eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem,zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą,oraz sprawowanie nadzoru inwest....Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem,zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą,oraz sprawowanie nadzoru inwest....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem,zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą,oraz sprawowanie nadzoru inwest....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d7c82bb-971f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039957/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa przedszkola na części dz. nr 915/3 Rawicz wrazz wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

1.3.5 Sparwowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy przedszkola.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715613

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715613

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę,
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w
rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.
3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.
4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do
informacji, które nie są istotne.
5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej przetargi@rawicz.eu – powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym
środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim przypadku
wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.
6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej i formularzy:
a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty
b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego
7) Zamawiający określa:
a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer,
Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl
synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się
moment wpływu informacji na platformę
c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie
całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy
komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB
8) Zamawiający w zakresie:
a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej
wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.:
od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl,
b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z
Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: Julia Ryba; w zakresie przedmiotu
zamówienia: Bernard Piskorz,Monika Ryba,Urszula Duda,Michał Handke
9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, została określona w SWZ – rozdział
XXIV pkt 4.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie przedszkola na części dz. nr 915/3
w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą” obejmującego:
a) realizację 12-oddziałowego przedszkola dla ok. 300 dzieci z własnym placem zabaw i kuchnią
b) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń
c) wykonanie robót budowlanych w tym przede wszystkim: robót ziemnych, robót budowlanych, robót instalacyjnych, montażowych oraz zagospodarowania terenu,
d) zakup, dostawę i montaż kompletnego wyposażenia obiektu przedszkola,
e) wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego „Budowa przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą” na podstawie Programu Funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.
4. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje w szczególności:
1) W zakresie całego zadania:
a) opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej w uzgodnieniu z Zamawiającym (do zdania Zamawiającemu przed przystąpieniem do projektowania – 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niż Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf),
b) opracowanie projektu zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
c) pozyskanie map do celów projektowych jeśli będzie to wymagane;
d) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektu budowlanego;
e) opracowanie projektów branżowych;
f) opracowanie dokumentacji dla zakresu instalacji przyłączeniowych;
g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
h) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym decyzji pozwolenia na budowę);
i) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – koniecznych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do PINB);
j) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;
k) pełnienie nadzoru autorskiego, zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych;
l) wykonanie robót budowlanych oraz prac towarzyszących zgodnie z dokumentacją;
m) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacją użytków i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej;
n) wykonanie Instrukcji P-poż wraz z oznakowaniem ewakuacyjnym obiektu oraz gaśnicami;
o) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji prac i harmonogram robót, zaproponowanych rozwiązań, wyposażenia, urządzeń, małej architektury, urządzeń zabawowych, nasadzeń.
2) w zakresie prac projektowych:
a) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń (w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę) i decyzji związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszego zadania,
b) wykonanie wymaganych pomiarów (w tym geodezyjne) i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
c) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) z podziałem na branże wraz z informacją BIOZ, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami, pozwoleniami i decyzjami,
d) opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac,
e) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,
f) konsultowania z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty eksploatacyjne, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych (jeśli konieczna będzie zmiana w tym zakresie),
g) uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego – do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca zobowiązany jest jednak monitorować wpływ sugestii Zamawiającego na zgodność
z obowiązującymi przepisami i informować o tym Zamawiającego),
h) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań osobom wyznaczonym przez Zamawiającego,
i) wprowadzenia w dokumentacji zmian, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,
j) w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji – wykonanie dokumentacji uzupełniającej
i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym,
k) w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej – wystąpienie, w imieniu Zamawiającego
z wnioskiem o zmianę dokumentacji i pozostawanie w dyspozycji Wydziału Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na zmianę,
l) w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych lub w okresie gwarancji robót zajdzie konieczność wprowadzenia uszczegółowień lub zmian do dokumentacji projektowej – wprowadzenie niezbędnych zmian (również w wersji elektronicznej) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiający.
3) w zakresie robót budowlanych:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
b) wykonanie robót budowlanych, dostaw i montażu urządzeń zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami,
c) zagospodarowanie terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
d) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
e) utylizację powstałych w trakcie wykonywania robót ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów (np. gruz, nadmiar ziemi);
f) wykonanie wszystkich robót w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, warunki pozwolenia na budowę oraz obowiązujące przepisy;
g) w przypadku zniszczenia dróg dojazdowych do miejsca robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie ich do stanu pierwotnego;
h) Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren;
i) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;
j) wszystkie materiały przed wbudowaniem należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego poprzez przedstawienie próbek;
k) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
l) prowadzenie dziennika budowy,
m) inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,
n) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).
4) w zakresie wyposażenia:
a) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia kompletnego wyposażenia obiektu w urządzenia techniczne, sprzęty biurowe, zabawki, meble, urządzenia zabawowe, elementy małej architektury;
b) wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w obiektach przedszkolnych
5. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi wytyczne do projektowania,
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Program wskazuje materiały, urządzenia, rozwiązania mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych.
Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy i zalecaną wizję w terenie. stanowiący integralną część SWZ.
6. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy- roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych.
7. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/8939/PolskiLad.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rodz. III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje, dla każdej części, udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
w związku z art. 305 pkt 1 ustawy stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, dla danej części i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla części 1/usług dla części 2,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie: robót budowlanych dla części 1/usług dla części 2 nie objętych zamówieniem podstawowym
w zakresie wykonania następujących prac:
1) dla części 1 – prace rozbiórkowe, ziemne, ogólnobudowlane, instalacyjne, p. poż., oraz inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w obrębie zadania realizowanego w ramach niniejszego zamówienia.

