Zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:a) upływu terminu związania ofertą;b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia9. Zamawiająca, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;b) którego oferta została odrzucona;c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia10. Wykonawca traci wadium, zgodnie z art. 98 ust. 6 uPzp, gdy:1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, s.c.), oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania cen określonych w umowie. Zmiana cen może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i może nastąpić dwukrotnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana cen jest możliwa jedynie w sytuacji gdy:1. zajdą przesłanki określone w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);2. zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy – dotyczy ceny brutto;3. Zmiana cen może nastąpić również w przypadku jeśli wskaźnik wzrostu cen na „mleko, sery, jaja” za ostatnie 12 miesięcy (miesiąc do miesiąca), ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, przekroczy 103%. Podwyżka nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej połowie wskaźnika wzrostu, wyliczonej w stosunku do dotychczas umówionej ceny.4. Zmiana cen nastąpi w drodze aneksu do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy odrębnym pismem. Zamawiająca zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszejoferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, Zamawiająca przed podpisaniem umowy może żądać dostarczenia uchwały, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowychlub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja),Zamawiająca może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.