eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży turystyczno-gastronomicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat (...)Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży turystyczno-gastronomicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży turystyczno-gastronomicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91645187-7480-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025342/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży turystyczno-gastronomicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów–SPR.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481547

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 132703,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Organizacja i przeprowadzenie kursu baristy.
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje organizację i przeprowadzenie ww. kursu dla 70 osób.
Zamawiający może - zgodnie z art. 441 ustawy Pzp - skorzystać z opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowy zakres realizowany za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Opcja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Opcja przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu do maksymalnie 105 osób.
Przewiduje się utworzenie siedmiu grup uczniów.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) dla każdej grupy, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 38570 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Organizacja i przeprowadzenie kursu sommeliera.
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje organizację i przeprowadzenie ww. kursu dla 30 osób.
Zamawiający może - zgodnie z art. 441 ustawy Pzp - skorzystać z opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowy zakres realizowany za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Opcja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Opcja przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu do maksymalnie 40 osób.
Przewiduje się utworzenie trzech grup uczniów.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) dla każdej grupy, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 18580,93 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Organizacja i przeprowadzenie kursu kuchni molekularnej.
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje organizację i przeprowadzenie ww. kursu dla 10 osób.
Zamawiający może - zgodnie z art. 441 ustawy Pzp - skorzystać z opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowy zakres realizowany za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Opcja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Opcja przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu do maksymalnie 20 osób. Przewiduje się utworzenie jednej grupy uczniów.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut), w tym 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 9403,33 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu.
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje organizację i przeprowadzenie ww. kursu dla 20 osób.
Zamawiający może - zgodnie z art. 441 ustawy Pzp - skorzystać z opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowy zakres realizowany za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Opcja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Opcja przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu do maksymalnie 29 osób. Przewiduje się utworzenie dwóch grup uczniów.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) dla każdej grupy, w tym 2 godziny zajęć teoretycznych oraz 28 godzin zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 11316,48 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Organizacja i przeprowadzenie kursu tworzenia stron www wraz z egzaminem ECDL z zakresu podstaw pracy z komputerem (moduł ECDL B1)
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje organizację i przeprowadzenie ww. kursu dla 20 osób.
Zamawiający może - zgodnie z art. 441 ustawy Pzp - skorzystać z opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowy zakres realizowany za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Opcja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Opcja przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu do maksymalnie 30 osób. Przewiduje się utworzenie dwóch grup uczniów.
Kurs obejmuje 45 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) dla każdej grupy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 29542,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI: Organizacja i przeprowadzenie kursu barmana wraz z egzaminem zewnętrznym
Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje organizację i przeprowadzenie ww. kursu dla 30 osób.
Zamawiający może - zgodnie z art. 441 ustawy Pzp - skorzystać z opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowy zakres realizowany za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Opcja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Opcja przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczestników kursu do maksymalnie 45 osób. Przewiduje się utworzenie trzech grup uczniów.
Kurs obejmuje 60 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut) dla każdej grupy, w tym 12 godzin zajęć teoretycznych oraz 48 godzin zajęć praktycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 25290 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33915 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33915 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342941318

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33915 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12920 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12920 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342941318

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12920 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7480 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21540 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7480 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342941318

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7480 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35670 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342941318

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13320 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55875 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13320 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Silver Economy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343518823

7.3.3) Ulica: Stanisława Żółkiewskiego 4/1

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13320 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28665 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145350 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28665 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Silver Economy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343518823

7.3.3) Ulica: Stanisława Żółkiewskiego 4/1

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28665 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.