eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .Ogłoszenie z dnia 2021-05-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045601 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzentyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3115 511

1.5.8.) Numer faksu: 41 3115 114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bodzentyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f573ca93-acb0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003337/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu komunikacja pomiędzy wykonawcami i zamawiającym oraz składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ezamawiajacy.2) Ogólne zasady korzystania z Platformy: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania informacji, pytania przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.4) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.,- w przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.5) Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.6) Informacje o kodowaniu i czasie odbioruPlik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.7) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 12.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). , w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. (do oferty nalezy załaczyć oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 7 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego satnowi zał. nr 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia1) Przedmiot zamówienia stanowi: 1. Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1, wytworzonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich transport do miejsca zagospodarowania tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUOK w Promniku – prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Promniku, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn.Tabela nr 1 Rodzaj odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Lp. Rodzaje odpadów 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 3. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 4. Szkło, opakowania ze szkła 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 6. Popiół 7. Zmieszane odpady opakowaniowe 8. Odpady ulegające biodegradacji Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości i przyjmowanych do ZUOK w Promniku na koszt Zamawiającego: 1) Opakowania z papieru i tektury - 15 01 01 2) Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02 3) Zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 06 4) Opakowania ze szkła - 15 01 07 5) Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) - 20 03 99 6) Odpady ulegające biodegradacji oraz Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 20 02 01; 20 01 08 7) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne - 20 03 01 8) Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07 2. Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz umożliwienie dzierżawy pojemnika poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą usługi.3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej (na terenie wydzielonym z placu targowego), w niezbędne kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów oraz zapewnienie pracownika do obsługi PSZOK. Prowadzącym PSZOK będzie Zamawiający. W sytuacji, gdy prowadzenie przez Zamawiającego stacjonarnego PSZOK okaże się niemożliwe (Zamawiający jest w trakcie procedury zmiany lokalizacji PSZOK), Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania kategorii odpadów zbieranych na PSZOK bezpośrednio od mieszkańców „u źródła” z częstotliwością raz w tygodniu, ustaloną w danym tygodniu frakcję (maksymalna długość trasy po terenie gminy wynosi do 40 km).Tabela nr 2. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK. Lp. Rodzaje odpadów 1. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 2. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 3. Metale, opakowania z metali 4. Szkło, opakowania ze szkła 5. Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe 6. Zużyte opony 7. Przeterminowane leki, w tym odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 9. Zużyte baterie i akumulatory 10. Budowlane i rozbiórkowe z remontów, w tym ceramika łazienkowa 11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 13. Odzież i tekstylia 14. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony) 1.3.1 Rodzaje odpadów komunalnych gromadzonych na PSZOK, które Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na koszt własny. • Zużyte opony - 16 01 03 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01• Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 03• Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 17 01 07• Tworzywa sztuczne – 17 02 03• Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 17 09 04• Urządzenia zawierające freony – 20 01 23• Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – 20 01 33• Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 20 01 34• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 20 01 36• Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 20 03 99

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia na podobne usługi.– odbiór i transport odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK.– wartość zamówień podobnych nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są: Nazwa kryterium Liczb punktówCena 60 pktPrzeprowadzenie szkolenia z potrzeby i zasad segregowania odpadów 25 pktTermin płatności faktury 15 pkt2. Sposób oceny ofert: Ocena ofert według ww. kryteriów zostanie dokonana na podstawie oświadczeń/deklaracji złożonych przez Wykonawcę w ofercie. a) kryterium „Cena” Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. C = ------------ x 60 % gdzie 1 % - 1 punkt C bad. gdzie: C ilość punktów oferty badanej C min. cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. cena oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium to 60. b) kryterium „Przeprowadzenie szkolenia z potrzeby i zasad segregowania odpadów”Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:• Wykonawca zadeklaruje przeprowadzenie min. 1 h szkolenia dla sołtysów z terenu gminy Bodzentyn w zakresie segregacji odpadów otrzyma 25pkt• Wykonawca odmówi zadeklarowania przeprowadzenie min. 1 h szkolenia dla sołtysów z terenu gminy Bodzentyn w zakresie segregacji odpadów otrzyma 0 pktMaksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium to 25. c) kryterium „termin płatności faktury” Punkty przyznawane w kryterium termin płatności faktury, będą liczone według następujących zasad: Termin płatności faktury: 7 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu 0 pkt 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu 5 pkt 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu 10 pkt 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu 15 pkt Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium to 15. 3. Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeprowadzenie szkolenia z potrzeb i zasad segregowania odpadów

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów.Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia na podstawie którego Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada dokumenty uprawniające go do występowania w obrocie gospodarczym (załącznik nr 2 do SWZ).2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) na podstawie którego zamawiający uzna, że Wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt. III SIWZ:- zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1393 z późn. zm.),- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza MIG Bodzentyn,- posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.). Uwaga! : Na odbiór i zagospodarowanie odpadów, niewymienionych w tabeli nr 1 Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokument (np. umowę) uprawniający do wykonania usługi, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem jej świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę, który będzie posiadał stosowne uprawnienia.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ .4) zdolności technicznej lub zawodowej:W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę polegającą na odbiorze i transporcie lub odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż wykonywał (wykonuje) minimum 1 przedmiotową usługę na obszarze zamieszkałym przez minimum 5.000 mieszkańców o wartości minimum 300 000,00 zł brutto (wartość dotyczy usługi realizowanej w ramach jednej umowy zawartej na okres minimum 12 miesięcy). Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego wykazu usług (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) wraz z dowodami z których będzie wynikało, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana w sposób należyty. W zakresie zdolność technicznej - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postepowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. Dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000, 00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 11.06.2021r.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: Bank Spółdzielczy w Bodzentynie, na rachunek o nr 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Wymagana forma:• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. • Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.Uwaga!: Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dozwolone w granicach dopuszczalnych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, sposobu świadczenia usługi i terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:a) wystąpienia siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy (w szczególności stan epidemii, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie), które istotnie utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannościąWykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie ma na realizację przedmiotu umowy, b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie odbioru odpadów (np. zmiany częstotliwości odbioru odpadów, modyfikacji zakresu selektywnej zbiórki w aktach prawa miejscowego), c) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, 3. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych pisemnych aneksów do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia:- bezpośrednia realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych i ich transport (tj. pracownicy porządkowi dokonujący odbioru i załadunku odpadów). 2. W związku z powyższym Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności, opisane w pkt 6.1. tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z wymogami, zawierające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, ilość zatrudnionych osób wykonujących te czynności, oraz podpisane przez osoby uprawnione. 3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia w zakresie wymienionym w pkt 6.1. jest wykonywany przez osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy tj. kopie umów o pracę w których wykonawca/podwykonawca dokona stosownej anonimizacji danych osobowych w zakresie informacji nie wymaganych przez Zamawiającego. 4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte we Wzorze umowy tj. § 3 pkt 7 oraz § 10 pkt 1 lit a) stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.