2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone na następujących warunkach:
1) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego,
3) zamówienie zostanie udzielone, gdy Zamawiający zdecyduje o realizacji prac, o których mowa w pkt 1,
4) zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
5) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie ustalony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ.
2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i
łączną punktację zgodnie ze wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej określonymi kryteriami (przy założeniu,
że 1% = 1 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi polegającymi na zaprojektowaniu i wykonaniu przedszkola
na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą., obejmującego:
a) realizację 12-oddziałowego przedszkola dla ok. 300 dzieci z własnym placem zabaw i kuchnią
b) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń
c) wykonanie robót budowlanych w tym przede wszystkim: robót ziemnych, robót budowlanych, robót instalacyjnych, montażowych oraz zagospodarowania terenu,
d) zakup, dostawę i montaż kompletnego wyposażenia obiektu przedszkola,
e) wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności nadzór nad niżej wymienionymi pracami:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami;
2) Roboty budowlane:
a) Roboty ziemne,
b) Roboty fundamentowe,
c) Ściany fundamentowe,
d) Roboty murowe,
e) Konstrukcja żelbetowa,
f) Dach nad budynkiem,
g) Podłoża i posadzki parteru
h) Podłoża i posadzki piętra,
i) Ścianki działowe i zabudowy,
j) Ślusarka aluminiowa okienna,
k) Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna,
l) Drzwi drewniane i aluminiowe wewnętrzne,
m) Elementy kowalsko – ślusarskie,
n) Tynki wewnętrzne,
o) Okładziny i malowanie,
p) Sufity podwieszane,
q) Elewacja,
r) Wyposażenie - windy, sanitariaty,
3) Zagospodarowanie terenu:
a) Plac zabaw,
b) Zagospodarowanie - chodniki, zieleń, ogrodzenie,
4) Instalacje elektryczne:
a) Prace ziemne zewnętrzne,
b) Instalacje 230/400V oświetlenia i siły, rozdzielnie, trasy kablowe,
c) Instalacja uziemiająca, odgromowa, połączenia wyrównawcze,
d) Instalacja fotowoltaiczna,
e) Pomiary elektryczne,
f) Instalacje teletechniczne,
g) Kanalizacja kablowa,
h) System CCTV,
i) System SSWiN,
j) System przyzywowy,
k) Instalacja LAN + szafa BD i FD1,
l) System Wi-Fi,
m) Instalacja systemu KD,
n) Instalacja domofonowa,
o) System oddymiania i przewietrzania,
p) Instalacja nagłośnienia, multimedialna,
q) UPS trójfazowy o mocy 15 kVA/15 kW przeznaczony do montażu w szafie rack,
5) Instalacje sanitarne:
a) Wentylacja mechaniczna z kanałami,
b) Klimakonwektory+ instalacja,
c) Pompa ciepła gruntowa + odwierty,
d) Pompa ciepła dla c.w.u+ kotły elektryczne,
e) Instalacja c.o. podłogowa z armaturą,
f) Instalacja wody ze stacją zmiękczania, hyroforem i ppoż +hydranty,
g) Kanalizacje sanitarne + deszczówka,
h) Uzbrojenie zewnętrzne + przyłącza wod kan z retencją wody opadowej do 100m3,
6) Wyposażenie budynku:
a) Wyposażenie pomieszczeń przedszkola,
b) Wyposażenie ogrodnicze i restauracyjne,
7) Wszystkie inne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Szczegółowy zakres zamówienia, który jest przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą:
a) programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiącego integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w pełnym zakresie we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach, w tym w szczególności w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.
6. Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.). Czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie
7. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/8939/PolskiLad.
8.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rodz. III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje, dla każdej części, udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
w związku z art. 305 pkt 1 ustawy stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, dla danej części i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla części 1/usług dla części 2,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie: robót budowlanych dla części 1/usług dla części 2 nie objętych zamówieniem podstawowym
w zakresie wykonania następujących prac:
1) dla części 2 – świadczenia usług nadzoru inwestorskiego, tj. usług nadzoru nad robotami budowlanymi wszystkich branż w zakresie budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu niniejszego zamówienia.
Wyżej wymienione prace będą wykonywane w obrębie zadania realizowanego w ramach niniejszego zamówienia.

2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone na następujących warunkach:
1) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego,
3) zamówienie zostanie udzielone, gdy Zamawiający zdecyduje o realizacji prac, o których mowa w pkt 1,
4) zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
5) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie ustalony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ.
2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i
łączną punktację zgodnie ze wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej określonymi kryteriami (przy założeniu,
że 1% = 1 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWY POBYT NA TERENIE ROBÓT W CIĄGU TYGODNIA

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SKRÓCENIE CZASU REAKCJI

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) dla części 1 - wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie związane
z budową lub przebudową lub rozbudową przedszkola lub innego obiektu użyteczności publicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) dla części 2 – wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy przedszkola lub innego obiektu użyteczności publicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1) lit. b)

3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów „Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych”:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Dla części 1: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7.1 do SWZ.

Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

b) Dla części 2: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7.2 do SWZ.

Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podanych dokumentów:
a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,
f) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej dla części, na którą Wykonawca składa ofertę – zgodny z wymaganiami zawartymi w rozdziale XV SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) określające, które roboty/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy - zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium dla części 1 w wysokości 50 000,00 PLN.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 2.

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego.
Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale XV SWZ oraz wynikają z ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. (art. 117 ust. 4)

6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdziału IX SWZ.

7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w projekcie umowy dla danej części, stanowiącym załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715613

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z art. 281 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIX SWZ odpowiednio dla danej części. Liczba wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert wynosi 5 (pięć), tj. Zamawiający zaprosi pięciu Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert odpowiednio dla danej części.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
2.Zapisy sekcji VI okt 6.5 dotyczą części 1.
3.Zapisy sekcji VII pkt 7.6 dotyczą części 1.
4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.