eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Żmigród › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: " Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Żmigród, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego "Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Żmigród, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180616810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jasielska 25

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Żmigród

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gpgk.nz@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpgk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka komunalna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Żmigród, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego "

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e80c7313-70cd-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00280432/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami , z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468868/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPGK.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji „
Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego dla podstawowego zakresu robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) aktualnymi na dzień przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu, zawierającego:
- projekt zagospodarowania terenu;
- projekt architektoniczno – budowlany ( wraz z opinią geotechniczną oraz informacją o sposobie posadowienia obiektu budowlanego) – jeśli wymagany
- projekt techniczny; - jeśli wymagany
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (także: informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia; sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie ( w imieniu Zamawiającego) do organu administracji budowlanej; wykonanie (jeśli jest wymagane uzyskaniem opinii/uzgodnień) inwentaryzacji zieleni oraz opinii dendronicznej (w przypadku konieczności usunięcia drzew/krzewów );
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- wykonanie przedmiarów robót;
- wykonanie kosztorysów inwestorskich;

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200490,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 480315,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200490,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NB INVEST SP. Z.O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367632997

7.3.3) Ulica: al.gen. W. Sikorskiego 19D, 35-304 Rzeszów

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-304

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200490,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.